Thursday, April 20, 2017

Mootummaan Angoo Irraa Hin Kufne Adunyaa Irra Hin Jiru.

Mootummaan Angoo Irraa Hin Kufne Adunyaa Irra Hin Jiru.

                                             (Beknan Rabira irraa)

Hundi keenyaa gaafa mootummaa abbaa irree yaadannu, Minilik, Dargiin, Woyyaaneen, Hitler, Mohammed Gadaafii faatu dafee gara sammuu nu dhufa. Mee isaan keessaa Adolf Hitler eenyu akka ture gurra isin haa buusuu.., Adolf Hitler sira mootummaa abbaa irree fi mootummoota duguuggaa sanyii raawwatan keessatti maqaan isaa adda dureen dhagahama. Adolf Hitler bara 1889 Awustraaliyaa keessatti dhalate yoo ta'u, bara 1933 hanga 1945 bakka bu'aa dhaaba sirna soshaalistii Naazii Jarman jedhamu ture. Gaafa 14, 1933, paartiin(dhaabni) Naazii Jarman kan Abbaa irree Adolf Hitler'n hogganamu akka seenaa biyya sanaatti dhaaba kophummaan seera biyyaattiin hundaayee biyya sana keessa kophaa isaa socho'uu danda'u ta'ee labsame. Paartileen biroo akka biyyattii keessa hin sochoone dhoowwaman. Isaan paartilee biroo dhaabuuf yaadan du'aan adabe kaan kaampitti naqe. Hitler yeroma kanaa kaasee cunqursaa karaa sanyummaaf amantii eegale. Kan isa morme hunda tarkaanfii du'aa, fannisuu, bombii nukileerii fayyadamuu eegale. Kaampii ykn mooraa keessatti walitti qabsiisee tarkaanfii du'aa hundumarratti fudhate. Kanumaan wal qabatee yeroo sanatti Hitler namoota lammummaan biyya Pooland ta'an, akkasumas ummata amantii Jewish hordofan, ummata isa morme dabalatee bara 1933 hanga 1945 jidduutti lubbuu namoota milliyoona 11 oli galaafate. Keesummaayyuu ummata Awuroppaa amantii Jewish hordofan miliyoona 6 oli lafarraa fixe. Haata'uu malee duguuginsa sanyii inni raawwatee woraanni adunyaa lammaaffaan wal qabatee, erga lubbuu namoota hanganaa galaafate booda Ebla 30, 1945 adunyaa kanaraa deeme. Eegaa namni du'a nama miliyoona 11 oliif sababa ta'e aangoo gadi dhiisa jettanii yaadduu? Yoo inni du'es paartiin isaa ni kufa jettanii yaaddu turee? Amma garuu paartiin Naazii Jarman jedhamu aangoo irra ni jiraa? Gochaan woyyaanee waan hedduun amala abbaa irree Hitler qaba.

Haa ta'uu malee woraanni,rasasni, irreen eenyuun amansiise?

Yeroo hedduu namootni yaadni isaanii laafaa ta'eef abdii kutachuu aadaa godhatan, mootummaan woyyaanee hin kufu jedhu. Maaliif hin kufu jettee gaafa gaafattu, qabsoo oromoo quba akka hin qabneef ergama woyyaanee qabatanii kanneen ummata keenya abdii kutachiisan ta'uu irraa hubatta. Kana tarii mootummaan woyyaanee sababa oromoo kumaatama ajjeeseef oromoon ni sodaata jedhee yaaduu danda'a, kanneen abdii kutatanis kanuma dhugoomsuu danda'u., Garuu eessas deemtu kan dhugaa ta'u gaafa falmataan jiraate "Mootummaan Aangoo irraa hin kufne Adunyaa irra hin jiru". Inni kuni kan yeroo dhihootti arguuf deemnu.

Qabsaayaan ni kufa, Qabsoon itti fuufa
Bilisummaan dhiigaan ni dhufa
Abdii hin kutatinaa Qabsoo haa finiinsinuu
Abbaan irree yeroo angoo dheereffata malee ni kufa.

Wednesday, April 19, 2017

DUBBIIN ADDISUU G/IGZAABIHEER ERGAA QABAA? EENYUUF?

DUBBIIN ADDISUU G/IGZAABIHEER ERGAA QABAA? EENYUUF?

                                              (Etana Habte irraa)
Suuraa:Fuula fb irraa
Erga Labsiin Yeroo Hatattamaa Onkoloolessa 2016 labsamee as sagaleen mootummaa giddugaleessaa (akka isaan of waamanitti immoo kan federaalaa) darbee darbee yoota'e malee dhaga'amuu dhiiseera. Dhimmoota Labsicha waliin walqabatan irratti takka takka indubbata. Kanaan alatti rakkoo siyaasaa biyyattii laalchisee dubbii bishaan fuudhu dubbachuu dhiisee erga luugamamee bubbuleera. Dhimma mataa isaa ba'achaa hinjiru jechuukoo miti, akka yeroo fayyaan qaba jedhuu fakkeessuuf illee taanaan dubbachuu dadhabe jechaan jira. Haala kana keessatti ji'oota lakkoofsiseera. Tu'annoo Adda Bilisummaa Tigraay (ABUT) jala kan jiru mootummaan giddugaleessaa (kan federaalaa) lubbuun jiramoo hinjiru haga jedhamutti dhimmoota siyaasaa biyyattii irratti gadi ba'ee dubbachuu maaliif dadhabe? Wayita biyyi fala dhabdee akkas rakkatte kana keessatti daawwaa ta'ee biyyattii fayyisuu baatus akka durii sana "..ani abbaa dhimmaati, falli biyyattii kunooti" jechuu maaliif dadhabe laata? Yoo barbaachuu baatewoo jechuu dandeessu, inni kun amala isaa waliin waan hindeemneef hinbarbaanne jechuun hinta'u.

Gama biraatiin immoo mootummoonni naannoo toles bades, aangoo jabaa qabaatanis dhabanis jiraachuu isaanii agarsiisuuf gama garagaraan dhama'aa akka jiran agarra. Keessumatti warri Oromiyaa wanti isaan hindubbanne hinjiru: "Warraaqsa Diinagdee," "sabboontummaa Oromoo," "uummata Oromoo malee gooftaa biraa hinqabnu," dhiyeenya kana immoo waa'ee foon Harree. Keessumattuu dhimmi waa'ee foon Harree kun eessaa akka ka'e sirriitti beekamuu baatus "nuti mootummaa kana mormina" warra jedhan dabalatee namoota hedduu raatessee akka isaan "OPDO" jajan taasiseera. Erga Labsiin Yeroo Hatattamaa kun labsamee as "OPDO"n dirree " social media" qofa irratti osoo hintaane isaan alattis diinota ishee hanga manaatti dhaqxee karaan ittiin lolaa jirtu heddummaataa jira. Lola akkasitti "OPDO"n bante keessatti namoonni muraasini ijifatamanii "OPDO" jajuu hojii isaanii idilee taasisaniiru, keessumattuu waa'ee diddiga/balaqqama "Warraaqsa Diinagdee" waliin walqabatee. Isa kana yeroo biraa itti deebi'uu dandeenya.

Mootummaan naannoo Amaaraas hojii walfakkaataa hojjetaa jira. Kaleessa Ebla 18, 2017 garuu maqaa qorannoo mirga namoomaa "Koomishinni Mirgoota Namoomaa Itiyoophiyaa" qoratee xumure paarlaamaaf dhiyeessuu jedhuun mootummaan giddugaleessaa/federaalaa ABUTn hoogganamu karaa afaan Addisuu G/Igzaabiheeriin afaan saaqqatee jira. "Anis jira, mootummaa federaalaan jedhama," akka jechuu. Dubbiin Addisuun G/Igzaabheer bu'aa qorannoo jedhee dubbise hamma ibsa ejjennoo ABUT fakkaatutti kan taajjabbii ta'ee ooleera. Sabaa-himaalee gurguddoon utuu hinhafin waa'ee sochii mormii uummata Oromoo gara duubaatti deebi'anii ilaaluudhaan gabaasa garagaraa dhiyeessaniiru. ABUTs kan barbaade kanauma. Qabiyyee gabaasichaa irratti dubbachuuf baayyee faayidaa qabaachuu yoobate illee, mee haabulu.

