Thursday, May 25, 2017

YAADA FARRA GANDUMMAA

YAADA FARRA GANDUMMAA

                                         (Dr Henok G. Gabisa irraa)

Rakkina/dadhabina Oromeessuu (Claiming the Problem)! Rakkina/Dhadhabina outsource gochuu dhiisuu! Joint and Several Oromo Responsibility and Solution'
Theory Oromummaa haga har'aatti jiru yoo ilaalle, yeroo mara yaada sabboonummaa waliin walqabatee ka'a. Kana jechuun, Oromummaan keenya dudhalee gaarii fi bareeda (positive values) ykn ammoo cimina keenya qofaa irratti kan hundeeffamedha.
Haata'uuti, faayidaa Oromummaa irraa argannu caalmaatti babal'isuuf, rakkoolee mana keessaa qabnu hundumaa Oromeessuu (Oromization) gochuu qabna jedheen amana. Rakkina garee tokkoo rakkina Oromoo maraa goonee ilaaluu qabna natti fakkaata.

Kana jechuun, rakkoon garee ykn naannoo tokkoon yoo uumame, rakkoon ykn hanqinni uumame sun rakkina ganda tokkoo qofa osoo hintaane, hir'ina Oromoo maraati jennee fudhachuu qabna. Rakkoon ganda tokkoo rakkoo Oromoo hundumaa ta'ee ilaalamuu qaba jechuudha. Akkuma Oromummaa keenya dudhaalee positive ta'e kaafnee waliin hirannu, rakkoo jirus waliin hirachuu qabna jechuudha. (Sharing the strength and sharing the weaknesses too)
Akkuma Cimina ganda tokkoo waliin hirannu rakkina ykn dadhabina ganda tokkoos waliin hirachuu qabna. FKNf: Atileetoti keenya yeroo mara gara Arsii irraa dhufanii wayita fiigicha mo'atan, hundi keenya gandummaa osoo hintaane Oromummaa keenya kaasnee dhaadanna. Wayita hanqinnii ykn dadhabinni maqaa gandaatiin as bahu immoo wal-arrabsina. Kun sirrii natti hinfakkaatu. Hir'ina adda biroos walumaan dhuunfachuu qabna. Cimina ganda tokkoo waloon akkuma claim goonu hir'ina bifa ganda qabatee mul'atu yoo jiraate, isas walumaan claim gochuu qabna. (Jointly claiming the problem and the solution)
Gabaabumatti, Tokkummaan Oromoo fi Oromummaan karaa lama cimuu danda'a: Oromummaa cimina irratti hundaa'ee (strength or positive value based Oromummaa) fi Oromummaa Dadhabina ykn rakkina keessaa irratti hundaa'e jechuudha. Gaarummaa fi gadhummaa keenya waliin dhuunfachuu qabna.

PS: Gandi bakka itti dhalatani male hundee eenyummaa miti. There is NO Wollega identity, Arsi identity, Harage identity, Shawa identity or Borana identity. But There is an Oromo identity.

Wednesday, May 24, 2017

YES, IT'S UNFAIR; BUT KEEP THE FAITH AND EMPOWER THE PEOPLE

YES, IT'S UNFAIR; BUT KEEP THE FAITH AND EMPOWER THE PEOPLE

                                               (By Dr Tsegaye Ararssa)

