Wednesday, April 12, 2017

Karaan Haaqaa akka ilaalcha kiyyaatti-

Karaan Haaqaa akka ilaalcha kiyyaatti-

                                                    (Dahabe Abdella irraa)


Hooggana dhaabootaa siiyaasaatuu Ummata issaa Jaalachaa, kabajaa, feedhii Ummataa eegaafii, biyyaa fii Ummata issaaf dalaga malee. ummannii issaa cuunqqurfamaa, tumamaa, arabsamaa, ajjeefamaa, Hoggantoota issaaf feedhii malee dirqamaan hin dalaguu. Humanaanis buluu hin qabu. biyyuuma feeteettu."
Kanaafuu akkuma Hogganootaa biyyoota biraa tan adduunyaa tana irra jiraniitti "Hogganoonni qaamoonnii hujii geggeessiituu, bakka Bu'oonniin fii miiseensonni dhaaboota siiyaasaa Oromoos sammuu biliisa taateen yaaduu qaban, mirga Ummata keenya kabajuun, Feedhiin Ummata keenyaas eeguun, Oromoon Saba Bilisa akka taanees huubatuu qabaachuun dirqama huundduma issaanii irra jiruus akka tahee hubatuu qaban.

Nuti cuunqurfamaa fii gabrummaa diinaan Oromoo Jalaa uf baasuu, Oromoo fii Oromiyaa Bilissummaattiin gahuufi Kan haalkanii fii guyyaa yeroo teenya gubnee, jiireenya keenya dhiifnnee biyyaa ambbaa keessaa Heedduun ilmaan Oromo ta'ttaafataa jiru Adduunyaa tana gubbaatti quuqama rakkiina ummannii keenya biyyaa keeysaa Itti jiru kana hanga danda'ametti bira dhaabatuuf. Kanaafuu Gabrummaan dhaaboota siiyaasaan Waliitti hiidhattee Ummata keenya gandaan, goosaa fi amantiin addaan qooddee Diasporaa keeysaa osoo ummannii Oromoo Lammiin teenya, haawwan, abboottii fii daa'iimman Obboleeyyan keenya biyyaa keeyissaa haarkka wayyaaneetti lafarraa dhumaa jiranii nuu asii Waliin Fiixaa warrii jiru rakkiinnii kun nurraa "DHAABBATU" qaba. Tokkomnnee tokkummaan haa dhaabbannu.

Hogganii fii qaamoonii Bakka bu'oota dhaaboota siiyaassaalee Oromo giidaaraa duubaa ta'aanii jollee teenya ilmaan Oromoo Obboleeyyan Waliin fiixuun Seena saba keenyaa balleessuu dhiisanii Ummata Oromoo fuula duratti gadii bahaanii dandeeyittin madaalamuuf Wal dorgomuu qaban aanggoo buulchiinsa Ummata Oromoo walii galtee fii biyyaa Oromiyaa injiifatuufiin Ja'aa anii akka yaada kiyyaatti. "Gabrummaan mana keeysaas ka diinaa Waliin nurraa dhaabbatuu qaba. Oromoon salphina yeroo ammaa keeyiissa jirru kana keeyiissaa bahuun keenya dirqama Lammii Oromo tahuu qaba.

Darggaggoo fii shammarran Oromoos huundii Bakkee jirtanii Waliif galuun dogoongoriina keessa seenuu irraa uf eeguun heeddu barbaachiisaadha.
 keeysattu yeroo ammaa tana.
Jaalalaa fi  kabajaa walii naaf qabaadha! Injifannoon Ummata Oromoof.

No comments:

Post a Comment