Erga Labsiin Yeroo hatattamaa kun labsamee as haala adda ta'een biyyattiin humna loltuu jalatti akka kuftu taasisee, caasaa tikaan gargaaramuun "biyyattii bulchaan jira" kan jedhu mootummaan giddugaleessaa/federaalaa sagaleen isaa dhabamee warri naannoo immoo sagalee olkaafatanii yeroo hunda halaakuun waan barame miti, tasumaa keessummaadha. Alaa gara keessaatti wayita ilaalamu garuu humna jabaa kan qabu mootummaa giddugaleessaa/federaalaa namatti fakkaata, sababiin isaas humana loltuu fi tikaatiin biyyattii micciiree qabatee taa'aa kanjiru isa waan ta'eef. Kan humnaan biyyattii micciiree ittiin deemaa jiru kabiraa, kan iyyaa jiru ammoo kabiraa ta'uun isaa rakkina uummanni keessa jiru caalaa, ykn ammoo rakkina uummataa fi mootummaa lubbu-naataa ta'e kana gidduu kan jiru caalaa rakkoon gadi fagoo fi walxaxaa ta'e mootummaa aangoo qabtee jiru kana keessa akka jiru, kunis immoo tasumaa akka fala dhabaa adeemaa jiru waan himudha jedheen amana. Kana jechuun humni loltuu fi tikaa biyya humnaan micciiree ittiin adeemaa jiru kun olaantummaa ABUT bifa mirkaneessuun mootummaa giddugaleessaa tasgabbeessuu hindandeenye. Gama biraatiin olaantummaan loltummaa mootummichi biyyattii irratti yeroof argatee jiru rakkoo siyaasaa keessoo (kan ABUT/ADWUI jechuu kooti) hiikuu hindandeenye jechuudha. Kanbiraan yoohafe ADWUIn ji'a darbe keessa walga'ii erga taasifateen booda illee garamitti adeemuu akka fedhu dubbachuu hindandeenye. Adda baba'iinsi, qoqqoodamni ABUT matuma isaa keessa jiruu fi ABUT fi paartilee inni walitti qabee ADWUI jedhee moggaasee ittiin adeemaa jiru gidduutti mul'atu hamma alaan ilaalamee tilmaamamu caalaa guddaadha jedhaan jira. Gabaabumatti humni paartichi amma qabu rakkoo keessoo isaa dhoksuuf humna qabaatu illee waliigaltee adeemsa kallattii siyaasaa tokkoon asba'uu dadhabuun isaa tatarsa'iinsaaf haalduree barbaachisan waan guuttate fakkaata.

Adeemsi armaan olitti ani kaase kun garuu dubbii Addisuun G/Igzaabiheer gabaasa jedhee dubbise kana waliin dimshaashatti wayita ilaalamu waan hunda caalaa kan inni nuuf himu mootummaa giddugaleessaa/ federaalaa rakkoo hammaataan qabamuu fi dhukkubsachuu isaati. Kun immoo akkuma duraanii illee mootummichi sobee jabaa akka ta'e himachuuf qoodamiinsa keessoo irra aanuudhaan ibsa garagaraa kennuuf illee rakkachuu isaati. Kanaaf maqaa "gabaasa qorannoo" jedhuun ABUT keessaa hoji-gaggeessaa "Koomishinni Mirgoota Namoomaa Itiyoophiyaa" ta'ee kan muudame Addisuu G/Igzaabiheeriin dubbachiisuun akka dhimmaatti waan fudhatame fakkaata. Dhimmichis "ABUT akkuma duraanii olaantummaa tasgabbii qabu waliin mootummaa giddugaleessaa/federaalaa qabatee akka jiru" uummatatti, taajjabdootattis himuu, "keessi keenyas nagaadha" akka jechuu. Himannaan gabaasni sun bifa gargaraan "OPDO" irratti dhiyeesses waliigalteen waantaasifame hinfakkaatu, sababiin isaa dubbiin/'gabaasni' ABUT kun "OPDO" qixxeedhuma ABO fi KFO waan himate fakkaata. Yoo akkas ta'e "OPDO" dhaanis "homaa miti, ammaaf dhidhiittachaa jiraachuukee argeera, garuu carraankee inni dhumaa akkuma duraanii harkakoo keessa jira," waan jedhu ofkeessaa hindhabu.

Seenaan warraaqsota jaarraa 20ffaa keessa addunyaa kana irraa biyyoota garagaraa keessatti raawwataman waan nubarsiisan qabu, innis milkaa'inni warraaqsa uummataa hammuma jabina isaan madaalamu qoqqoodamuu/tatarsa'uu mootummaa isaan garagalchuu barbaadaniinis inmadaalama. Gabaabsinee yoo ilaalle sochiin warraaqsa uummataa mootummaa tokkummaa'aa ykn kan keessi isaa rakkoo hinqabneen lolan nifashalan, warri mootummaa qoqqoodamaan lolan immoo nimilkaayan. Adda baba'iinsi ABUT/ADWUI carraa sochii warraaqsaa biyya kana eeggataa jiru irratti dhiibbaa niqabaata. Gaaffiin hundi keenya deebisuu qabnu garuu warraaqsi seenaa biyyattii keessatti haaraa waan hintaaneef, "gatii ulfaataan biyyattiin warraaqasa bara 1974 hordofuun kafalte ammas biyya kana eeggataa jiramoo maqafameera?" kan jedhudha. Gaaffii kana deebisuun kallattii fi tarsiimoo siyaasaa humnoonni biyya kana irraa fedhii qabna jedhan (keessumattuu paartileen siyaasaa Oromoo fi jaarmiyaaleen Oromoon haga har'aatti horate) haala quubsaa ta'een gorora liqimsanii ittiyaaduutu barbaachisa. Akkas yoo ta'e tarsiimoon baafannu, kallattiin irra adeemnus muuxannoo fi beekumsa lafa-qabataa ta'een gaggeeffama. Wayita akkas ta'u immoo bifa gaaffii uummata Oromoo hinxiqqeessineen carraa fi balaa hunda keenya dura jiru hubannee, gatii isaas madaallannee ittiin adeemna jechuudha.


                                Fayyaa ta'aa.

Tuesday, April 18, 2017

Qaamota/ Namoota Boruuf Abdannu Akkamiin Adda Baafachuu Dandeenya?

Qaamota/ Namoota Boruuf Abdannu Akkamiin Adda Baafachuu Dandeenya?

                                                  (Hiwi - Elona irraa)

Hordoftoota koo, akkuman kanaan dura isiniin jedhe har’a mata duree haaraa tokko isniif qabadhee dhufeera. Mata dureen kun waa’ee namoota/ qaamota yeroofi haala garagaraa irratti Uummata keenyaaf qabsaa’aa jiranii/ qabsaa’aa jirra jedhanii ilaallata. Akkuma hundi keenya arginu qaamoleen akkanaa kunneen nuuf baay’ataniiru, Rabbiin galanni haa ga’u. Dur akkatti Afaan keenyaan haasofnee, yaada keenya ibsachuuf carraa hin qabnu turre. Haa ta’u malee carraan arganne kuni yoo bifa sirrii ta’een ittiin fayyadamuu hin dandeenye miidhaa guddaa nurratti fida. Uummata keenya jidduutti yaadotni wal hin simanne garagaraa akka faca’an godhuudhaan hariiroo jidduu keenya jiru laaffisuun ni mala.
Kanaafuu namoota/ qaamota yeroofi haala garagaraa keessatti dhaamsa nuuf dabarsan/ dhimma keenya irratti si’aaninaaf dammaqiinsaan socho’aa jiran kana sirritti beekuun barbaachisadha. Kanarras dabree namoonni/ qaamonni kunneen dhugaadhaan boruuf nu fayyaduu? Qabsoo keenya ofduratti tarkaanfachiisuu danda’uu jennee xiinxaluun barbaachisadha. Kana gochuudhaaf akka dhuunfaa kootti muuxannoo jireenya koo, kitaabota hoggansaa garagaraa, qabsoof qabsaawota keenyafi hogganoota garagaraa bu’uureffachuun qabxiilee madaallii armaan gadii kana isiniif dhiyeesseera. Isinis dubbistanii kan itti amantan fudhattanii, kan itti hin amanne irratti immoo yaada keessan kennattanii ofduraaf yaada daran cimaa ta’eefi hunda keenya fayyadu akka keessaa maddisiifannu abdiin qaba.

 • Mul’ataafi Kaayyoo Irratti Xiyyeeffachuu

 • Namootni jijjiirama hawaasaa ( social transformation) fiduudhaan Uummata isaaniitiif bu’aa guddaa argamsiisan kanneen Mul’ata isaanii tasumayyuu hin irraanfanneedha. Namoonni kunneen osoo wanti isaan rakkisu kamiyyuu isaan mudatee mul’ata isaanii irratti fuulleffachuu irraa of duuba hin jedhan. Uummatni isaanii mul’ata isaan adeemaniif akka sirritti hubatu, kaayyof galmi isaanii sammuu uummata isaanii keessatti sirriitti akka hubatamuuf waan danda’an hunda ni godhu. Namoonni kunneen haasaa isaanii keessattis ta’ee barreeffamoota isaanii keessatti ka’umsaafi galmi isaanii mul’ata Uummata isaaniiti.

 • 2. Wal Simatiinsa Yaadaa /Consistency of their Ideas/
 • Dhaamsa namni/ qaamni tokko yeroo garagaraatti dabarsu gadi fageenyaan ilaalun, xiinxaluunifii yeroo irraa gara yerootti madaalaa adeemuun baay’ee murteessaadha. Kana godhuun keenya namni/ qaamni dhaamsa sana dabarsu kaayyofi galmi dhaamsa isaa/ ishee yeroo irraa gara yerootti wal fakkaatinsa/ wal simatiinsa/ akka qabu hubachuudhaaf nu gargaara. Namni har’a waan tokko dubbatee boru eddoo sana irratti hin argamne/ waan har’a dubbate boru yoo irra deebi’ee dubbachuu hin dandeenye wanti nama kanarraa abdatamu ni jira jechuun rakkisaadha. Namni akkanaa bubbeedha malee xiinxalaa siyaasaa/ gaggeessaa uummataa/ rogeessa ta’uu hin danda’u.
 • Namoonni tokko tokko akka waan araada itti ta’ee guyyaa hunda dhimmoota garagaraa irratti haasa’u. Haasa’uun isaanii badii qabaatuu baatus, yaadota dabarsan sana itti yaadanii, xiinxalanii, wal simsiisanii adeemuf yeroo waan hin arganneef yaadni isaanii harkaa wal dhaya. Yeroo muraasa keessattis yaada garagaraa, kan walitti hin dhufne dabarsu. Kunimmoo osoo eddoo yaadamaniif hin gayin akka … ‘Albeen foonif hedan tiru irratti citte’ jedhan san ta’anii dhumarra adda isaanii hafu. Kunimmoo saba keenyaaf qisaasama ta’a. Qabeenyi ilmoo namaa qabnu takkas taatu yoo dhabne nu miiti.