Yestetday, Dr Tedros Adhanom was selected as the Director-General (DG)of the World Health Organization (WHO). Tacitly, the member states endorsed the Ethiopian regime that Tedros represented first as a Minister of Health and later as a Minister of Foreign Affairs. In so doing, it endorsed a repressive regime that killed, maimed, detained, dispossessed, displaced several thousands of Oromos and terrorized the whole country otherwise.
Dr Tedros has been a key figure in these hard times, times when all these unspeakable tragedies were caused by the regime's military and its special forces, the Agazi.
Dr Tedros was the chief apologist of the regime's abysmal human rights record in the last many years. As a Foreign Minister, he made it his duty to "buy" multimillion dollar lobbyists to help them cover up the human rights crisis by deceiving or mollifying the decision-makers in the powerful nations (Senators, Congressmen, MPs, Ministers, Commissioners, etc). He was one of the key figures that exploited the disaffection of the global south (esp of Africa) thereby giving them a false hope thereof to become their voice.
Dr Tedros oversaw many health (eg. cholera) and humanitarian (eg. famine) disasters as a Minister. He thus sanctioned unnecessary suffering and preventable deaths. He colluded with international pharmaceutical companies to conduct inhumane (trial) experiments on humans in Oromia and beyond.
His regime, run as an apartheid-like state that favored one ethnic group against the remaining 80, has perpetrated unspeakable suffering on millions of Oromos and millions more in the wider Ethiopia.
His regime, which is now ruling through terrorist tactics, is responsible not only for the thousands of killings, arbitrary arrests, and forced disappearances, but also for the rising tensions and impending conflicts in the entire horn of Africa.
Yesterday's selection was an act of deliberate neglect of this human suffering created at the local, national, and regional levels when the member states intentionally (mis)judged his records to "hope" that he will be the next head of the supposed carer of world health.
To those of us who came from the part of the world he had wreaked havoc on, the choice signalled the complicity of the international in the acts of injustice perpetrated at the national and local levels. We felt violated by the international as well as the national. We felt doubly repressed. And the choice of Dr Tedros signaled a conclusive statement that there is no hope of getting a fair hearing and/or achieving justice beyond the national borders.
The international once again conspired with the national to deliver an outcome that is against the interest of the people. The unjust orders of states (re)produced an unjust global result. Poor/Weak states who are placed in asymmetrical power relations with the supposed 'carers' of world health (aka profiteers of the international medical and pharmaceutical industrial complex) have "chosen" a candidate representing a repressive regime that oversaw several health disasters.
This event has demonstrated how the international process is rigged in favor of states (as opposed to the peoples thereof). This was also an event that showed us how the international can turn a deaf ear to the demands of peoples in whose name brutal political leaders pursue their personal ambitions in the international forum.
The international chose to side with the powerful fellows from a thoroughly unjust national system. The international chose to favor injustice.
The choice ignored the suffering of millions who, for decades, paid dearly under the genocidal Ethiopian regime.
Oromos and other Ethiopians from all walks of life resisted the appointment of Dr Tedros Adhanom as DG of WHO. Their voice of resistance was ignored as WHO defied all the evidence it was provided with, as it went on to defiantly choose Tedros for the position.
But our resistance will survive and outlast this DG and the injustice of WHO.
As a nation in resistance, we continue to fight for health justice in a fairer and generally more just world. Our resistance have survived many a repressive regime. It shall survive this DG.
The people--only the people--shall have the last laugh.
The resistance continues. We shall not relent. We shall not relax--until justice (health justice or otherwise) prevails.

Tuesday, May 23, 2017

Walitti aaruufi walitti wacuu marsaalee hawaasaa irratti deddemu kanarratti akkan waa jedhu qaamaafi fagonis dhaamsa hedduun argadhe. Erga jettanii kunoo yaada kiyya akka armaan gadiitti dheeressee barreesseetin jira. Obsaan dubbisaa.

Walitti aaruufi walitti wacuu marsaalee hawaasaa irratti deddemu kanarratti akkan waa jedhu qaamaafi fagonis dhaamsa hedduun argadhe. Erga jettanii kunoo yaada kiyya akka armaan gadiitti dheeressee barreesseetin jira. Obsaan dubbisaa. 

                                                 (Jawar Mohammed irraa)

