Tuesday, December 20, 2016

Maaliif akka ta'e hinbeeku garuu Namoota baayyee Hojiirra ooluun Master Pilaanii Finfinnee isaan yaaddessaa hin jiru.

Maaliif akka ta'e hinbeeku garuu Namoota baayyee Hojiirra ooluun Master Pilaanii Finfinnee isaan yaaddessaa hin jiru.

                                                            (Abdi Fite iin)

 Anaaf garuu yaaddoo guddaa dha. Maaliif jechuu maltu. Gaaffii gaarii dha. Finfinnee keessa manneen Gandaa, Kiraay Beetoochi, kan bara Dargiin aangootti dhufe isaan "Kabbartee" ykn Fi'udaalaa mana lamaaf sadii ol qaban irraa sassaabe keessa kan jiraatu namootuma sila magaalaa jaallatu malee Oromoo isa baadiyyaatti cichee jiru miti.
Manneen sun har'a dulloomaniiru. Master Pilaaniin Finfinnee yoo hojiitti hiikamuu jalqabu isaan kanatu buqqa'a. Jara kanaaf Finfinneen lafa laattuuf tokko hin qabdu. Kanaaf isaan kun eessa qubatu? Jaallattanis jibbitanis Oromiyaa dha. Magaalota Ollaa naannoo Finfinnee jiran. Kun egeree murteessuu magaalota Oromiyaa irratti dhiibbaa qabaa yoo jettan dhiibbaa guddaa qaba. Nuti ammoo haala amma jirru kanaan Mo'umsa amannee waan fudhanne fakkaanna. Diinni garuu hojii isaa hin dhaabne. Ittuma jira.

Namni keenya baayyeen of danda'ee mirga isaaf dhaabbachuurra abalu naaf haa qabsaa'u jedhee bakka bu'uummaan kan qabsaa'uuf kan barbaadu fakkaata. Tokko tokko ammoo arrabsoo, abaarsoo fi qeeqatu qabsoo itti fakkaata. Namoota mirga saba isaaniif falmatan kan kootaa guuttachuuf filatee ergate hin jiru. Haga har'aatti uummati Oromoo nama naaf dubbata yookaan naaf falma jedhee Filate hin qabu. Kun gaafa biyya qabaanne hojiirra oola. Haga guyyaa sanaatti garuu namni hundinuu akka itti amaneef karaa itti amaneen saba isaatiif dubbata. Kanaaf, wal abaaruu fi wal faarsuu dhiifnee hundi keenya otuu gama Oromoof bu'aa qabaata jennuun otuu gara hojiitti bobbaanee gaarii dha.
Namooti nama abaaruufis tahe nama faarsuuf Facebook kanarra jiran dhugaaf otuu hin taane ergamaaf akka tahe beennee gara tarkaanfii isa itti aanutti ce'uun dirqama. As irratti baanee wal abaarreef kabajaa nama tokkoo hin hanqisnu. Yoo Afaan banan sammuun duwwaatti hafa jedha Sidaamni. Facebook irratti baatanii yoo nama faarsitanis sun kiraa manaa namarraa hin kaffalu yookaan Insurance jireenyaa naaf hin ta'u. Maaliif jennaan yaadi dhala namaa dhaabbataa waan hin taaneef. Bor yoo jijjiiramu ammoo akka isin isa waliin jijjiiramtan barbaada. Bor kan har'a itti amanu yoo deebi'ee shakku akka isinis wajjin shakkitan barbaada. Kan inni yaadu isin hin yaaddan yoo ta'e isin diina. Kanaaf, namnuu gama yaaduun gara hojiitti otuu seenee wayya malee wal ilaalaa qabsoofna yoo ta'e wal ilaalaa gufanna. Yoo waan hojjennu qabaanne, yaadaaf qalbiin ko'oommatee bu'aa buusuu mala jedheen yaada. Nama dubbatu beettaniif yaada isaa hin fudhatinaa! Dursaatii yaada isaa hubadhaa! Isa barreesse beettaniif 'like' fi 'share' hin roobsinaa. Isa namni sun barreesse qalbiin dubbisaa! Hunda caalaa ammoo hubannaa qabaadhaa! Sabni hubannaa hin qabne ni galagala jedha mitiire.

No comments:

Post a Comment