Friday, June 16, 2017

Eeyyeen Mootummaan Naannoo Oromiyaa shira qubee irratti hojjatame sirreessuu baannaan uummanni tarkaanfii isaaniin dirqisiisuuf qophaa'uu qaba. Lammaa Magarsaa akka Pirezidaantii naannichaatti kana gochuuf fedhii osoo hin taane dirqama isaati.

Eeyyeen Mootummaan Naannoo Oromiyaa shira qubee irratti hojjatame sirreessuu baannaan uummanni tarkaanfii isaaniin dirqisiisuuf qophaa'uu qaba. Lammaa Magarsaa akka Pirezidaantii naannichaatti kana gochuuf fedhii osoo hin taane dirqama isaati.

                                          ( Jawar Mohammed irraa)

Eeyyeen Mootummaan Naannoo Oromiyaa shira qubee irratti hojjatame sirreessuu baannaan uummanni tarkaanfii isaaniin dirqisiisuuf qophaa'uu qaba. Lammaa Magarsaa akka Pirezidaantii naannichaatti kana gochuuf fedhii osoo hin taane dirqama isaati. Dirqama kana inni bahuu didnaan harka micciiree dirqisiisuun kan uummataati. Kanaaf ammoo Agaazii dura dhaabbachuun dirqama miti. Diddaa hoggaa jedhamu hiriira qofaa miti beekaa. Tarkaanfii low cost/ low risk ta'e hedduu gochuun ni danda'ama. Hubadhaa, kitaabni kun harka uummata Oromoo jira. Kan ittiin baratu ilmaan Oromooti. Kan babrsiisu sabboontota Oromooti. Kan salphaatti gochuun osoo danda'muu mootummaa naannoo Oromiyaa kan gaafatamuuf isaaniifuu faayidaa waan qabuufi. Sirna barnoota naannichaa kan NGO'n alagaa akka fedhe borcu kana of jalatti deebisuun isaaniifuu injifannoo guddaadha.

Warri OPDO 'haaraa' irraa abdii qabdan wanti hawwitan akka hojjatamu yoo feetan faarsuufi ushururuu jechuu osoo hin taane dhiibbaa itti uumuutu isan baasa. Dhiibbaan laaffannaan tattaaffiifi humni isaanis ni laaffata. Kun gorsa obbolummaati.

Ummanni dhimma qubee irratti mormiif yoo ka'e miidhaatu dhufa warra jettaniif; maarree? Shira Afaan isaa irratti aggaamee ofirraa faccisuuf wareegamnis yoo barbaachise kaffalamuu qaba. Maal wareegamumaan as gahee mitii? Wanti lama walbira hin deemu; mirga ofii hawwanii wareegamas sodaatanii.
"Miidhaga yaadanii miidhama hin yaadd'an" jedhe mitiiree Oromoon gaafa mammaaku.

"Those who profess to favor freedom, and yet deprecate agitation, are men who want crops without plowing up the ground." Frederick Douglass

No comments:

Post a Comment