Saturday, December 31, 2016

#OromoRevolution XALAYYAA GABAABDUU BARA 2017’F

#OromoRevolution XALAYYAA GABAABDUU BARA 2017’F

                                                   (Girma Gutuma tiin)
"Dursa baga nagaan dhufte yaa bara haaraa akkam jirta? Jireenyaaf amaatii hin tuffatan jedhan silaa nu akkuma itti nu ajajanitti jiraachaa jirra. Waa'ee nagummaaf jireenya keenyaa nu hin gaafatiin akkuma itti jiraatantu jireenya jennee waan dhiisneef. Ati nagaa taanaan gaariidha. Nageenyaf fayyummaan keenyas harka kee akka jiru amaleeffannaa keenya darban irraa hubannee jirra.
Hireen keenyas si keessatti mirkaneeffamaan amantaa keenya . Garuu wanuuma nu ajaa'ibetu jira; yoo nutti hin gaddine, yaadaaf gaaffii keenya akka armaan gadiitti siif dhiyeessina. Yaa obboleessa bara 2018, yaa kaadhimaa bara 2016, Mee amma maalumatu sitti tollaan as dhufuuf murteeffatte? Barri dura kee turehoo bara gaddaa turee; maaltu si gammachiifnaan isa gaggeessitee bakka isaa bu'uuf deemtaa? Silaahoo atis haaromsa gadi faggootti nii amantaa? Shakkineerra kanaaf tahuu hin oolu. atis adeemsa isa doofaa kaasanii doomaa bakka buusan hordofta akka hin taane.
Bara 2016 keessa iyyaaf gadda ture osoo dhageessuu ጥልቅ ታድሶ dhaan bara 2016 bakka buhuuf dhuftaa? Lakki ati bara imimmaaniif dhiiga hedduu dhangalaaste waan taateef cubbuukee fixadhu malee an bakka si hin bu'u jettee hin didduu? Bara ilmaan namaa mara boossise, bara hamaa kana kaaftee bakka isaa bu'uuf garaa maaltu si danda'ee? Dursa rakkoo jiru furii nagaa natti dabarsi
jettee hin didduu? Moo atis akkuma bara dura kee turee garaa jabaatta? Moo malaammaltummaa hojjette jettee 2016 adabdee kunoo nu baroonni qulqulloofneera jettaa? Akkuma bara darbee atis cubbuu kee dhoksitee guyyootaaf ji'oota badiitu kana godhe, urjiiwwaniif baatiiwwan, shororkeessitoo tatu qillensa goola jettamoo, balleessera ani hojii kana hin dandahu yaa bara 2018 dafii kottuu dhaammattaa? Silaa barri dura keessanii bara abdiiti nuun jedhanii, kana goota Jenne waan hin yaadneef sitti iyyachuuf xalayaa nuffisiisaa erga bara dhibbaa olii baroota dhufaa darbaaf katabamu kana nus dabareen nu geenyaan siif katabnee jirraa nuffii malee nuuf dubbisi maaloo!!!
Akkuma dhageenye dhufikee dhihaateera as gahuufis deemsa sa'aa muraasaatu siif hafa, karaa erga walakkeeffattees deebi'i jechuun ni ulfaata yaa bara 2017 dhaamsaa xiqqoo qabna. Waa xiqqoo si rakkisuu feena maaloo amma as geessutti mamii tokko malee gaaffii keenya mara nuuf deebisuuf qalbiikeetti yaadaa kottu. Gaaffii keenya kitila toora galee hin dhumne San keessaa hanga
tokko si yaadachiisuuf.. *Akkuma atuu quba qabdu boo'ichi keenya hammaatee kana nurraa dhaabuuf ministeerota kee qopheessi.
*lafaaf Lafee keenya dhabne, kana nuuf deebisuuf angawoota keef hojjettoota kee Mara haaromsii qophaahi. *Mirga uumamaan qabnu, mirga ilmi nama argachuu qabu Mara sarbamnee;
Kanas dhangalahuu dhiigaaf cabuu lafee tokko malee nuuf deebisuuf humna waraanaa kee kan lafoof qilleensaa Mara namummaa barsiisi, addaggummaa isaanii dhiisanii sammuu ilma namaaf yaadu akka qabaatan gochuuf karoorsi. *Ilmaan keenya Warreen wareegamanitti simboo gochuuf kaayyoo isaanii galmaan gahuuf, Warren xaaran Mara humnaaf hamileen jabeessuuf, gorsaaf soorakee fe'achuu hin dagatiin! *waan hunda caalaa ilmaan abbaa tokkoo ta'anii warra gandaan dhaaba siyyaasaa qooddatanii, saba tokkummaan isaa akka dhagaa gurrachaa jabaate kana laaffisuuf xaaran ilmaan keenya warruma horree guddisnetti qalbii nuuf deebisi. *Silaa numa numarraa dadhabne ofirraa; Warreen maqaa sabaan daldalan; Warren garaaf bulan; warreen hattoota ija isaanii jaamsuf lubbuu isaanii abiddaan gubuuf paarlaamaa keetti nuuf dhiheessi. Silaa waa'een keenya himamee hin dhumu nii beekta. Si yaadachiisuuf malee nurra situ beeka waan hunda caalaa *Warreen dhugaan ganamaa galgala osoo hin rafiin saba isaaniif dalagan, Warren sabaaf caban, Warren hidhamaniif ergamtootaaf tajaajiltoota kee ergiif, bakka jiran maratti isaan golgi. Bakka deeman maratti akka qoreen isaan hin waraanne nuuf tiksi.
Diina isaanii caalaa fira isaanii isa isaanitti gamu irraa eegi.
Kana hunda yoo nuuf raawwatte baraa amma baraattii akkuma madda walaabu yaadannu sana maqaa gaariin si waamaa hafna. Yoo didde garuu akkuma guyyaa gaafa irreechaa dhibboonni dhuman, guyyaa gaafa obbolonni keenya galaanaan dhumaniif akkuma guyyoota hamoo baayyinaan 365 tahan bara 2016 keessa gaddaaf jibbaan taran mara gaddaan yaadannuu sitti gaddina. Maqaa kee galmee xuraawwaa irratti katabna. Kanammoo waan feetu hin seenu; eeyyeen hin gootus, kanaaf abdiin si eegganna; gammachuun si simanna; nus si faana buunee dirqama keenya bahuuf bakkayyuu waadaa keenya haaromsina. Atis lakkoofsa 6
lakkoofsa 7n bakka buusuuf qofa akka hin dhufne abdii qabna.
Hanga as geessutti nagaatti. (#"warren jiraachuuf uumamee, uumamaan jireenya dhorkame; warreen mirga guutuun dhalatee, mirgi qicamee kennamuuf; warreen osoo qabuu dhabef, warren ofii agabee orma quubse irraa.') Kabaja waliin nagaan kottu. Mallattoo dhiiga kumaatama wareegamaniif, miliyoonota hidhaan, Cabaan, godaansaan dararaman waliin!!"

No comments:

Post a Comment