Sunday, April 2, 2017

Raayyaa Olola faallaa Miidiyaalee weeraraa jiruu fi sochii miil-soboon Pr.Lammaan taasisaa jiruuf.

Raayyaa Olol faallaa Miidiyaalee weeraraa jiruu fi sochii miil-soboon Pr.Lammaan taasisaa jiruuf.

                                                        (Dahabe M. Abdella irraa)

Ajendaa siyaasaa ergama dhokota qabu, kan akka

garaachaa fi dirratti wal keessa jiru fi summii
deeymaan maramterra hamaa harkkatti qabachudhaan jiruu fi jireenya Oromummaa keessaa Oromoota baasuun hegeree mormii Sabaan adeemsifamaa jiruu dhukkubsachiisudhaan dhukkuba gabrummaarra yaala akka hin arganneef sochiin miil soboon Pr.Lammaan taasisaa jiruu fi weerarri raayyaan olol faallaa Miidiyaalee ummataa irratti bane umrii gabrummaa wantoota nutti dheereysaa jiran keessaa isaan adda durummaan ifirraa beeku qabnuudha.


Yeroo mormiin ummataa Oromiyaa keessatti jabaatte fooliin bilisummaa qe'ee Oromootii urgaahu eegalte sanitti Mootummaan akkuma amala isaa waraana isaa ummatatti bobbaasee hulaa cufatee mala ittiin qabsoo hadhooytu isa qunnamte kanarra aanuuf na gargaara jedhee yaade keessaa lama akka dhaadannootti qabate as bahe ture. dhaadannoon sunis "Biyya Miidiyaan narraa fuudhamte Miidiyumaanin deeffadha"kan jedhuu fi "Ajendaa siyaasaa Oromummaa akkaan qaalii tahee fi Oromoota mara if jalatti hiriirsee hawaasni gaabii takkaan maletti wareegamaafi jiru kana saboontoota Aktivistootaa fi mormitoota Oromoodha jalaa hatuudhaan guutumatti kiyya taasifadhee Anbaasadara dhimma ummataa if taasisee yoon Oromummaa harkkatti rarraafadhee Oromoo fulduratti bifa hin baraminiin saboonummaa Oromummaa leellisaa dhihaadhe qofan, daandii dhugaa ummatatti wal fakkeeysudhaan mormii haala yaadaminiin mana hirriibaa keessaan nutti dhoote tana volkaanoo riphaa taate akka turtu taasisu dandaha "jechuudhaan tooftaa siyaasaa isaanii kan harkkatti dulloome mana galmeetti deebise as bahe sirni daaran daaku itti fakkaate.


Raayyaan olol faallaatis dhaadannoo mootummaa"biyya Miidiyaan narraa fuudhamte Miidiyumaanin deeffadha"jettu milkeessuuf wajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaatiin kan uumame yeroo tahu,Oromiyaa keessatti namoonni 4500 ol tahaan ergama kana milkkeeysudhaaf mootummaan bobbaafamanii dhuunfaa isaanitin odeeffannoo faallaa oomishudhaan dhugaa Miidiyaaleerraa tamsaatu akka weeraran taasifamaniiti jiran.gama biraatiin jalqaba bara 2008tii ogeessa hordofii fi xiinxala Miidiyaa

jechuun wajjira Kominikeeshini sadarkkaa sadarkkaan jiran keessatti Oromiyaarraa hanga Godina,Aanaa fi Magaalootatti ramaduudhaan hojii olol faallaa irratti akka bobbaasan ni yaadatama.


Hojiin aayyaa olol faallaa mootummaan Miidiyarratti labseetis "odeeffannoo Miidiyaa kamiinu tamsa'an hordofuun olol faallaa irratti barreessuu,Miidiyaa Hawaasaa keessaafu Facebook irratti

xiyyeeffachudhaan Page Fb,Group Fb,akkasumas
Marsariitii fi Facebook Activistoota,falmitootaa fi
quuqamtoota mirga namooma fi dimokiraasii ammas mormitoota ,Miidiyaalee Elektirooniksii keessaahis OMN,VOA,DW,ESAt fi kkf irratti fuulleeffachuun olol faallaa bareessuu ykn odeeffannoo faallaa maxxansuun samuu ummataa jijjiiru ykn ummanni odeeffannoo shakku taasisu,Facebook namoota ummata biratti
fudhatama guddaa qabanii addatti qabachuudhaan olol faallaa bareeffama inni maxxansu hunda jalatti barreeysu,arrabsuu, xiqqeeysuu fi salphisudhaan hamilee isaatii fi hordoftoota isaa cabsuu yeroo tahu ,garee raayyaa olol faallaa keessaas namoota muraasa addatti dhimoota tokko tokkoof itti akka gargaaramu isiniif dhaamudhan barbaada.hojiiwwan addatti dalagaman kuniinis"odeeffannoo sobaa gama Miidiyaalee fi Namoota ummata biratti fudhatama qabanitti erguun soba akka gabaasan taasisuun amanttaa ummanni isaanirra qabu xiqqeessuu fi maqaa
garaa garaa mogaafachuudhan Fb irratti waldhabdii
uumu akkasumas odeeffannoo sobaa oomishudhaan Fb irratti tamsaasun walshakkii fi hookkara addaa uumun qabsoorra abdii murachiisu faadha.

yoo isin fuula dhiqatan ummanni miilaan isin beekan dhaamsa Keenya kan guyyaa har'a taha.
Galatoomaa.

No comments:

Post a Comment