Jeequmsi sababa Facebook Live haasawuu kun faashina yeroon fidde waan ta’eef ni dabra. Qabsoon tun amma duras faashina akkasiitin raafamtee bira dabarte. Yoo yaadattan gaafa qabsoon teenya dura interneet fayyadamuu eegalte marsaalee imeelii (e-mail distribution netwrok or listserve) fayyadamuun mariin gaggaariin godhamaa ture. Oromoonni addaan faca'anii turanis toora ittiin yaada wal jijjiiran argatan. Dhawaatan garuu namoonni atakaaroo keessa galuun, maqaa wal balleessuun faashina ta'aa dhufe. Qabsoo keessattis jeequmsa uumaa dhufee balaa guddaa geessise. Garuu dhawaataan namuu waan kana hubatee nuffee barreessuufi dubbisuu dhaabuun harka keessaa luqqifachuu eegale. Marsaaleen sun gariin ni cufaman kan hafanis namuma lamaa sadiitu keessaa waa babarreessaa jira.
Akkasumas gaafa dura Oromoon ‘Paltalk’ dhaan wal baratees dhimmoota qabsoo jajjaboo irratti haasayuun, namoota rakkatan gargaaruun, akkasumas barnoota waliif kennuun danda'amee ture. Garuu adeemsa keessa kunis bakka walitti wacaniifi maqaa walballeessan ta'aa deeme. Jeequmsa mooraa qabsootiis daran hammeessuu keessatti shoora taphatee ture. ‘Paltalk’ hardhas namoonni hedduun kan fayyadaman ta'us namni waan achirratti haasayamu onneetti fudhatu xiqqaatee jira. "Dubbii Paltalk' jechuun namuu laaffisee ilaala. Kan Facebook LIVE kunis dhawaataan akkasuma gatii dhabaa waan deemuuf hedduu dhiphachuun hin barbaachisu. Hammasitti garuu balaa geessisuu danda'u hirdhisuuf hubannoo armaan gadii qabaachuun gaarii natti fakkaata.

 • 1) Faaydaa babal'achuu sab-himaalee keessaa tokko namoota dhuunfaa aangessuu ( empower) dha. Kana jechuun namoonni baasii xiqqaan bakkuma jiranii ilaalcha isaanii akka ummataan gahan aanjessee jira. Babal'achuun marsaalee hawaasaa midiyaa to'annaa dureeyyota, jaarmiyootaafi mootummoota harkaa baasee harka namoota dhuunfaa galchuun walabummaan yaada waljijjirachuu akka babal'atuufi lammiileen akka humnooman godhee jira. Haa ta'uu ammoo xiqqaa guddaan, maraataafi fayyaan to'annaa ( mediation/ regulation) tokko malee yaada mataa isaanii ummatatti akka facaasan godhuunis miidhaa ni qaba. Kanaafuu yeroo namni tokko Facebook gubbaatti ol bahee garee siyaasaa ykn hawaasa tokko arrabsu namni sun eenyu, sababni aarii ykn naamusa dhabuu nama sanii maali jennee qorachuu feesisa. Namuma dubbate hundaa dhugaatti fudhannee kan aarruu fi deebii kenninu yoo ta'e abidda belbelaa jirutti gaaza raphuu taati. Ibidda jallaan keenya qabsiise kan nagayaa aaree gaaza itti raphuun diinni ammoo qilleensaan daran hafarsuu akka dandeessuuf hiree banuudha. Haala kana ammas argaa jirra.


 • 2) Namootaafi jaarmayoota nuun morkan jedhan irratti duuluun siyaasaa Itoophiyaafi Oromoo keessatti akka tooftaa qabsootti fudhatamuun humnifi yeroon guddaan akka irratti bahu beekamaadha. Tooftaan kun murna irratti duulamu san miidhuu mala. Garuu murna duulu san illee hin guddisu, daranuu qancarsa male. Maalif? Humni, beekkumsiifi yeroon murna nuun dorgomu laaffisuuf goonu sun kan silaa hojii jaarmayaatiif ooluu malu irraa kan hirdhifamee waan ta'eef. Dabalataanis xiyyeeffannaan keenya murna nu cinaa jiru irratti waan ta'uuf diina laaffisuuf fuuldura deemuun ni irraanfatama. Kanaaf ragaan guddaan EPRPdha. Jaarmayaa gaafa gadaa isaa amma sana biyya sochoosuu danda'e, kan qancarsee boda ajjeese sababni guddaan tokko duula namootaafi murnoota isaan waldorgoman irratti godhaa tureedha. Murnoonni isaan dhabamsiisuuf yaalan irraan tarkaanfatanii bira dabranii jiran. Mooraa qabsoo Oromoo keessattis osoo morkiin murnaa faayidaa qabaatee qaata bilisoomne. Kanaafuu hogganoonniifi miseensonni jaarmayoota Oromoo murnoota isiniin dorgoman seetan laafisuuf yaalurra, dalagaa qabatamaa qabsoo Oromoo gara fuulduraa forguggeessu irratti yoo fuulleeffattan jaarmaya keessaniifi qabsoo sabaatiifis bu'aa qabatamaa buusuu dandeessan. Yoo murni/ gareen ykn namni tokko jaarmaya keessanitti duules deebii haalo- bahiinsaa kennaa ooluurra jalaa caldhisuun hojii qabatamaatti fuulleffachuutu wayya. Maalif jennaan ummanni abbaa odeessuufi kan dalagu laalee waan arguuf jalqabarra kan odeessuuf gurra laatus oolee bulee gargaarsa qabatamaan abbuma dalagu waliin hiriira.


