Thursday, February 23, 2017

Alii Muussaa kan jedhamu, miseensa dargii fi ajajaa kumaa kan ture

Alii Muussaa kan jedhamu, miseensa dargii fi ajajaa kumaa kan ture-


kan nama ajjeesuun beekkamu, gara Baalee ergamee, namoonni Haaji Aadam Saaddoo hin feene, isatu biyya shaffachiisaa jira jedhaniinii Alii Muussaanis akka H/Aadam Saaddoo barbaadanii fidan ajaja kenne. H/ Aadamis akka barbaadamaa jiru dhagahe. Namoonni baayyeen akka H/Aadam biyya gadi dhiisan gorsanillee deebiin isaa “Ani nama biyyaaf ummata kiyyarraa baqatu miti!” jechuun didanii guyyaa sadi bulanii afreessootti uffata gaarii uffatanii ajajaa kumaa nama ajjeesuun beekkamu Ali Muussaa biiroo isaaniitti itti seenan. Akka armaan gadiitti waliin dubbatan.
H/Aadam Saaddoo: Na barbaadda jedhanii, maaliif na barbaadde?
Alii Muussaa: Ati eennu?
H/Aadam Saaddoo: Ani Haaji Aadam Saaddooti.
Alii Muussaa: Maaliif haga ammaa turte?
H/Aadam Saaddoo: Ati nama ajjeesuun beekkamtaa, sibira dhufuun dura qophaahuuf ture.
Alii Muussaa: Maal qophaahaa turte?
H/Aadam Saaddoo: wanni ani qophaahaa ture,
Guyyaa duraa:- yoo kan du’u tahe jedhee sadaqaa godhe.
Guyyaa lammeessaa:- Ilmaan tiyyaaf waan qabu addaan qoode.
Guyyaa Sadeessoo:- Heexoo dhugee of qulqulleesse.
Guyyaa Afreessoo:- Kunoo sibira dhufee waan na feeteef natti himi!
Alii Muussaa: (gootummaa isaa ajaa’ibee )Eennutu Aliin nama ajjeesa siin jedhe?
H/Aadam Saaddoo: Haga ammaa siin walitti dhufee eennutu lubbuun deebi’ee beeka?
Alii Muussaa: Takkaa yaadee goota akka keetii argee hin beeku. Nama dhugaa tahuu kee hubadhe. Nama akka keetii nin kabaja, ittiin boona warra akkas siin jedhantu kijibaa. Amma nagayaan galii, yoo rakkoon jiraatte na bira koottu biiroon kiyya siif banaadha.
Maddi: Waan Garaa Nu Baate... Muussaa H/ Aadam Saaddootiin

No comments:

Post a Comment