Wednesday, December 28, 2016

#OromoRevolution ''ODF, G7 fi Qabso Oromo

#OromoRevolution ''ODF, G7 fi Qabsoo Oromo

                                                    (Daraaraa Sabaa irraa)Jaarmayini Oromo karaa itti fakkaaten Qabso gaggeesun ni danda'a. Mirgaas qaba. Anni jaarmaya ODF karaan isaan Qabso itti gaggeesuf filattan; Sagantaa Siyaasa isaan irra abdii yoon hin qabannele rakko irra hin qabu. Haa tahu male kan nama yaachisu warra isaan waliin tahanii Qabsoo gaggeesun tumsa jaarataniidha. Qabixxiileen armaan gadi kana mee haa laalu. Hunda dura jaarmayini tokko kan tumsa jaarmaya biraa waliin jaaratu yoon humna wal qixxaa qabaateedha. Yoon humna wal gittu hin jiraane boru jaarmayini tokko isaan keessa yoon waan irratti wal-galan san cabse waan ittin dirqqisiisan (leverage) hin qaban. Kana jechuun ODF harka qullaa warra Qabsoo nidhannoo gaggeesu waliin tumsa jaarachuun bu'u tokkollee waan qabu natti hin fakkaatu. Qabso hidhannoo hin gootu ja'anii ABO keessa bahanii maaf warra Ethiopia kan Qabso hidhannoo gaggeesina ja'u waliin tumsa jaarattuun barbaachise laata? Moo maquma "Ethiopian" ja'u kanaatu itti tole laata yoon Sagantaa Siyaasa tokko qabaachuu baatanillee? G7 kan waan ODF waliin tumsa jaaratu isaa barbaachisef mooraa Qabso Oromof Oromiyaa keessa waan seenu hin dandeenyeef isaan qabate yoon haali toleef Oromiyaa seenu barbaada. Two wrongs don't make a right akkuma ja'an hegereen Oromof Oromiyaa Oromon murttaahu isaa hin irranfatinaa.

Yeroo amma kana kan QEERROOn biyya keessa Oromiyaa jechaa jirtu ODF maaf faalla fedhii Dhaloota Qubee deemu barbaaden gaaffiidha? Kun dhiibba akkam Ilimaan Oromo giddutti fida? Gaaffii Oromof Oromiyaa irrati hoo, gaaffii abba biyyummaa Oromo gama Ethiopiyummaati dhiibun maaf barbaachise? Ani Siyaasaan hanga nuuf galutti jaarmayoottin Siyaasa Gaggeesu tokko Siyaasa isaa fedhii ummata irrati hundaa'e sagantaa isaa baafata. Kana jechuun fedhii ummata jala deemu jechuudha. Yoon kana tahu baate nagaa fayyaa laffa'u jechudha. Kana ragaan jira QEERROON 3,000 tahu kan j'oota 12 dabre lubbuun isaan itti wareegaman oso Oromiyaa ja'aniitti. Kana jechuun Qabso karaa nagaa hin gageesina jechuu kootti mitti. Rakko bakki isin jirtu ODF warra Oromof Oromiyaa dhabamisiisu fedhu waliin oso humna akka isaani hin qabne tumsa tahuu isaati. ODF ol aantumman oso tumsa kana geggeese dhima Oromof Oromiyaa humna ittin tiiysu qabaate rakkon hin jirtu. Garuu amma yoon tumsa isaani tahe dhima Ethiophiyaaf Ethiophiyummaa kan G7 oofu waliin gargaare galman gahe male dhimmi Oromo kan ODF warra kanaa waliin Oromof fidu tokko natti hin mullatu ani.