 • 3) Murna siyaasaa tokko abaaruun hin ajjeesu, faarsuunis hin guddisu. Jaarmayni siyaasaa kan guddatuufi qancaru dalagaadhaani. Jaarmayni siyaasaa akkuma jaarmayaa daldalaati. Yoo hojii isaa tarsiimoofi tooftaadhaan maskame jabaatee hojjate ni guddata. Hojii dhiisee warra isaan dorgomu ( rivals/ competitors) abaaruu irratti yoo fuulleffate ni qancara. Kanaaf obboleeyyan keenya jaarmayaa siyaasaa abaaruus ta'ee faarsuu irratti bobbaatan yeroo keessan hin qisaasiinaa. Jaarmaya jaalattan afaanin osoo hin taane qabatamaan gargaaraa. Kana jechuun jaarmaya saniif miseensa horuu irratti, akkasumas maallaqaafi meeshaa maddisiisuu irratti fuulleffadhaa. Fakkeenyaaf sa'aa lama Paltalk ykn Facebook gubbaatti namootaan atakaaroo seenuurra sa'aatilee lamaan san dabalata (overtime) hojjadhaatii galii san jaarmaya deeggartan saniif galchaa. Hojiin qabatamaan akkasii jaaramaya san ni cimsa. Jaarmayni sun cime jechuun qeeqa irratti geggeeffamu hojiidhaan irra aanee jechuudha. Akkasumas warri jaarmayoota qeeqaa ooltan, hamma feetan isin jaarmaya abaartaniif hogganaafi imammata jaarmaya sanii sirreessuu akka hin dandeenye beekuu qabdan. Kanaafuu jaarmaya jibbitan sanitti dhiphachuu dhiiftanii yeroo keessan san jaarmaya isinitti fakkaatu filattanii qabatamaan tumsuudhaan yoo ammoo jaarmayni isiniif ta'u dhabame dhuunfaadhaan qabsoofi qabsaa'ota gargaaruu irratti osoo fuulleffattanii wayya. 


 • 4) Namoonni gariin waldiddaa dhuunfaatis tahee siyaasaa gariin saffisaan gara aantummaafi jibba gandaa/ naannootti harkisuun amaleeffatamee jira. Namoonni abukaatoo ganda tokkoo tahanii Oromoota naannawa biroo irratti olola jibbaa oofan kun hedduun isaanii osoo duubbee isaanii qorattanii fakkeessitoota araddaa itti dhalataniifu naatoo dhugaa hin qabneefi tarkaanfii qabatamaan homaa hin gargaarreedha. Mee qalbeefadhaa laalaa. Namoonni olola gandummaa oofan kun baroota sadeen Oromiyaa keessatti sabni keenya araddaa hunda keessatti kumatamaan ajjeefamaa, madaayaafi hidhamaa ture san Oromiyaa guutuuf dhiisaati aanaa irraa dhalataniif isaanii gargaarsa qabatamaa godhu agartanii beektuu? Kanaafuu haasawa fokkataa namoota ganda isaanitifu naatoo dhugaa hin qabne kanaa dhagahuufi aarun deebii nama hedduu muufachiisuu malu kennuun sirrii miti. Hubadhaa cunqursaan Wayyaanee godinaafi ganda, amantiifi amalaan Oromoo adda filee deemaa hin jiru. Dhugaa kana ta'ee osoo jiruu atakaaroo naannummaa keessa seenuun doofummaa qofa osoo hin tane diinummaadha.


