Thursday, April 20, 2017

Mootummaan Angoo Irraa Hin Kufne Adunyaa Irra Hin Jiru.

Mootummaan Angoo Irraa Hin Kufne Adunyaa Irra Hin Jiru.

                                             (Beknan Rabira irraa)

Hundi keenyaa gaafa mootummaa abbaa irree yaadannu, Minilik, Dargiin, Woyyaaneen, Hitler, Mohammed Gadaafii faatu dafee gara sammuu nu dhufa. Mee isaan keessaa Adolf Hitler eenyu akka ture gurra isin haa buusuu.., Adolf Hitler sira mootummaa abbaa irree fi mootummoota duguuggaa sanyii raawwatan keessatti maqaan isaa adda dureen dhagahama. Adolf Hitler bara 1889 Awustraaliyaa keessatti dhalate yoo ta'u, bara 1933 hanga 1945 bakka bu'aa dhaaba sirna soshaalistii Naazii Jarman jedhamu ture. Gaafa 14, 1933, paartiin(dhaabni) Naazii Jarman kan Abbaa irree Adolf Hitler'n hogganamu akka seenaa biyya sanaatti dhaaba kophummaan seera biyyaattiin hundaayee biyya sana keessa kophaa isaa socho'uu danda'u ta'ee labsame. Paartileen biroo akka biyyattii keessa hin sochoone dhoowwaman. Isaan paartilee biroo dhaabuuf yaadan du'aan adabe kaan kaampitti naqe. Hitler yeroma kanaa kaasee cunqursaa karaa sanyummaaf amantii eegale. Kan isa morme hunda tarkaanfii du'aa, fannisuu, bombii nukileerii fayyadamuu eegale. Kaampii ykn mooraa keessatti walitti qabsiisee tarkaanfii du'aa hundumarratti fudhate. Kanumaan wal qabatee yeroo sanatti Hitler namoota lammummaan biyya Pooland ta'an, akkasumas ummata amantii Jewish hordofan, ummata isa morme dabalatee bara 1933 hanga 1945 jidduutti lubbuu namoota milliyoona 11 oli galaafate. Keesummaayyuu ummata Awuroppaa amantii Jewish hordofan miliyoona 6 oli lafarraa fixe. Haata'uu malee duguuginsa sanyii inni raawwatee woraanni adunyaa lammaaffaan wal qabatee, erga lubbuu namoota hanganaa galaafate booda Ebla 30, 1945 adunyaa kanaraa deeme. Eegaa namni du'a nama miliyoona 11 oliif sababa ta'e aangoo gadi dhiisa jettanii yaadduu? Yoo inni du'es paartiin isaa ni kufa jettanii yaaddu turee? Amma garuu paartiin Naazii Jarman jedhamu aangoo irra ni jiraa? Gochaan woyyaanee waan hedduun amala abbaa irree Hitler qaba.

Haa ta'uu malee woraanni,rasasni, irreen eenyuun amansiise?

Yeroo hedduu namootni yaadni isaanii laafaa ta'eef abdii kutachuu aadaa godhatan, mootummaan woyyaanee hin kufu jedhu. Maaliif hin kufu jettee gaafa gaafattu, qabsoo oromoo quba akka hin qabneef ergama woyyaanee qabatanii kanneen ummata keenya abdii kutachiisan ta'uu irraa hubatta. Kana tarii mootummaan woyyaanee sababa oromoo kumaatama ajjeeseef oromoon ni sodaata jedhee yaaduu danda'a, kanneen abdii kutatanis kanuma dhugoomsuu danda'u., Garuu eessas deemtu kan dhugaa ta'u gaafa falmataan jiraate "Mootummaan Aangoo irraa hin kufne Adunyaa irra hin jiru". Inni kuni kan yeroo dhihootti arguuf deemnu.

Qabsaayaan ni kufa, Qabsoon itti fuufa
Bilisummaan dhiigaan ni dhufa
Abdii hin kutatinaa Qabsoo haa finiinsinuu
Abbaan irree yeroo angoo dheereffata malee ni kufa.

No comments:

Post a Comment