 • 3. Dhiheenya Uummata Isaanitiif Qaban / Proximity to their People/
 • Qaamni Uummataafan hojjadha jedhu kamiyyuu hawaasa isaatti dhiheenya guddaa qabaachuu qaba. Akkuma irra deddeebi’amee qaamota gargaraatiin addeefffame, Uummatarraa halaalarra taa’anii qabsoo sabaa deeggaruun ni danda’ama ta’a malee waliin ta’anii qabsaa’anii galmaan gahuun ulfaatadha. Qabsoon haqaa, isa Uummata keessa taa’anii, aarsaa qabsoon gaafatu kanfalanii gabrummaa ofirraa fonqolchani. Qaamni Uummata bira qaamaan hin jirre immoo gaheen isaa hammam akka ta’e sirritti beekuu qaba. Gahee isaa yoo beeke immoo, daangaa ofii beekee daangaa sana keessatti waan danda’u gumaachuu qaba.
 • Tarii akkuma arginu namoota hundaaf Uummata keessa taa’anii qabsaa’un ulfaatun ni mala. Kuni garuu qabsoo Uummataa haala garidhaan tumsuu nama hin dhoorku. Hiree walitti hidhaatiinsi adduunyaa / Globalization/ nuu fidetti fayyadamnee wal tumsuu, wal utubuu, wal cinaa dhaabbachuu irraa wanti nu daangessu hin jiru. As biratti wanti tasuma irraanfatamuu hin qabne guddaan, carraa bilisummaa argame ( namoota biyyoota alaa garagaraa jiraniif) kana bifa Uummata keenya fayyaduun hojiirra oolchuu malee dhimmaa dhuunfaa keenyaa ittiin tarkaanfachiisuf/ beekkamtii ittii argachuuf adeemun qabsoo keenya yoo sakaale malee tarkaanfii takkas of dura hin siksu.

 • 4. Xiyyeeffannaa Isaanii /Their Point of Focus , solution instead of problems, visions instead of routines/
 • Akkuma qabxii tokkoffaa irratti dubbachuuf yaale namoonni dhugaadhaan uummata isaanitiif quuqamanii, ganamaaf galgala hirriba dhabanii hojjatan yoomiyyuu taanan kaayyoofi galma isaanii hin irraanfatan. Dhaamsa isaanii kallattii kamiinuu uummata isaaniitiif dabarsan keessatti xiyyeeffannaan isaanii galma isaanii/ galma uummata isaaniti. Namoonni kunneen tasumayyuu dhimma dhuunfaa isaanii galma sabaa irra hin aansan. Akka dhuunfaatti miidhaa isaanirra ga’e osoo kan jiraatus ta’ee, isuma lallabaa oolanii hin bulan, osoo wanti fedhe uumamees akka laayyotti butamanii maandhee diinaa keessa hin galan. Hammuma fedhe rakkatanis dubbiif dhaamsi isaanii kaayyoo sabaa tumsuu irraa hin jallattu. Ajandaan isaanii qaama birootiin hin itti hin laatamu, eennunis hin butamu. Rakkoon fedhe uumamus xiyyeeffannaan isaanii rakkoo sana keessaa mala ittiin ba’amuu danda’u/ mala rakkoo sana gara carraatti jijjiirun danda’ama isa jedhu malee ganamaaf galgala rakkoodhuma qofa haasa’aa oolanii hin bulan.

 • 5. Waan Argame Faarsuu /Appreciation of Winnings/
 • Yoo dhugaa dubbanne miidhaan saba keenyarra gahaa jiru akka barbaannutti nurraa hin mulqamne ta’a malee yeroo irraa gara yerootti injifannoolen galmeessaa jirru kan akka laayyotti ilaalamanii miti. Guyyaaf yeroo Afaan keenyan haasawuun qaanyii ture, Aadaa keenya uffachuun safuu ture, Oromummaa keenya ifaan ifatti baasnee dubbachuun waan hin yaadamne turerraa eddoon har’a jirru baay’ee addaan fagaata. Dhiheenyuma kanas of duuba deebine yoo ilaalle, Uummanni keenya gootummaan isaa sadarkaa kamirra akka jiru hubanneerra. Injifannoolen nuti barootuma gabaaboo dabran keessatti arganne muraasa miti. Kuni faarfamuu qaba, nu gammachiisus qaba. Kanarraa kan hubannu daandii sirrii irra adeemaa jiraachuu keenya. Kanaafuu, qaamni/ namni dhaamsa isaa nuuf dabarsu kamiyyuu hiraarifi moo’atama keenya qofa yoo nuuf himaa oole sirrii hin ta’u, haqa qabeessas miti. Eeyyen, waan qabatamaa arganne faarfachaa, kan hafe itti jabaachaa hamilee keenya cimsaa adeemun baay’ee murteessaadha jedheen amana.

 • 6. Qeeqa Guddisuu Dhabuu / Avoiding Overdozed Blame/
 • Qeeqni walii lama; Pozatiivifi Negetiivi. Qeeqni Pozatiivin qeeqa namoota karaa irraa maqan bifa miidhagaa ta’een, osoo isaan hin mufachiisin akka karaa irratti deebi’an agarsiisudha. Kun nama osoo nagaadhaan deemu karaarratti kufee lukti cabxe, suuta sukkuumanii osoo dhukkubbiin itti hin dhaga’amin fayyisuu akka jechuuti. Qeeqni inni Negeetiivin immoo namoota ilaalcha isaanitiin waan gaarii dalagaa jirra jedhanii yaadaa jiran osoo suuta sirreessuf yaalun danda’amuu arrabaan, sodaachisaan, tuffiidhaan, jireenya dhuunfaa isaniifii hawaasummaa walitti naquudhaan nama sana daran akka daandii faallaa irra jiru irratti gogee hafu godhuudha. Kuni lafee cabxe daran akka hin taane dhidhiibanii/ sukkuumanii hammeessudha. Qeeqni barbaachisaafi gaarii ta’us yoo baay’ateefi hamma faaydaa qabuu ol ta’e miidhaan isaa ol’aanaadha.
 • 7. Hojii Qabatamaan Hojjatanii Argisiisuu / Show In Action/
 • Dandeettii haasa’aa qabaachun kennaa bareedaadha. Haa ta’u malee waan qabatamaan hojjatanii argisiisuu hin dandeenye tokko haasa’uun qofti gahaa miti. Keessattuummoo namootni/ qaamotni hoggansa irra jiraniifi dhimma uummataa irratti hojjatan wanti haasa’aniifi hojjatan hammam wal sima waan jedhu ilaallachaa deemuu isaan barbaachisa. Yeroo haasawaafi hojiin qabatamaa walbira qabame sagalee dhaga’amuu guddaa kan qabu dalagaa qabatamaan hojjatamee jijjiirama argisiisuu danda’eedha. Uummata kan guutumaan guututti amansiisuu danda’u hojiidha malee waadaafi abjuu sobaatii miti. Hooggansi/ namni dhimma uummataa sochoosuf muratee ol ka’e, uummata isaatti waan ijaan mul’atu tokko agarsiisee abdii haqaa itti horuu qaba, hawwiin isaa galma gahuu akka danda’u itti muldhisuu qaba.

 • 8. Uummata Ofiif deebii kennuu, kabajuu, dhageeffachuu /Responding to the Public/
 • Ilmoon namaa xiqqaa irraa kaasee hanga guddaatti kabaja guddaa qaba. Keessattuu akka Uummataatti, ija tajaajila uummataatin yeroo sochoonu humna uummataa beekun dirqama. Uummatni madda waan hundaati, yeroo hunda sirriidha. Uummatni kee guutun dogongoree ati sirrii ta’uu hin dandeessu. Kanaafuu gurra kee uummata keef ergisuun sirra jira. Waan isaan jedhan garaafi qalbii guutun dhageeffattee deebii laachuu qabda. Uummanni kee dogongora sirrattii argee irraa deebi’i yoo siin jedhe irraa dhaabbachuu qabda, dhaabbadhu yoo siin jedhe dhaabbachuu qabda. Kanaan ala, anatu sii beeka jettee daandii sitti fakkaate qofarra yoo kan adeemtu ta’e adda keet hafta. Kanaafuu namni osoo uummanni dhaabbadhu jedhuun dhaabbachuu dide nama uummata tajaajiluuf/ dhimma uummataa irratti yaada kennuuf eddoo argachuu qabuu miti.