 • 5) Akkuma tibbana agarru yeroo heddu waldhabbii namoota dhuunfaatu gara atakaaroo siyaasaa guddachuun achummaan olola murnootaa taha. Kunis sababa qaba. Ilmi namaa uumaadhaan kophaa loluu hin barbaadu. Guuza/ jigii baafachuu fedha. Kanaaf aarii/ hinaaffaa/ xiiqii/ jibba dhuunfaan nama tokkorraa qabu akka dhimma gareeti olkaasuun ( framing the dispute) gartuun isaatis dallanee akka cinaa hiriiru godha. Gara biraatiin ammoo waldhibdeen siyaasa irratti eegalte gara jibbaafi lola gartuufi dhuunfaa yeroo gadi buutu agarra. Kun waanuma siyaasaa hunda keessa jiruudha. Sababni isaas haasawa ( Communication) siyaasaa keessatti wantoonni afur walitti hidhamoodha. Isaanis dhaamsa ( message), abbicha dhaamsa dabarsu ( messenger), karaa/ bakka dhaamsi irraa dabru ( medium) fi hawaasa dhaamsi sun itti fuulleeffate ( audience) dha. Atakaaroo siyaasaa keessatti tooftaan barame tokko dhaamsa tokko dhaamsaan moo'achuun yoo dadhabame nama dhaamsa san dabarse ( messenger) ykn bakki dhaamsi sun irraa dabre ( medium) san haleeluudha (discredit). Tooftaan kun dhimma marii sanirraa qalbii facaasuun ( distract) mudaa abbicha yaada kaasee irratti akka fuulleeffamuu taasisa. Maarree waldhibdeen dhuunfaa gara falmaa murnootaa akkasumas garaagarummaan siyaasaa gara lola dhuunfaa deemuu tana mooraa qabsoo keessatti akkamiin irra haa aannu laata?


 • a) Kan duraa,yoo danda'ame mariifi falmii siyaasaa keessa muftoo, jaalalaafi jibba dhuunfaa galchuu dhaabuudha. Kana gochuun laaftuu akka hin taane naaf gala. Garuu yaaluun hin badu. Fakkeenyaaf namni tokko dhimma dhuunfaa keetii kaasee yoo si tuqe, atis deebii walfakkaataa dhiheessuu mannaa, dhimmuma marii irratti fuulleefachuun tooftaa nama sanii irra aanuuf ni dandessisa.


 • b) Gorsii hayyoonni siyaasaa namaaf laatan tokko "Qeeqa irra aanuuf gogaa naachaa baafadhu" kan jedhuudha. Kana jechuun gogaa jabaa laaftutti hin madoofneefi hin quncaane baafadhuudha. Siyaasaa keessatti yeroo balleessite dhiisii gaafuma tolchiteehuu qeeqamuun waan hin oolle. Qeeqa dhiyaatu hunda dhaggeeffachuun barbaachisaadha, deebii itti kennuun garuu dirqama miti; faaydaas hin qabu.

 • c) Dubbataa salphisuun jalaa caldhisuudha. Atakaaroo siyaasaa keessatti yeroo hedduu namonni hamtuu dubbatanii hamtuu afaanii nama baasu. Kanaaf warra dubbii barbaadu deebii dhoowwachuun afaan qabsiisuun ni danda'ama.


 • d) Atakaaroon siyaasaa yeroo tokko tokko hoo'itee gara walitti bu'iinsa dhuunfaa ni deemti. Balaa haalli kun uumuu malu karaa lamaan irra aanuu feesisa. Kan duraa yeroo dubbiin oowwite walitti deddeebisuurra bulfachuun aadaa Oromooti, tooftaa gaarille. Dubbiin bulte itittuu taati, mirri ni qabbanaaya, wanti se'aan walfalmisiisus ifa taha.

Kan lammataa hamma feetan yoo aartan nama tokko dhuunfaan ummata duratti arrabsuu/ xiqqeessuu irraa of qusadhaa. Nama tokko dhuunfaan ( in private) fi ummata duratti/ miidiyaa irratti ( public) yoo itti dubbattan hiikkaa guddaa qabaaf. Kan dhuunfaa sun hammaatu arrabsoodha, kan ummata duratti garuu salphisuudha ( Private insult vs public humuliation). Namni arraba ni irraanfata, ni araaramas. Ummata duratti salphachuu ( humiliation) garuu lafe waan seentuuf deebi'anii walitti fayyuuf rakkisaadha. Ilmaan Oromoo hamma feene yoo waliif galuu dhabne addaan cinnee hafuu hin dandeenyu. Oromummaafi qabsoon walumatti nu fiddi. Kanaafu atakaaroo siyaasaa keessatti ummata duratti walsalphisuun boru walitti deebinee hojjachuuf danqaa waan ta'uuf irraa of qusachuun barbaachisaadha.

