Sunday, February 26, 2017

Walhubachuufi Ilaalcha Gaarii Waliif Qabaachuu ( Understanding and Positive Thoughts)

Walhubachuufi Ilaalcha Gaarii Waliif Qabaachuu( Understanding and Positive Thoughts)

                                                   
                                                  ( Hiwi - Elona irraa)
Hayyoota Xiinsammuu Keessaa tokko kan ta'e Steevan Kooveey Yaada namootaa guutumaan guututti hubachuu yoo barbaadde dursii qalbii guutudhaan dhageeffadhu, maal akka jechuu barbaadan, sababa maalitiif waanta jechuu barbaadan sana akka jedhan gadi fageenyaan hubadhu. Kuni waan baay'ee murteessaa hundi keenyayyuu irraa barachuu qabnu natti fakkaata.

Akka ilaalcha kootitti tokkoon tokkoon keenya kallattii kanaan of ilaaluutu nurra jiraata. Qaroomina ilaalchaa horannee, ilaalcha gaarii ( positive thought) of keessatti dagaagsuu qabna. Osoo hammuma fedhe yaadafi ilaalchi namaa kan nutti hadhaawus ta'ee hamma dandeenyen karaa gaaridhaan hubachuudhaaf ifaajuu qabna. Kuni hawaasa keenna dagaagsufi tumsa waliif goonu cimsuu keessatti faaydaa guddaa qaba.

Yaada/ barreeffama namni tokko dhiyeessu mata duree isaa qofa ilaalun jibbuun/ akka hin barbaachifneen qeequn yookin immoo haasaa namni tokko taasisu osoo sirritti dhageeffannee hin xumurin eenyummaa nama sanaa qofa ilaallee yaada hin barbaachisne kennuun dogongora guddaadha. Kana jechuun kennaa namni namaaf kenne tokko osoodhuma hin banin jaalachuu/ jibbuudhaan walfakkaata. Kennaan namni namaaf kennu tokko tokko uwwifni isaa bareedee keessi fokkachuun ni mala tokko tokko immoo uwwifni gubbaa isaa fokkatee keessi isaa garmalee bareedun ni mala. Kanaafuu hanga dandeenyen walhubachuudhaaf waldhageeffachuu, wal ijaarudhaaf onnachuufi kanaaf immoo eddoo hundattiifi yeroo hundatti facaasun baay'ee barbaachisaadha. Kuni qaroomina duraan qabnu daran nuuf cimsa, aadaafi safuu saba keenyaa eegaa akka tarkaanfannuuf nu tajaajila.

Ani akka dhuunfaa kootti yaadni ani dhiyeessu kamiyyuu sirriidha ilaalcha jedhu hin qabu. Hamma danda'een, akkaataa natti fakkaaten jaalalli, kabajaanifi waliigalteen uummata keenyaa akka cimuuf waan gaarii natti fakkaate nan barreessa. Dogongoran qabu yoo kan naaf eertanis ta'e haalduree tokkoon maletti sirreessee of fooyyessuudhaaf yoomiyyuu qophiidha. Kana kanin jedhuuf immoo afaanin haasa'uuf qofa osoo hin ta'in yoomiyyuu taanan uummata koo irraa amantaa guddaaa waanin qabuufi.

No comments:

Post a Comment