 • 9. Dandeettii Haasa’aa Gaarii Qabaachuu / Communication Skill/
 • Dandeettin haasa’aa namni tokko qabu dhaamsa yaade tokko bifaafi qixa barbaadamuun Uummata biraan ga’uuf baay’ee murteessaadha. Haasaan miidhagaan Uumata walitti ijaaruf, rakkoo hawaasa jidduutti uumamu hiikuf, galmi sabaa sirritti akka hubatamu, waliigalteef wal tumsi akka dagaagee leelisu godhuu keessatti gahee ol’aanaa qaba. Kanaafuu, namni dhimma keenya irratti haasa’ee fedhiif hawwii keenya sirritti nuuf dabarsa, boruufis nu fayyada jennee abdachuu dandeenyu nama har’a haasaan isaan akka qoree nama waraanu osoo hin ta’in nama dubbiin isaa mi’aawu, kan haasaan isaa utubaa tokkummaa keenyaa ta’eedha. Namni galma keenya osoo hin hubatin oluma ka’ee haasa’u faaydaa inni nuuf qaburra miidhaa inni nutti fidutu caala. Jechi takkattiin namni takka dubbatu suuraa saba guutuu balleessuudhaaf humna guddaa qabdi, akkasuma jechi gaarin namni takka dubbatu Uummata keenya guutuudhaaf faaydaa guddaa ni qabdi.

 • 10. Yerroofi Haala Hamaa keessattis ta’u waan gaarii arguu danda’uu /Making Good out of Bad Situations/

Akka hayyoonni xiinsammuufi hooggansaa jedhanitti rakkoon mataan isaa rakkoo ta’uu hin danda’u. Rakkoon akkaataa waan sana nutti hubannuudha. Namoota dhuunfaa/ qaamota garagaraa jidduutti rakkoon tokko osoo kan dhalatu ta’ee beekaafi hayyuun namaa walitti bu’iinsa sana keessaa jijjiirama gaarii dhufuun malu hubata. Cimaan namaa bubbeen hamaan kamiyyuu bubbisu, tarii xinnoo gitintiruun ni mala ta’a malee tasumayyuu hin kufu, osoodhuma kufees suuta ofduratti kufeet dafee ofduratti ka’a.
Galatoomaa!
Teenya Oluma

Saturday, April 15, 2017

A mirror Story: The striking similarities of Native American Ordeal and the Oromo people

A mirror Story: The striking similarities of Native American Ordeal and the Oromo people

                                                    (By Najat Hamza)
Najat Hamza
History is more than an increment of events recorded for remembrance; it is the sum of our experiences embedded with the blue print for the future. One could even argue, the irrelevance of history in our lives as an individual and society in general. But, in most instances, history proves itself relevant whenever we are faced with impossible predicaments and scrambling to find solutions to problems we face. However, this article is not about the relevance of history rather, it is about the fate of Oromo people and the usage of land as an oppressive tool by the enemy.

As documented in the archives of history throughout the world, Oromo’s are not the only indigenous people targeted for their land and their identity. This article will be exploring the indigenous people of Americas, the Native Americans in comparison to the Oromo people. Native Americans have their own way of life, culture, tradition, language and indigenous religious beliefs untouched by the outside world. They were communal society in nature. They embraced a philosophy of living in harmony with nature. The land has and still has special place in their spirituality, as something scared, something to be protected and nurtured. Contrary, to their European invaders that viewed the land only from economic points of view.

At the end of 15th century Europeans migrated to the Americas to conquer the land and resources. Their only obstacle was removing the indigenous people off of the land in order to achieve their objectives. However, the special relationship Native Americans had with their land presented a challenge to the new conquerors. The Europeans wanted the land to settle on, to use, to prosper from and to own. Native Americans viewed land as part of their identity, intrinsic in nature and not dependent on economic again or be swayed by it. Thus, the Indian wars spanning decades are part of these two opposing views. The Native Americans put up a fierce resistance against the Europeans and it was apparent to them that were losing. The Europeans could not win by arm forces, so they used the law to achieve their objectives.

The most devastating blow to Native Americans was delivered as a piece of legislature called The Dawes Act of 1887 which allowed for the allotment of tribal land to an individual ownership. When an individual Native American accepts these pieces of land he/she is granted a U.S. citizenship which means they are no longer under the protections of Indian tribal land and jurisdiction. Thus, every U.S citizen has to abide by the law of the land and state laws and regulations as well. This elaborate plan allowed United States government to take control of 90 million acres of Indian land and made 90,000 Indians Landless in their own ancestral land. In 1908 another legislature called the Curtis Act was introduced to the law which delivered the final blow to Native Americans. The Curtis act, basically abolished tribal communal jurisdiction and rendered tribal government useless.

After they have lost control of their lands and their way of life, a war was declared on their identity. In the name of assimilation, Native Americans were forced to assimilate into Europeans ways of life. Children were forcefully removed from their families and communities and sent to Indian boarding schools established by Europeans to be more “civilized.” They were forced to abandon their languages, cultural heritage and their identity. Their elaborate plan worked because we now see people who have lost their pride, sense of identity and a place they once called home. They live as second citizens in their own ancestral land and trying to survive.

In the Native American Story, European settlers took the center stage as an unwelcomed intruder of once pride filled people while in the Oromo Story we have a garden variety of oppressors. All of these oppressors have one characteristics in common, savagery. We can reflect back to the time long before intruders entered Oromo land and remember how our society functioned. We had our own governing system, culture, tradition, language and peace among us. That order and harmony we had among us and our neighbors were disturbed because savages took over our land and our ways of life much like Europeans took over Indian lands. Menelik II created a land reform that suited his special interest and allowed him to ration our land to his officers, generals and whoever he deemed worthy. Our own land was leased to us by appointed people and the church and the reminder was under direct control of this brute.

Every regime that came and left had one form of land reform or another, but one thing is crystal clear, none of those reforms are in the best interest of the Oromo people. Case in point, what is going on with Finfinne’s sounding area special Oromiya zone is no different. I have outlined how an oppressor can hide behind the law to achieve an objective in the Native American story. The current situation in Oromiya is exactly the same. The law should only be considered law if it upholds a high moral value not when it caters to the special few while disregarding others. We have managed to keep our identity, culture and language against all odds. Are we now defeated both in sprit and in strength to allow our enemies to rob us of our land under the guise of development? Are we ready to say that those who wrote history in their own blood, so that you and I can stand tall as Oromos, did so in vein? Are we ready, to give up? If we are anything like our ancestors the answer is Never!


My massage to the TPLF is that, as much as you like to think of yourselves as clever, I would like to say you did not invent the wheel. You have recycled an old idea and trying to paint it new. We recognize your agenda and we are fully aware. You will not win!!! We will prevail!
                               OromoRevolution

Friday, April 14, 2017

 What 2 words someone in my past taught me about being “Too much”

                                               (By Dahabe Abdella)

My one unfortunate relationship with someone against my will during my teenage years. claiming I had “too much spirit.” 

For so long I've been treated Inhumanly, failing to respect my choice as an adult, as mother my beautiful innocent children, most of all another human beings denying me my basic rights of being free human beings. as Great American leader Abraham Lincoln once said “Those who deny freedom to others deserve it not for themselves; and under the rule of a just God, cannot long retain it.” 

“I was ashamed for being a coward just for being an Oromo woman by default. I was afraid. A man likes to be the leader (dictator) in a relationship, a man likes to know the bulk of the knowledge so he feels more powerful in his masculinity. With you, I’m not the most intelligent, or the strongest emotionally. You would force me to change by simply being. And I wasn’t brave enough to step outside of all that I knew, and have grown comfortable in knowing.”

 I’ve never explicitly written about my life experience in arranged marriage love, what I so often have had felt—that I was “too much”

 I’ve been in relationships where I politely sat and nodded or didn't even look at people in the face and let the man be the man. But as I’ve grown, and as I’ve witnessed and experienced my share of heartbreak, my perception of what it means to be a man, and a woman, has greatly shifted.

 What I used to find attractive in the opposite sex in my own society I am no longer drawn to. Is this what growth is all about? 

The words he said sat with me for years.

 I have always remembered feeling as if I had to quiet the immensity within for fear of threatening the manhood of significant others. You know, that walking on glass, hushing your soul type of feeling. I was just never articulate enough to point my finger on what that feeling was.

I’ve seen many Oromo women in Diaspora, with fire that radiates from each pore of their skin, get into relationships and slowly but surely that fire dies. because most trying to fit in the position of “woman” some people want them to be. I’ve seen the fire within myself die as well, countless times.
Is it because we don’t want to be “too much in Diaspora?” Is that how we are conditioned? To

shut down our outlandish ideas and dreams because they are just too far out? I can’t even remember all the times I’ve been told by a man, “Dee be “Realistic” and be “ woman.” 

Those words, “be Realistic,” have stopped millions of souls especially many brilliant Oromo women from reaching the highest versions of themselves.

 Those words, “be realistic” coming from the people we value most, can so quickly shoot down every ounce of confidence within ourselves. Our ideas represent who we are, and when those ideas are consistently hushed, then so are our identities.

Are our passions and desires being hushed because they are foolish? No.

They are being hushed because they threaten the person who is hushing them.

 If we find fulfillment in something outside of our significant other, then where does that leave them?

I want Oromo men and women to know women in Diaspora or at home are never “too much” and if we ever are in a relationship where we feel that way, that relationship is not the one we are supposed to be in.
 It’s so easy to fall into the trap of sitting back and quieting the restlessness in our souls. But Allah has placed that restlessness there for a reason, and that reason is not to be buried underneath what society deems as “Realistic.”