 • 6) Atakaaroo marsaalee hawaasa kana keessatti maqaan kiyya deddeebi’ee akka ka’u nan hubadha. Kanaafu qabxiilee lamaan tokko ifa godhuun fedha.


 • a) Ani nama barruunis ta’ee dubbachuun qeeqa narratti ka’uuf yeroo barbaachisaa ta’etti deebii kennuu danda’uudha. Kanaafuu namni dubbataa kiyya godhee ani ramade hin jiru. Namoonni waan na deeggaran fakkeessanii garee siyaasaas ykn hawasaasummas ta’ee nama dhuunfaa irratti duulan ana bakka hin bu’an. Deeggaraan kiyya nama hojii ani hojjadhu qabatamaan na gargaareedha.Garaagarummaan fedhe anaafi jaarmaya siyaasaas ta’ee nama dhuunfaa waliin yoo jiraate karaa keessaa kan ittin furrutu jira, jiraachuu baannaanis ni uumna.


 • b) Namoonni hedduun bifa adda addaatin akka na qeeqanis nin beeka. Kun mirga isaaniiti. Ani nama ummata fuuldura jiru ( public figure.) Oromoon akki jettu, namni ummata dura dhaabbatu, akka nama qullaa gabayaa dhaqeeti. Na hin laalina, as malee achi hin laalina, kan agartan hunda dinqisiifadhaa jechuu hin danda’u. Kanaafuu nama public figure ta’e qeequun mirga heeraafi uumaanis kennameedha. Namoonni gariin deeggaraa jaarmaya siyaasaa fakkachuun kan na balaaleffatanis jiraachuu malu. Hamman ani beekutti warri jaarmayaalee siyaasaafi hawasummaa Oromoo hoggannu komii walirraa qabnu karaan itti waliif dhiheessinu kan diriiretu jira. Warri interneetii irraa waan dhaaba wayii bakka bu’an fakkeessanii dubbatan ejjannoo dhaabbilee siyaasaa dabarsaa akka hin jirre beekamuu qaba. Namni hogganaa/ miseensa beekkama jaaramaya tokkoo tahe interneetii irraa olola kan banu yoo taate garuu jaarmayni sun eemaruu qaba.


 • c) Jaarmayni ani hogganu, OMN, heeraafi seera qaba. Namni akka gaazexeessaas ta’ee damee bulchiinsaatti OMN keessa jiru jaarmayas ta’ee nama dhuunfaa kamiiyyuu arrabsuus ta’ee abaaruun dhoorgaadha. Namni hojjattoota/ bulchiinsa OMN irraa komii qabu yoo jiraate hoggansatti komii dhiheeffachuu danda’a. Komiin sun ragaa qabatamaan dhihaatee, tarkaanfiin sirreessaa fudhatamuu baannaan anaafi hoggansi hafe itti gaafatamna. Garuu ammoo warra OMN waliin hariiroo caasaafi sirnaa hin qabne, garuu ammoo interneetii gubbaatti atakaaroo keessa oolan karaa ittiin to’annu hin qabnu. OMN kan dhaadhessu hojii isaati; kanaaf tifoozoo isa hin barbaachisu. OMN abukaatolee jajjaboo dipaartimentii seeraa jalatti gurmaayan qaba. Kanaafuu abukaatoo interneetii irraa isa hin barbaachisu. Namni hojii OMN jaalatu karaa qabatamaa sadihiin deeggara; maallaqa, ogummaafi odeeffannoodhaani. Jaalatotta OMN fakkaatanii atakaaroo uumaa oolun ummata afaanfaajjeessa malee OMN hin fayyadu. Kanaafuu warri akkasii yoo nu dhageessan dhaabaa jenna. Yoo dhaabuu baatan ammoo ummanni keenya jarri fira OMN osoo hin taane ajandaa mataa isaanii akka geggeessaa jiran akka nuuf beeku feena.