Waan tokko kan Oromon beekku qabu, G7 yoon hiree argattee lolee biyya seenu kan danda'u taate Oromof Oromiyaa waan ja'ama akka dhabamsisu ifaaadha. Jaallan keenya kan ODF kana wallaalan nutti hin fakkaatu. Gaaga'amni akkasi yoon kan dhufu tahe isaan waan hidhannoo hin qabnef dhaabu hin danda'an. Kun isaan hin yaachisa laata? Yoon kun tahe hoo maal godhuu danda'u? Human Ethiopia ifiin ja'u kun rakkon isaani Oromon Ethiophihummaa fudhatuuf fudhatuu dhabu mitti. Rakkon isaan nu waliin qaban lafa teenya, heddumina keenyaafi qabenya keenya wantti isaan gubaa jiraa. Oso Oromo Ethiophiyummaa fudhatee, Alaabaa Ethityoiphiyaa qaamatti uffatee yeroo du'ulee ittin maramee awwalame isaan Oromo amanuuf hin deemani rakkon isaani waan olitti maqaa dhawe kana waan tahee.

Wayyaanen Afaan Qawwee malee akka biyya teenya gaddi hin lakkifine dhumaattiif Ilimaan Oromo kan barana booda namuufu ifaadha. Dhumaattin ummata keenya oso akkanatti itti fufee jiruu silaa amma wantti Oromon barbaadu mooran Oromo tan hidhannoo jabeesuun barbachisaadha. ODF silaa kanarrati jaaramayoota Siyaasa Oromo kan waliigalan waliin hojjatuu oso qabu maaf G7 waliin hoojatuun barbaachise? Yeroo amma kana kan ummani Amaraatu akka Sabaati jaarama jiran maaf Oromo waliin hoojatuu dadhabamee warra Ethiopia leelisu waliin tumsa jaaratun barbaachise. Karaa biraattin sodaan ani qabu ODF G7 waliin tumsa uumachuun yoon mooran Qabsoo Hidhannoo Oromo akka amma jirttu kanatti yeroo dheertuuf kan daddaaqamettee deemitu taate nami keenya tokko tokko abdii kitattee sababaa ODF tumsa kana keessa jiruuf gama G7 seenu laata kan ja'uus gaaffii kootti.

Oromo yaada lama qabaachuun beekkamaadha. Yaani lamaanu yoon Oromo humna taate argamte qofa kan hojii irra oolu danda'a. Warri karaa nagaan Qabsoyina ja'u walitti dhufani humna cimittuu mataa isaani eega tolfatan booda, oli'aantuma Dhaaba Oromo bakka mirkanaahetti warra biraa waliin tumsa tolfatanii dhimma ofii eegachuuf humaa hin qabu. Qabsoo hidhanno goona warri ja'anis akkasumaa tumsa jaarratan keessati humna cimittuu tumsa saniin deemtu, mirga Oromof Oromiyaa dabarsanii kan hin kaninne tahu qaba. Kara nagaans ja'e hidhannoo Jaarmayinih Siyaasaan Oromo kan amba biraa waliinin tumsaan jaaradha ja'u durse yaani san moora Oromo keessati irrati wal marhatamuu qaba. Maalif? Eega Oromof Oromiyaaf qabsoon kan goonu taate wantti wal irra dhooysanii deeyllla deemaniif tokkolen hin jiru. Warri Siyaasaa hoojatu waan hubatuu qaba Siyaasaan isaan gaggeesan gaaffii ummani keenya lafa iratti gaafataa jiruun wal gittu qaba. Kanaaf ragaa yoon barbaadan dhaadannoollee QEERROON Oromiyaa keessa jechaa jirtu irra deebi'a dhageefadhaa Siyaasa teesan achi irrati wal qixxeefadhaa.

Abdiin koo tumsi keessan akkuma jirutti tahe mooraa Ethiophiyummaa mooraa Oromummaa irra caalichisuuf caraaqquu irra if qusattanii humna qaban hunda gama mooraa Oromo fiddanii Oromof Oromiyaafi jaarmayaallee Siyaasa Oromo kan jiran waliin akka hojatanidha Odaa Oromo Finfinnee keessati waliin gaddi dhaabdaniidha.

Galatooma.

No comments:

Post a Comment