Sunday, January 29, 2017

DHAAMSA AARTISTOOTA OROMOO HUNDAAF.

DHAAMSA AARTISTOOTA OROMOO HUNDAAF.

                                                   (Beknan Rabira irra)

Aartistootni Oromoo biyya alaaf keessaas gochaa diinummaa artistii Fayisa Furi irratti irra deddeebi'ee ta'aa jiru kana dhuunfaanis ta'ee gareen ni balaaleffatu jedheen amana. Qabsoon, aadaan, aartiif seenaan Oromoo wereegamaaf dadhabbii aartistoota hedduutiin sadarkaa kana gahan. Isaan kaanaaf kan akka Artist Eebbisaa Adunyaa, Halloo Daawwee, Usmaayyoo Muusaa, Nuhoo Goobanaa, Dr. Alii Birraa, Umar Suleyman, Ilfinesh Qannoo, Caalaa Bultumee, Laggasaa Abdii, Zarihuun Wadaajoo kkf kaasuu dandeenya. Artistootni Oromoo qabeenyaaf daawitii akkasumas sagalee ummata Oromoo hundaati. Riqicha tokkummaati. Kana hunda yeroo godhan akka artistoota saba ykn biyya biroo kaasetta isaanii gurguratanii osoo hin taane, qabeenyaaf humna isaanii fixatanii, hidhamaa, reebamaaf ajjeefamaati.Haata'uu malee sadarkaa har'a geenyetti gochaan gochaa woyyaaneetiin wal madaluuf deemu Artistii Oromoo Fayyisaa Furii irraatti raawaataa jira. Maqaa Oromootiin baqatee biyya namaa jiraatus, ammas ogummaa isaatiin ummata Oromoo walitti fidee tokkummaa cimsuuf waan qabuuf hin qabneen konsartii jalqabaa qopheessus harkaa fashalaaye. Inni si'a 2ffaa qopheesse ammas fashalaayeera. Gochi kuni hidda gadi fageeffatee yoo itti fuufe aartistoota Oromoo birtottis cee'ee ija keenya aartistoota Oromoo daraan diina caalaa laamshessuuf deema. Inni har'a Fayyisaa irratti ta'e boru kanneen biroo irratti ta'uu mala. Kuni immoo diigamuu saba tokkummaan isaa wereegama hedduun asi geessee, qabsoo, aadaaf aartii Oromooti. Hamileen cabuu aartistoota fida. Kanaaf gochaa akkanaa aartistii Oromoo kamiiyyuu irratti haa raawwatuu isin akka aartistootattis ta'ee ilmaan Oromoo hundi akka balaaleffataniin waamicha Oromummaati. Gochi kuni Oromoonis yoo raawwate gochaa diinummaati. Dura dhaabbachuuf balaaleffachuun dirqama ummata Oromoo hundaati.
Aartistiin argaa dhageettii ummataati.

No comments:

Post a Comment