 If I get an urge to become a politician with no previous experience in politics in my 30’s, I want the man beside me who says, “Okay baby let’s go see what we can find about politics in the bookstore.”

When I feel myself biting my tongue for fear of saying too much, I must re evaluate the space I’m allowing others to take up in my life. And in turn, I must always remember to never hush the fire inside another soul. Because by doing so, I’m breaking their spirit because it threatens my own.

Wednesday, April 12, 2017

Kutaa 2ffaa gaaffii deebii 'jaarsa keenya' sanaa caqaseetin jira

Kutaa 2ffaa gaaffii deebii 'jaarsa keenya' sanaa caqaseetin jira.

                                                (Yaya Beshir irraa)

Haasawa isaa kutaa kanaa keessaa wanni akkaan jala muramuu qabu waanuma dheengadda gama maayyii irratti jenne sani. Obbo Isaayaas as keessatti dubbii kijibaa takka kan namni irraa eegaa ture osoo hin taane dhugaadhuma jirtu lafa kaaye. Qabsoon ummanni Oromoo yeroo as kaluu kana keessa godhe bifa sunaamiitiin kan ibsamu tahuu ragaa bahe. Dhugaan inni ragaa bahe guddichi kana caalu garuu waan armaan gadii kana. 
Akkuma beekamu waggoottan 20tti dhihaataniif qabsoon Oromoo akka biyya sana irraa gargaarsa mootummichaatiin hogganamaa yoona gahetti himatamaa bahe. Pirezidaantichis kana irratti yeroo baay'ee gaaffii ala irraa dhihaatuuf yeroo deebisu gargaarsa kana godhaa jiraachuu yeroo itti haale hin qabu. Akka ABOn waajjirri isaa haadhoon Asmaraa jiruu fi ABO waliin hariiroo bara dheeraa qabamu mootummaan isaas ABOnis dhoksanii hin beekanu. Kun baroota dheeraaf dhugaa hin haalamne tahu illee, waggoota as kaluu kana eega dhaabichi bakka meeqatti caccabee wal dadhabsiisee booda dhugaan jiru jijjiirameera.


Qabsoon Oromoo guddichi yeroo dhihoo sun dhaaba Oromoo Asmaraa jiruun hogganame moo humna biraatiin gaaffiin jedhu irra deddeebi'ee ka'ee namoota wal falamsiisaa yoona gahe. Kana irratti gurmuun siyaasaa Oromoo Asmaraa jiru wayta deebii kennu ''Eeeyyee qabsicha kan hogganaa jiru anuma, fincila ummata Oromoo yeroo as dhihoo san natu hogganaa bahe'' jechuudhaan gad jabeessee irra deddeebi'ee himachuu isaa gurra keessaa qabna. Kana irratti hawaasa Oromoo gidduutti hubannootn lama uumamanii turan. Hubannoon inni tokko, qabsoon ummanni keenya bal'inaan godhee sirna sana raase dhaaba siyaasaa kamiinuu kan hogganame miti, ummatichumatu ofumaan of kaasee sadarkaa kanatti diina raase kan jedhuu dha. Warri kana jedhu osoo Oromoon dhaaba siyaasaa hanga maqaa isaa gahu qabaatee kana caalaa ummanni keenya seenaa hojjetee ifatti baha ture jechuun falma. Hubannoon lammaffaa ammoo ABO isa Asmaraatu hoggansa kana kenne kan jedhu ture.

Har'a garuu mataan mootummaa kan gurmuu siyaasaa Oromoo sana biyya ofii keessa qubsiisee argamu (Obbo Isaayaas) dubbii dhugaan isa kam akka tahe ragaa bahe. Qabsichi kan ummanni Oromoo mataan isaa ofiin geggeeffate malee kan dhaabni siyaasaa kamuu maqaa itti fudhatu akka hin tahin jala muree dubbate. Inumaa, akka mootummaa Eertiraatti, kan dhaabicha Oromoo ''qabsicha anatu hoggane'' jedhu san of keessa qubsiisee jirutti, ofiifuu maqaa itti fudhachuu mala jedhamee tilmaamama ture. Eeega gurmuun siyaasaa Oromoo biyya san jiru ''anatu hoggane'' kan jedhu tahee Isaayaas illee 'nutis qooda keessa qabna, dhaaba qabsicha hoggane san waan dandeenyuun gargaaraa baane' jedhee maqaa itti fudhachuuf yaaluu danda'a ture. Inni garuu 'Osoon sochii ummataa sunaamii sana keessaa qooda qabaadhee hawwii koo ture, garuu qooda keessaa hin qabu, kan qooda qabu ummaticha mataa isaa qofa' jedhee dhugaa walitti nu araarsuu qabu dubbate.

Wanni an haasaa Isaayaas kana irraa hubadhe waan tokko. Madaalli qabsoo Oromoo gara kam akka jirtu hubatee jira. Gurmuu siyaasaa Oromoo biyya ofii keessa qubsiisee qabu caalaa humna Oromoo seenaa hojjetaa jirutti amanee jira. Humna sanaaf beekkamtii kennuun dirqama akka tahe hubatee jira. OMN irratti dhihaachuuf murteessuun isaas kanumaan wal qabata. Waanuma warri Dhihaa godhu godhe Isaayaas. Warri dhihaa hanga ummanni jaaramee hin ka'initti abbootii irree maqaa ummata saniitiin nagadanii waliin shubbisu. Eega ummanni jabaatee ka'ee humna ittiin jijjiirama fidu kan mataa ofii itti agarsiisee booda garuu abbootii irree dhiisanii ummata san waliin dhaabatu. Kanaaf jecha kijiba fagoo nama hin deemsifne saniif tumsa gochuu dhiisee dhugaa jirtu ragaa bahe jedheen amana.

Waa takkaa lama...

Waa takkaa lama...

                                          ( Abbaacabsaa Guutamaa irraa)

OPDOn Finfinnee keessatti gamoo "Oromia Media Complex" jedhamu ijaaruuf karoorfachuun isii waan gaarii dha. Kun silaa waan waggaa kudha shanan har'aa hojjatamuu male dha. Keessattuu ammoo bakki gamoo kana irratti ijaaruuf adeeman Oromoodhaaf bakka seenaa qabeessa ta'uun isaa daran waan gaarii isa godha. Kanaan walqabatee waan lamaan takka yoo jenne: 
.
 • 1) OPDOn dhugumaan midiyaan Oromoo magaala Finfinnee keessatti dagaagee kanneen alagaa waliin akka dorgomuu danda'u ni barbaaddi yoo ta'e, hujiifi abbaan hojjatu akka walitti dhufan heeyyamuu qofa osoo hin taane taasisuus qabdi. Ogeeyyiin miidiyaa beekumsa, dandeettiif sabboonummaa akkasumas aantummaa sabaa qaban akka bilisaan keessa seenanii hojjatan ifaan qajeelcha imaammataa (clear policy framework) lafa kaayuu qabdi. Ijoollee armaan dura ajaja Barakat Simoon fa'aan hojiirraa ari'amtes hojiitti deebisuu qabu. Kanniin godhuu baatanii akkuma durii san miidiyaalee mootummaa Oromiyaa jala jiran proppaagandaa siyaasa wayyaanee ykn akka qotee bulaan boqqoolloo sararaan itti facaafatufaa irraatti agarsiisuuf oolchan yoo ta'ee, abadan wanti godhame kun sabaaf faayidaa tokkollee hin fidu. Miidiyaan miidiyaa ta'uu qaba!
 • .
 • 2) OPDOn waggoottan 26 dabran keessatti Afaan Oromoo ni qancarsite malee hin guddifne. Waggoottan 26 dabran keessatti Afaanichi yemmuu gara Afaan miidiyaatiif Afaan barruutti jijjiiramu kana, OPDOn adeemsi kun karaa uumaa Afaanichumaantin (following language's unique characteristics) akka ta'uu godhuu hin dandadeenye. Afaanicha caasaa Afaan alagaatiin faaluudhaan qancarsite. Wantoota hedduu Afaan Amaaraatirraa suduudaan hiikaa jirti OPDOn (direct translation). Fakkanyaaf dubbii har'a Lammaa Magarsaa dubbate keessatti "..miidiyaa ijaaf gurra ummataa..." kan jedhu akkuma jirutti kan Afaan Amaaraa irraa hiikame dha. Caasaaleen Afaanii (language structures) kan Amaaraafi kan Oromoo adda adda waan ta'aniif (damee Seemi fi Kush) adeemsi akkasii kun Afaan Oromoo fokkisiisuu qofa osoo hin taane, osoo barruufi miidiyaarra oolee jiruuyyuu akka qancaru godhee jira. Osoo guddachuu qabuu akka qancaru godhe. Rakkoo akkasii kana gara fuulduraatiif hiikuudhaaf amma fala dhahuun hedduu barbaachisaa dha. Akka yaada kiyyaatitti, gamoo "Oromia Media Complex" amma ijaaramuuf jiru kanarratti "Oromo Language Development and Standardization Center" ykn 'Wiirtuu Guddisuufi Walsimsiisuu? Afaan Oromoo' akka dhaabatu godhanii ogeeyyii qorannoo Afaanii jajjaboo ta'an keessatti ramaduun barbaachisaa dha. Afaan kamuu kan guddatuufii loqodaaleen naannolee adda addaa Afaanicha keessa jiran walsimatanii adeemuudhaan badhaadhina isaatiif akka gummachan godhuun kan danda'amu adeemsa karaa saayinsawaa akkasiitini malee hiikkaa kaadireen siyaasaa Afaan birootirraa suduudaan fudhattuunii miti. Fakkeenyaaf Afaan Amaaraa gara waggoota shantamaa oliif wiirtuu akkasii Yunivarsitii Finfinnee keessaa ni qaba ture. Kun haalaan irratti yaadamee Afaan Oromootis wiirtuu saayinsawaa akkasii akka qabaatu godhuun ni barbabaachisa.

