Thursday, June 29, 2017

WIXINEEN DANTAA ADDAA OROMOO YOO XINNAATE KANNEEN ARMAAN GADII HAAMMACHUU QABA (NON-NEGOTIABLE INTERESTS)

WIXINEEN DANTAA ADDAA OROMOO YOO XINNAATE KANNEEN ARMAAN GADII HAAMMACHUU QABA (NON-NEGOTIABLE INTERESTS)

                                          (Dr Henok G. Gabisa irraa)WIXINEEN DANTAA ADDAA OROMOO YOO XINNAATE KANNEEN ARMAAN GADII HAAMMACHUU QABA (NON-NEGOTIABLE INTERESTS)

 • 1. AANGOO BULCHIINSAA
 • Aangoo seeraan Finfinnee bulchuu keessatti Oromoon yoo xinnaate kootaa dhibbeentaa 50 qabaachuu qaba. Aangoo bulchiinsaa jechuun, Addis Ababa City Council keessatti kan akka qaama seera baasu (mana maree), kan seera hojii iirra oolchu( qaamolee hoji raawwachiiftuu kan akka Biiroo Barnootaa, waajira poolisii, waajira invastinantii, fi Kabinee hubdumaa ) fi kan seera hiiku (qaama mana murtii Finfinnee) keessatti Oromoon yoo xinnaate teessuma walakkaa ol argachuu qaba. Special interest'n Oromoo kan hojii irra oolu danda'u yoo bulchiinsa Finfinnee keessatti Oromoon "special representation" argate qofa.
 • Oromoon Finfinnee keessatti Afaan ofiitiin barachuu, Finfinnee keessaa fi alaatti balfaa irraa bilisaan jiraachuu, bakka/mana jireenyaa argachuu, wiirtuu aadaa argachuu fi kkf kan danda'u yoo sirna bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti aangoo seeraa argate qofaadha.
 • HUBADHAA---> Sabi(Uummatni) aangoo bulchiinsaa hinqabne bara jireenya isaa guutuu kadhattuu ta'ee jiraata. Osoo kadhatuu du'a.
 • 2. QABEENYA UUMAMAA IRRATTI ABBUMMAA OROMOO BEEKUU (Oromo Permanent Sovereignty over Oromo Natural Resources)
 • Tajaajila Adda addaa magaalaan Finfinneen godina addaa naanoo Finfinnee irraa aragattuu kam iyyuu kaffaltii malee ta'uu hinqabu. Kun waliigaltee seeraa (contractual agreement) dhaan raawwatuu qaba.
 • -->Bishaan dhugaatii kan magaalaan Finfinnee Godina addaa irraa argattu tola osoo hin taane, qarshiidhaan bitanii ta'uu qaba.
 • -->Magaalaan Finfinnee magaalaa Sandaafaatti balfaa yoo gatu,qarshii barbaachisaa kaffaluudhaan ta'uu qaba.
 • HUBADHAA-->Oromoo irraa tola nyaatanii Oromoo irratti tola haguun sirrii miti. kana booda kaffaaltiidhaan ta'uu qaba.
 • 3. FINFINNEE IRRATTI CAFFEEN OROMIYAA AANGOO TO'ANNOO (Supervisory Power) QABAACHUU
 • Dantaan addaa Oromiyaa Finfinnee keessatti hojii irra ooluu isaa to'achuu kan qabu Cafee ta'uu qaba. Finfinneen kan Oromoo yoo ta'e, kan to'atamus Oromoodhaan ta'uu qaba.
 • 4. DANTAA FI MIRGA LAMMIILEE BIROO FINFINNEE KEESSA JIRAATANII GUUTUMMAATTI EEGAMUU QABA

Oromoon dantaa addaa argachuuf mirgootni lammiileen biroo qaban sharafamuu hinqabu. Guutummaatti eegamuu qaba.

No comments:

Post a Comment