Wednesday, April 12, 2017

Waa takkaa lama...

Waa takkaa lama...

                                          ( Abbaacabsaa Guutamaa irraa)

OPDOn Finfinnee keessatti gamoo "Oromia Media Complex" jedhamu ijaaruuf karoorfachuun isii waan gaarii dha. Kun silaa waan waggaa kudha shanan har'aa hojjatamuu male dha. Keessattuu ammoo bakki gamoo kana irratti ijaaruuf adeeman Oromoodhaaf bakka seenaa qabeessa ta'uun isaa daran waan gaarii isa godha. Kanaan walqabatee waan lamaan takka yoo jenne: 
.
  • 1) OPDOn dhugumaan midiyaan Oromoo magaala Finfinnee keessatti dagaagee kanneen alagaa waliin akka dorgomuu danda'u ni barbaaddi yoo ta'e, hujiifi abbaan hojjatu akka walitti dhufan heeyyamuu qofa osoo hin taane taasisuus qabdi. Ogeeyyiin miidiyaa beekumsa, dandeettiif sabboonummaa akkasumas aantummaa sabaa qaban akka bilisaan keessa seenanii hojjatan ifaan qajeelcha imaammataa (clear policy framework) lafa kaayuu qabdi. Ijoollee armaan dura ajaja Barakat Simoon fa'aan hojiirraa ari'amtes hojiitti deebisuu qabu. Kanniin godhuu baatanii akkuma durii san miidiyaalee mootummaa Oromiyaa jala jiran proppaagandaa siyaasa wayyaanee ykn akka qotee bulaan boqqoolloo sararaan itti facaafatufaa irraatti agarsiisuuf oolchan yoo ta'ee, abadan wanti godhame kun sabaaf faayidaa tokkollee hin fidu. Miidiyaan miidiyaa ta'uu qaba!
  • .
  • 2) OPDOn waggoottan 26 dabran keessatti Afaan Oromoo ni qancarsite malee hin guddifne. Waggoottan 26 dabran keessatti Afaanichi yemmuu gara Afaan miidiyaatiif Afaan barruutti jijjiiramu kana, OPDOn adeemsi kun karaa uumaa Afaanichumaantin (following language's unique characteristics) akka ta'uu godhuu hin dandadeenye. Afaanicha caasaa Afaan alagaatiin faaluudhaan qancarsite. Wantoota hedduu Afaan Amaaraatirraa suduudaan hiikaa jirti OPDOn (direct translation). Fakkanyaaf dubbii har'a Lammaa Magarsaa dubbate keessatti "..miidiyaa ijaaf gurra ummataa..." kan jedhu akkuma jirutti kan Afaan Amaaraa irraa hiikame dha. Caasaaleen Afaanii (language structures) kan Amaaraafi kan Oromoo adda adda waan ta'aniif (damee Seemi fi Kush) adeemsi akkasii kun Afaan Oromoo fokkisiisuu qofa osoo hin taane, osoo barruufi miidiyaarra oolee jiruuyyuu akka qancaru godhee jira. Osoo guddachuu qabuu akka qancaru godhe. Rakkoo akkasii kana gara fuulduraatiif hiikuudhaaf amma fala dhahuun hedduu barbaachisaa dha. Akka yaada kiyyaatitti, gamoo "Oromia Media Complex" amma ijaaramuuf jiru kanarratti "Oromo Language Development and Standardization Center" ykn 'Wiirtuu Guddisuufi Walsimsiisuu? Afaan Oromoo' akka dhaabatu godhanii ogeeyyii qorannoo Afaanii jajjaboo ta'an keessatti ramaduun barbaachisaa dha. Afaan kamuu kan guddatuufii loqodaaleen naannolee adda addaa Afaanicha keessa jiran walsimatanii adeemuudhaan badhaadhina isaatiif akka gummachan godhuun kan danda'amu adeemsa karaa saayinsawaa akkasiitini malee hiikkaa kaadireen siyaasaa Afaan birootirraa suduudaan fudhattuunii miti. Fakkeenyaaf Afaan Amaaraa gara waggoota shantamaa oliif wiirtuu akkasii Yunivarsitii Finfinnee keessaa ni qaba ture. Kun haalaan irratti yaadamee Afaan Oromootis wiirtuu saayinsawaa akkasii akka qabaatu godhuun ni barbabaachisa.

                   Galatoomaa!

No comments:

Post a Comment