                   Galatoomaa!

Karaan Haaqaa akka ilaalcha kiyyaatti-

Karaan Haaqaa akka ilaalcha kiyyaatti-

                                                    (Dahabe Abdella irraa)


Hooggana dhaabootaa siiyaasaatuu Ummata issaa Jaalachaa, kabajaa, feedhii Ummataa eegaafii, biyyaa fii Ummata issaaf dalaga malee. ummannii issaa cuunqqurfamaa, tumamaa, arabsamaa, ajjeefamaa, Hoggantoota issaaf feedhii malee dirqamaan hin dalaguu. Humanaanis buluu hin qabu. biyyuuma feeteettu."
Kanaafuu akkuma Hogganootaa biyyoota biraa tan adduunyaa tana irra jiraniitti "Hogganoonni qaamoonnii hujii geggeessiituu, bakka Bu'oonniin fii miiseensonni dhaaboota siiyaasaa Oromoos sammuu biliisa taateen yaaduu qaban, mirga Ummata keenya kabajuun, Feedhiin Ummata keenyaas eeguun, Oromoon Saba Bilisa akka taanees huubatuu qabaachuun dirqama huundduma issaanii irra jiruus akka tahee hubatuu qaban.

Nuti cuunqurfamaa fii gabrummaa diinaan Oromoo Jalaa uf baasuu, Oromoo fii Oromiyaa Bilissummaattiin gahuufi Kan haalkanii fii guyyaa yeroo teenya gubnee, jiireenya keenya dhiifnnee biyyaa ambbaa keessaa Heedduun ilmaan Oromo ta'ttaafataa jiru Adduunyaa tana gubbaatti quuqama rakkiina ummannii keenya biyyaa keeysaa Itti jiru kana hanga danda'ametti bira dhaabatuuf. Kanaafuu Gabrummaan dhaaboota siiyaasaan Waliitti hiidhattee Ummata keenya gandaan, goosaa fi amantiin addaan qooddee Diasporaa keeysaa osoo ummannii Oromoo Lammiin teenya, haawwan, abboottii fii daa'iimman Obboleeyyan keenya biyyaa keeyissaa haarkka wayyaaneetti lafarraa dhumaa jiranii nuu asii Waliin Fiixaa warrii jiru rakkiinnii kun nurraa "DHAABBATU" qaba. Tokkomnnee tokkummaan haa dhaabbannu.

Hogganii fii qaamoonii Bakka bu'oota dhaaboota siiyaassaalee Oromo giidaaraa duubaa ta'aanii jollee teenya ilmaan Oromoo Obboleeyyan Waliin fiixuun Seena saba keenyaa balleessuu dhiisanii Ummata Oromoo fuula duratti gadii bahaanii dandeeyittin madaalamuuf Wal dorgomuu qaban aanggoo buulchiinsa Ummata Oromoo walii galtee fii biyyaa Oromiyaa injiifatuufiin Ja'aa anii akka yaada kiyyaatti. "Gabrummaan mana keeysaas ka diinaa Waliin nurraa dhaabbatuu qaba. Oromoon salphina yeroo ammaa keeyiissa jirru kana keeyiissaa bahuun keenya dirqama Lammii Oromo tahuu qaba.

Darggaggoo fii shammarran Oromoos huundii Bakkee jirtanii Waliif galuun dogoongoriina keessa seenuu irraa uf eeguun heeddu barbaachiisaadha.
 keeysattu yeroo ammaa tana.
Jaalalaa fi  kabajaa walii naaf qabaadha! Injifannoon Ummata Oromoof.

Anis Oromoodha! Oromummaan koo dhiigaani.

Anis Oromoodha! Oromummaan koo dhiigaani. 

                                            (By Dahabe Abdella)
I keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because I'm curious and curiosity keeps leading me down new paths. Looking up at the stars and not down at my feet. When I'm curious, I find lots of interesting things to do. I have outgrown many things. I have outgrown relatives who gladly offer criticism but not support. I have outgrown my need to meet my family’s unrealistic expectations of me. I have outgrown women who wear masks and secretly rejoice at misfortunes. I have outgrown shrinking myself for men who are intimidated by my intelligence and outspoken nature. I have outgrown friends and family who cannot celebrate my accomplishments. 

I have outgrown people who conveniently disappear whenever life gets a little dark. I have outgrown those who take pleasure in gossiping and spreading negativity. I have outgrown dull, meaningless conversations that feel forced. I have outgrown those who don’t take a stand against ignorance and injustice. I have outgrown trying to please everyone. I have outgrown society constantly telling me I’m not beautiful, wise, smart, or worthy enough. I have outgrown trying to fix every little flaw. I have outgrown my tendency to fill my mind with self-doubt and insecurity. I have outgrown trying to find reasons not to love myself. I have outgrown anything and anyone that does not enrich the essence of my soul. I have outgrown many things, and I’ve never felt freer.

For those of you who have doubts in your heads about who I am? Or still didn't know me yet before? now you know a little bit about me, I do have roots where I came from, foundation where I firmly stand on, and know that I am proud Sabboonttu Oromo, Shanyii Mootii intelaa Afran-Qalloo from The kingdom of Cushitic (Kushitic) Civilization of East Africa in Oromia Region. proudoromowoman

Alahamdulillah I praise Allah almighty every day for all his blessings and for making me who I am! Plus I sincerely appreciate both my parents for bringing me to this world, nurturing, providing for me while I was growing up..... my special dad for giving me his life to make mine better and safer as long as he was alive, and I also would like to thank all my respectful families and friends those of you have been loving me unconditionally & Respecting me for who I am.  Much love and respect for you all!

Sunday, April 9, 2017

Gaaffii fi deebii kutaa duraa 'jaarsa keenya' sanaa (gaafa Asmaraa turre akkas jennee waamna)-

Gaaffii fi deebii kutaa duraa 'jaarsa keenya' sanaa (gaafa Asmaraa turre akkas jennee waamna)-

                                            (Yaya Basher irraa)

Gaaffii fi deebii kutaa duraa 'jaarsa keenya' sanaa (gaafa Asmaraa turre akkas jennee waamna), eegan caqasee booda dhugaa lamaan tokko ummataaf ifa godhuun barbaade. Qabiyyee haasaa isaa irraa wanni an dhagahe waan tokko qofa. Karaa qondaalota isaa akka Yamenee Gabra Maskalii fi Koloneel Xa'ameetiin wayta hogganoota ABO biyya san jirtutti dubbataa bahe ''waan bara Chaartaraa tahe saniif dhiifama guddaa Oromoo irraa barbaadna'' kan jedhu ture. Amma arraba isaatiin miidiyaa Oromoo irratti yoo dubbatu ammoo hogganoota ABO bara Chaartaraa san gaafatamaa godhe. Qooda ofii qabaachaa ture irratti homaa gaabbii akka hin qabnetti dubbate. ana irratti hogganoonni ABO barasii Obbo Galaasaa fi Obbo Leencoon osoo waa jedhanii natti tola.

Wanni biraa haaraan Isaayaas turtii dheeraa hanganaa booda yeroo duraaf miidiyaa Oromootiif interview kennuu isaati. Akkuma beeytan arraatni ABO, SBOn waggaa 20tti dhihaatuuf biyya san keessatti qophaahaa yoona gahe. Kana malees Amajjii 5 bara 2006 irraa eegalee hanga bara 2011tti (yeroon itti qilleensa irraa bade ifaa miti) torbaanitti sa'aa tokkoof televiziyoona jaraa irraa nuu ramadamee Afaan Oromootiin tamsaasaa turre. Sagantaan 'Gaaddisa Dhugaa' sun seenaa keessatti yeroo duraaf sagantaa TV dhimma qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffatee miidiyaa ergisaa irraa satellite irratti dabru ture.

Yeroo dheeraa hangasii keessatti Isaayaas osoo nuti akka Oromootti achi jirruu sagantaa Tigiriffaa kan gara ummata Tigraayitti tamsaasuuf bansiise caalsifatee achi irratti gaaffii fi deebii gochuu isaan yaadadha. Wayta sanatti nuti akka Oromootti hiree siyaasaa Itoophiyaa irratti dhibbaa kan gochuu dandeenyu osoo tahee jiruu maaliif nama kana hin dubbifnu gaaffii jedhu dhunfaadhaan hogganatti kaaseen ture. Hogganni an gaafadhe barbaachisummaa gaaffii kanaa caalaa barbaachisummaa pirezdaantichi sagantaa warra Tigraay irratti dubbateef na amansiisuuf carraaquu fialate. Taajjabeen dhiise.