Haaluma wal fakkaatuun warri deeggaraa jaarmaya siyaasaa of fakkeessuun OMN irratti duulanis jiru. OMN murnoota siyaasaas ta’ee hawaasummaa Oromoo loogii tokko malee tajaajiluu akka qabu imaammata editooriyaalii keessatti ifatti kaayameera. Murnoota siyaasas ta’ee hawaasaa sagantaalee OMN irraa komii yeroo qabaatan kallattiidhaan bulchiinsaaf dhiheessu. Amma duras dhiheessaa turan. Marii waliin teenyee goonuun furaa as geenye. Gara fuulduraas haaluma kanaan itti fufna. Gareeleen tajaajilli OMN kennu nu hin quubsine jedhan miidiyaa ofii uummachuun mirga isaaniiti.

 • d) Miidiyaan heddummachuun Oromoofi qabsoo isaa ni fayyada malee hin miidhu. OMN miidiyaa Oromoo kamiiyyuu akka farraatti hin laalu; akka tumsaatti malee. Waan OMN hojjachuu hin dandeenye miidiyaaleen hafan waan hojjataniif ba’aatu irraa hirdhata. Kan biraa dhiisaati TVOn ololaan Wayyaaneetiin garaa ummataa bokoksu dhimmoota aadaa irratti bakka OMN gahuu hin dandeenye gahee waan dalaguuf hojii miidiyaa Oromootif faaydaa guddaa qaba. Gabaasani qorannoo ( investigative journalism) dhiheenya kana onnatanii eegalan ammoo daranuu bu’aa miidiyaa sanii ol guddisaa jira. Dimshaashumatti miidiyaaleen Oromoo baay’achuun waan gaariidha; sagantaaleen isaanii isiniif taanaan gargaaraa, isiniif ta’uu baannaan yaada ijaarsaa laadhaaf. Waldogommiin miidiyaalee jidduu jirus kan ololaa osoo hin taane kan hojii haa ta’u; jechuunis baay’inaafi qulqullina ( quality & quantitiy) sagantaalee irratti haa hundaayu. Waldogommiin miidiyaalee bifa akkasii qabu dirree miidiyaa Oromoo ni gabbasa, sabaafi qabsoo teenyas ni cimsa.


Wannin jala muruu barbaadu OMN, garee siyaasaas ta'ee hawaasaa kamiyyuu jala hin seenu; kamiiyyuu ofirraa hin dhiibu. Warri dantaa murnaatif jecha OMN ofitti harkisuus ta'ee ofirraa dhiibuu barbaadan hin milkaayan. OMN akka miidiyaa ummataatti (public media) walabummaa ofii eegsisee gareelee hunda obsa, naamusaafi ogummaadhaan tajaajiluu itti fufa. Kan faarsanis ta'ee kan abaaran, kan gargaaranifi hin gargaarre cufa waluma qixa tajaajila. Public Media jechuun akkasi.

Walumaagalatti babal’achuun miidiyaalee hawaasaa ummata akka keenya cunqurfameef hiree guddaadha. Sabboonummaa ni cimsa. Saffisaafi gatii xiqqaan walqunnamuun wal gurmeessuuf, tarsiimoo baasuufi diinarrtti duuluuf gargaara. Gara biraatin ammoo namoonniifi gareeleen tolchuu mannaa badii fedhanis salphatti qalbii ummataa facaasuun hamileefi abdii kuuffisuuf itti fayyadamuu danda’u. Kana hubachuun tooftaalee faaydaan nuti marsaalee hawaasaa irraa argannu, kan badiitin akka hin caalamne nu dandeessisan baafachaa socho’uu qabna. Tanas irruma aanna; waaqni nu haa gargaaru, nutilleen daran haa carraaqnu!! Ani kanan jedhe; kan hirdhate isin itti guutaa.

Friday, May 5, 2017

BEYOND LEGISLATIVE DISTORTION AND DISCURSIVE FEAR-MONGERING

BEYOND LEGISLATIVE DISTORTION AND DISCURSIVE FEAR-MONGERING

                                             (By: Dr Tsegaye Ararssa)