Ato Isaayaas media Oromoo biyya isaa keessaa tamsa'aa ture waliin gaaffii deebii gochuu dhiisii hoggana ABO olaanaa biyya sana qubsiisee of jalaa qabuyyuu hangam qaamaan ofitti dhiheessee dubbisee beeka kan jedhu gaaffii dha. Kana anis jarri keneya biyya sana jiranis walumaan beeyna. Qabsoon Oromoo jabaatee sadarkaa kana gahuu fi Oromoon miidiyaa televisiyoonaa walaba, OMNiin horachuun, nuti Oromoon firas tahee diina biratti ulfina nuuf malu horachuu keenya mirkaneesse. Isaayaas akka miidiyaa Oromoo kana waliin gaaffii deebii godhu kan dirqe qabsoon ummata keenyaa kan gumaacha OMNiin wal qabatee finiine Wayyaanee raasuu danda'uu isaa ti. Kun hadhaahus mi'aahus dhugaa liqimfamuu qabuu dha. Kutaa 2ffaa gaaffii fi deebii dhufu keessatti dhimma injifannoo qabsoo ummata Oromoo kan yeroo dhihoo ni kaasee dubbata jedheen tilmaama. Sanas eega dhageenyee booda walitti deebina.

Dhuma irratti ilmaan Oromoo akka gaazexessummaatti biyya sana dhaqanii pirezidaanticha dubbisan, keessumattuu hiriyaa koo Garasuu Tufaaf dinqisiifannoon qaba. Garasuun dararaa waggaa meeqaa biyya sana keessatti arge booda amma dirqama OMN itti kenne fudhatee pirezdaantii biyyattii dubbisuuf keessummaa kabajaa tahee gara Asmaraatti yeroo qajeelu miira ak
kamii waliin akka tahe nama akka koo lafa sana ture caalaa kan hubatuuf jira natti hin fakkaatu.

Jawar Mohammed:Ija Kootin Yoon Ilaaluu

Jawar Mohammed Ija Kootin Yoon Ilaaluu 
         
                                            (Hiwi - Elona irraa)

Hordoftoota koo akkuman yaadattan dhimma Jawaar Muhaammad ilaalchisee ilaalcha mataa kootii akkan barreessu waadaa isiif galeen ture. Maarree akkuma waada seenetti ilaalcha mataa kootii akka asii gadiitti isiniif dhiyeesseera. Isinis kan itti amantan keessaa fudhattanii, kan itti hin amaniin immoo akka garaagarummaa ilaalchaa qofatti ilaalun bira dabartan, kanneen garmalee dhugaa irraa fagaatan yoo argitan immoo irraa akka na deebistan abdiin koo ol'aanadha.

Dhimma kanarratti barreessudhaaf wanti na kaakaase waan sadihi; tokkoffaan yaadota garagaraa yeroo garagaraatti dhimma Jawaar Muhaammad irratti ka'an irratti ilaalcha koos dabaluudha, inni lammaffaa immoo ija ololaatiin osoo hin ta'in ija saayinsaawaa ta'een gaheen inni qabsoo keenya keessatti qabu ija kamiin ilaalamuu akka qabu akeekudha, inni sadaffaan immoo hundi keenya akka lammii tokkootti akkaataa qabsoo keenya gama hundaan eegalle milkiidhaan ittiin goolabnu eerudha.
Akka hayyoonni/ ogeessonni saayinsii ( aartii) hoggansaa dubbatanitti, Hoggansa jechuun nama sammuu qaroo ( Sharp Mind), onnee cimaa ( Brave Heart), mul'ata tarsiimaawaa ( strategic vision), kutannoof murannoo, haasawa nama kakaasaafi kkf nama qabuudha. Kana jechuun hoggansi hawaasa gaggeessurraa sadarkaa tokkoof lama duratti ceeyee uummata isaa nama kallattii sirriidha jedhee itti amanetti nama geessudha. Dabalataanis hoggansi nama waan ofdura ta'uun malu har'umarraa tilmaamuu danda'u, kan tilmaamni isaa yeroo heddu dhugaatti dhiyaatudha. Kuni raaga osoo hin ta'in waan qabatamaan lafa jiru irraa ka'anii isa dhufu tilmaamudha. Hoggansi kana qofa miti. Hoggansi akkuma namootaa namootaa kallattii garaagaraatiin hiikamuu danda'a. Kanumaaf ogeesonni Hoggansaa hiika hedduufi garagara ta'e laatuf.
Kanaafuu nama nuuf hojjatu tokko ololuma qofa osoo hin ta'in madaalliilee kana bu'uureffannee raawwachuu qabna.
Dr. Mararaa Guddinaa kitaaba ''Seenaa Jireenya Kootii'' jedhu keessatti ' Guyyaa tokko Finfinnee keessatti dargaggoon qaroofi mul'ata guddaa qabu kan biyya Ameerikaa Naannoo Mineesootaatii dhufe tokko natti dhufee waa'ee Obboo Haylee Fidaafi Qabsaawota biroo waanan beeku akka itti himu na gaafatee ture. Yeroo dargaggoo qaroo akkasii sana argu abdiifi hawwiin saba koof qabu baay'ee dabale jedhee ture. Dargaggoon inni jedhu kuni Jawaar Muhaammadi. Dabalataanis namoonni hedduun biyya keessafii alaayis dandeettif qarooma isaa ilaalchisee waan heddu jedhaniiru, dhoksaanis, ifaan ifattis eebbisaniiru, Manguddoon Oromoo erga qaroo akka keetii saba keenyaaf quuqamee ganamaaf galgala hojjatuu osoo nabseen jirru arguun keenya akka waan Oromiyaan bilisa baateetti ilaalla jedhaniinii jiru.

Mee akkuma reefu jedhe Dargaggoo kana gahee inni taphataa jiru kallattiiwwan madaallii reefu ibserraa kaanee ilaalun barbaachisaadha. Mee Har'aaf kallattiiwwan madaallii keessaa Afran tokko qofa fudhannee haa ilaalluu.
 • 1. Mul'ata Qulqulluu Qabaachuu
 • Hamman ani beekutti dargaggoon kuni guyyaa tokkos dhimma uummata isaa ilaalchisee ejjannoo raakamaa oliif gadi hafarfamu nama qabuu miti. Kaayyof mul'atni isaa Oromiyaa Gabrummaa Jalaa bilisoomtee, ofiin of bulchitu uumudha. Qabsoon gaggeessaa jirus haqa qabeessafi kan mirga nama kamiyyuu hin sarbine ta'uu haala danda'u hundaan dubbateera. ' Dhugaa Qabna, Haqaaf Falmanna, Ni Moona' jechi jettu kan afaan isaatii hin buunefi kan hamilee guddaa namaaf kennitu ( the most inspirational) akka taate hundi keenyaa waanuma beeknu jedheen amana. Kana caala immoo qabsoon OromoFirst eessaafi akkamitti akka kaate waan nu jalaa dhokate natti hin fakkaatu.

 • 2. Dandeettii Haasawaa ( Communication Skills) Cimaa Qabaachuu.
 • Dhimma Uummata isaa irratti qaama kamiifuu yeroo haasawa laatu kaayyof mul'ata sabaa dabsee ( Compromise) godhee hin beeku. Haasawa isaa keessattis dhimmoota uummata keenya walfalmisiisan, al tokko tokko walitti buusaniif furmaata kennuu keessatti hammam shoora guddaa akka taphatu waanuma beeknu. Jawaar Muhammad yogguu haasa'u nama ilaalcha qajeelawaa ( positive attitude) qabuuf kan baay'ee nama gammachiisufi abdii uummattti horu ta'uu isaas ni wallaatu jedhee hin yaadu. Miidiyaalee Adduunyawoo ( International Medias) garagaraa irratti duulli inni uummata isaafi cunqurfamtoota birootiif gaggeesse kan akka laayyootti ilaalamuu miti.

 • 3. Commitment to Action
 • Mee daqiiqaa shan fudhadhaatoo haasawa Jawaar Muhaammadiifi dalagaalee inni raawwate walbiratti madaalaa. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmoota hedduu irratti oduuf olola kijibaa garaa uummata keenyaa waggoota hedduuf qaama birootiin guutamaa ture kan qabaneessee hafuura itti fure tokko isa jechuun ni danda'ama. Jawaar waan kana ni goona jedhee wanti inni hin godhin ( hamma humni isaa danda'uun) yoo jiraate teenyee mari'achuu dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf waggootuma muraasa ofduuba deebinee taatowwan dabran yoo fudhanne maaltufi eenyu qabatamaan akka bu'aafi jijjiirama fidaa jiru ni hubanna jedheen amana.