The draft 'special interest' law is set to maintain and entrench the asymmetrical relationship between the TPLF regime and Oromia. As such, it is set to become the latest addition to the constellation of laws, discourses, and ideologies that exile the Oromo as the guest and deny their right to their own homeland.
Through the pervert use of the language of 'special interest', which de-naturalizes the natural rights of Oromos and by 'granting' them an exceptional regime of "protection", it has actually privileged the guests over the (Oromo) hosts also denying them any right of agency as speaking subjects.
The Oromo is once again thrown out of the center of right. Their predicament becomes one of present absence--a situation of presence in the territory but absent in the polity, a situation in which it is only their absence that is present.
The draft law is part of a long standing practice of distorting the Oromo position on Finfinnee along side the misrepresentation of the interests to spread fear among the residents of the city.
As an antidote to the legal distortion by the regime and to the discourse of scare-mongering by the habesha-supremacist political class, I think it is necessary to clearly present the Oromo rights and the special interest, if any, of the non-Oromo residents.
 • 1. Finfinnee is, and shall always remain, an Oromo city. The history of violent dispossession, dislocation, and displacement shall be recognized and duly memorialized.
 • 2. It shall continue to serve as the capital city of the State of Oromia.
 • 3. The rights of all the peoples who live in the city shall be fully respected.
 • 4. The inhabitants shall have full right of self-governance at the municipal level.
 • 5. The multilingual character of the residents shall be recognized.
 • 6. In addition to Afaan Oromoo, other languages may be considered in the choice of working languages of the city's municipal government based on the demands and needs of communities and availability of resources.
 • 7. The municipal governments shall be accountable to the Government and People of Oromia.
 • 8. Finfinnee's current status as the seat of the Federal Government shall be recognized. Its status as the seat of various international, regional, and sub-regional organizations and as a key diplomatic center of Africa shall be recognized.
 • 9. The Oromo people demand that measures should be taken to remove the Federal Government from Finfinnee and relocate it to a site agreeable to all. The Government and People of Oromia shall contribute their share to the choice and construction of the new seat of the Federal Government.
 • 10. There shall be a sustained negotiation in good faith with all the other peoples of Ethiopia to relocate the seat of the Federal Government to a site that is agreeable to all.

Monday, May 1, 2017

Struggling to Struggle: The lack of national Consciousness

Struggling to Struggle: The lack of national Consciousness

                                             (By Najat Hamza)


 Struggling to Struggle: The lack of national Consciousness
The tale of two Oromos between those of us who live in the diaspora and those in Oromia when it comes to understanding the common enemy. The revolutionary consciousness of Oromo people in Oromia is exemplary and inspiring. They have been emancipated from the strong hold of internal colonization and freed their mind. The direct result of this emancipation is the peaking of national consciousness. The idea that our shared identity, language and culture as bases for building unshakable unity through action. Oromos in Oromia understand as they acknowledge their shared heritage, they also share common enemy from East to West and North to South.

Oromo people in the diaspora also share this heritage and the burden of the struggle to some degree. The difference is we do not endure direct harm from the struggle and thus engaging in counterproductive actions at times. All Oromo people need to understand the business of liberating Oromia is not a private matter but a collective one. We need all the initiative, all the ideas, all types of organizations if the core principle is freedom. We always talk about the number of our population and the diversity of our regions. Our diversity in culture, ideology, and organization is a source of our strength not of weakness.

Revolutionary consciousness is the bases of revolutionary action (). The first step is to know what we are fighting for and the second is to know how to fight for what we believe. The martyrs of revolutionary struggle will be remembered but the revolution remains. It is bigger than anyone of us, it is about securing a future we do not live in. Revolution is sacrificial by nature.

We must develop a sense of revolutionary consciousness in the form of responsibility and shared suffering. We must remember that our actions, words, efforts and/or lack thereof has direct result in the struggle for liberation. We must catch up with our brothers and sisters in Oromia. We all have roles to play and each role has an impact. If we all carry our own weight in this fight, we can accelerate the end to the bloodshed.

“If you assume that there is no hope, you guarantee that there will be no hope. If you assume that there is an instinct for freedom, there are opportunities to change things, then there is a possibility that you can contribute to making a better world.” Noam Chomsky

We must share the same vision of the possibility of Freedom and stop wallowing in daily semantics. The idea of liberation is not mortal, we are. If it was we would not have carried it from generation to generation. We just have to make sure we do not pass it on to the next generation. The next generation should only remember the struggle for liberation in their history books not as lived history. There is only one people called “Oromo” who live in “Oromia” fighting for “liberation.” That is it. Those of us in the diaspora must choose to contribute positively or help by not inferring. It is now or never!

                    OromoRevolution Oromia StandTogether