 • 4. Inspiration ( Hamilee Uummata Isaatti Horuu)
Qabsoon Uummata Oromoo umrii Jawaar Muhaammadiin hin eegalle. Qabsoon osoo haadhaf abbaan isaa wal hin fuudhiniifi sana dura eegalamte. Qaamni qabsoo Oromoo kallattii itti godhee gaggeessaa ture har'as akkuma arginu haala arginu keessa jira. Kanneen kaleessa dabraniif yoomiyyuu kabajaaf jaalalli keenya guddaadha. Kan har'a jiran garuu galatni isaaniif galchinu ammallee kan yeroo eeggachaa jiruudha ( Its Pending up until they fulfill their promises). Kuni osoo kanaan jiru waggoota kurnan dabran keessatti qabsoon uummata keenyaa roga isaa gadi lakkisee, hamma uummanni keenya kanneen daggala jirra, siif birmachuuf geenyeerra jedhaanii turan irraa garaa kutatee jedhe keessatti jijjiiramni kallattii hundaan mul'ate hammam akka ta'e isinitti himuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Namni mootummaan wayyaanee waggoota muraasa keesaatti sodaa irra dabree fincaan fixachuuf ni geessi jedhee namni yaade hin turre. Maandhen wayyaanen hamma ganda gandaa, mana manaatti ijaaratte guutumaan guututti ni fashalaaya jedhee namni eege hin turre. Kuni garuu waggoota muraasa keessatti seenaa ta'e. Seenaa gootummaa kana duuba immoo Qawweefi Kan Qawwee harka kootii qaba jedhu osoo hin ta'in dargaggoo Oromoo alaafi biyya keessaatitu jira. Dargaggoo kana qindeessee, qabsoon roga akka godhatu taasisuu keessatti gaheen Jawaar Muhaammad hammam akka ta'e dubbachuun waan na barbaachisu natti gin fakkaatu.

Maarree Osoo Kuni Kanaan Jiruu.Maalif Isarratti Duulun Barbaachise?!

Qomoowwan koo Adduunyaan tuni qabsoos qabsaayaas hedduu nu agarsiiftee jirti. Kan uummata ofiif qabsaaye hundi guutumaan guututti hin faarfamne, guutumaan guututtis hin jibbamne. Gariin namaa haqarratti hundaa'eet, bifa bilchina qabuun nama qeeqa gariin immoo caluma jedhee sababa tokkoon malee namatti danfa. Kuni har'as, borus ittuma fufa. Akka hayyuun tokko jedhe ' Yoo Qeeqamuu hin feene, Homaa hin hojjatin' jedha. Nama hojjatu carraan isa mudatu kanuma.


As biratti wanti tokko kan ani osoo hin bareeessin bira hin dabarre namoota/ garee Jawaarin garmalee qeeqan eenyudha jennee gaafachuun barbaachisaa ta'uu isaati. Inni waggaa hedduuf biyyaafan qabsaaya jedhee, uummatarraa sabbata hiikaa bayee qabsoo Oromoo tarkaanfii takkattii ofduratti siksuu hin dandeenye yogguu nama ( haa xinnaatus, haa guddatus) hafuura jijjiiramaa uummatatti argisiise qeequfi balaaleffatu arguun danuu nama qaanyessa. Osoo akka kootitii namoonni/ gareelen kunneen qaroo ofitti qabaniit tumsaan uummata isaaniif birmatu. Kana godhuu dadhabuun isaanii eddoo jiranitti gogdummaa ( rigidity) qabaachuu isaaanii mul'isa. Sammuu Bara Cee'umsaatiin rakkoo bara Qeerroo furuun tasumaa waan yadamuu miti. Kuni sammuu ' Windows Vistatin' kompiiyutara ammayyaawaa irratti sooftweeriilee ammayyaawoo fayyadamuuf akka yaaluti, tasuma waan ta'uu hin dandeenye.

Amantiifi Jibbaa?!


Tarii gariin namaa/ garee amantaa daheeffachuun olola ofuuf yaaluun ni mala, ittuma jiranis. As biratti wanti Oromoon kamuu tasuma irraanfachuu hin qabne galma qabsoo keenyaati. Qabsoon keenya amantii tokko ol qabnee, amantii kan biroo gadi qabuu miti. Oromiyaan nuti hawwinu nama amantii fedhe kamiifuu mirga laattu, kan dhagaatti amana jedhes ta'u mirga guutuu qabaatee akka amanu taasisuudha. Kanarraan kan hafe kaayyof galmi biraa natti hin mul'atu. Yoo hammuma firii xaafitia namni yaada akkanaa qabaatu jiraate miiliyeena 50 taaneet dura dhaabbanna. Period!!! Kanumaafuu ajandaa gadheefi fokkataa akkanaa namni xanxansu guutumaan guututti balaaleffatamuu qaba jedheen amana. Hamman ijjikoof sammuun koo ragaa bahutti guyyaa tokkos Jawar gama kanaan ilalcha badaa qaba yaada jedhu hin qabu, qabatamaanis irratti hin argine. Hundi keenyaa namoota kallattii kanaan qaawwa banuu barbaadaniirratti duula ofduuuba deebi'iinsa hin qabne akka gaggeessinu amaanaan isinitti dhaamadha.


OMNfi Abbaa Irrummaa?!


OMNn ijaafi gurra uummata Oromooti. Kuni ta'uuf immoo hammam akka fudhate waan nu jalaa dhokatee moti. Akka Hogganaa miidiyaa kanaatti wantoota Jawaar hojjatu irratti walii galuu dhabuun keenya ni mala. Ta'us garuu bu'aa miidiyaan kuni Uummata keenyaaf fidaa jiru waan waakkannu natti hin fakkaatu. As biratti namni garaagarummaa yaadaa qabaatus eddoon kuni kan beekkumsa, muuxannoofi obsa guddaa gaafatu akka ta'e irraanfachuun nu hin barbaachisu. As keessatti tarii namoonni hojii isaanii irraa dhaabsifaman jiraachun ni mala. Siyaasni waan baay'ee of eeggannoo cimaa gaafatu, eennu, yoomifi qaawwa kamiin si keessa seenee akka waan uummata kee miidhu beekuun rakkisaadha. Gama biraan akka hoggansa tokkootti dadhabbina argitu kallattii seera qabeessa ta'een sirreesun dirqama sirra jiru. Hojjatootuma kees hojii irraa yoo dhaabsiste biyya Ameerikaatti waan akka guddaatti ilaalamuu miti ~ Kana nama keenya Ameerikaa jiru gaafachuun gahaadha.


Alagaa Waliin Hojjachuu?!


Qeeqa irra deddeebi'ee ani Jawaarirratti dhaga'u keessaa inni tokko Diina waliin hojjachuudha. Akka namoota/ garee qeeqa kana dhiyeessaniiti Jawaar OPDO waliin hojjata jedhama. Akka dhuunfaa kootti qeeqni kuni badi qaba jedhee hin yaadu. Garuu immoo gareen kuni mee Jawaar waan akkam waliin hojjata jedhanii yaaduu dhabuun isaanii xinnoo natti dhagahama. As biratti dhiifama naa godhaatoo waan tokko jechuun barbaada; OPDO keessa namootni miseensummaannj┼čran hundi harka dhibbaa dhibbatti uummata Oromootiif quuqama hin qaban jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Kan keesson isaa ganamaaf galgala boba'u hedduudha. Kanaafuu qaawwa argametti fayyadamuun odeeffannoo alaga harkaan ga'achuun qaroominaaf bilchina malee dogongora natti hin fakkaatu. Gama birootiin as biratti jecha Kabajamoo Obboo Neelsan Maandeellaa tokko isin yaadachiisuun barbaada. Maandeellaan akkas jedhan ' Yeroo Tokko Tokko Galma kee dhugoomauudhaaf diina wajiinis hojjachuu qabda'. Maandeellan waggaa 27 hidhamee yeroo gadi lakkifamuuf jedhe dhimma biyyaafii uummata isaa irratti namootuma walakkaa umrii isaa mana hidhaatti akka dararaan dabarsu itti murteessan waliin gadi taa'ee ture kan Afrikaa Kibbaa har'a namoota hedduuf abdii taate tana kan ijaare. Kanaafuu, diina waliin hojjachuu dhabuu osoo hin ta'in akkaataa diina waliin ittiin hojjatanii bu'aa argamsiisun ittiin danda'amurratti hojjachuutu irra faaydaa qabeessa.


Walumaagalatti qabsoo uummanni keenya gaggeessaa jiru keessatti gaheen Jawaar Muhaammad baay'ee ol'aanaadha. Uummanni keenya qabsoon isaa gufatee akka hin hafne shoorri isaafi qeerrowwan akka isaa qaban guddaadha. Haa ta'u garuu waan raawwatu hunda keessatti inni akka Maleeykaa Waaqaa qulqulluudha ilaalcha jedhu hin qabu. Innis namuma akka keenyati, saba isaaf quuqama qabu carraa argatetti fayyadamee tajaajiluuf malee sammuu dalagaa biroo keessa ittiin seenee waan fedha isaa ittiin argatu nama dhabee miti. Yeroo nuuf dalagu, nu mufachiisun, nu aarsun yookin kanarraa dabree nu gaddisiisun ni mala. Nutis gama keenyaan kaan obsaan, kaan gorsaan bira dabruun akka nu barbaachisu tasumaa irraanfachuu hin qabnu. Waan kamiyyuu caalaa olola osoo hin ta'in hojii qabatamaatitu namarraa dubbata, hamma dandeessaniin ololaan masakamtanii daandii fuggisoo irra akka hin dhaabbanne amaanaa isinitti dhaamachuun barbaada. Akka kabajamoo Obboo Bulchaa Dammaksaa kitaaba seenaa jireenya isaanii ' My Life and My Vison for Ethiopia and the Oromo people' jedhu keewwata goolabaa irratti dubbatanitti ' United We Stand, Divided We Fall' ~ Yoo qaawwa jidduu keenyatti ofitti saaqne/ banne walqabanneet hallayyaa buuna, yoo waliif dandeenyee, waliif obsinee, wal tumsine milkoofna!
United We Stand
Divided We Fai