Tuesday, November 1, 2016

#OromoRevolution''Kinoo Haaromsii isaan hawaasat ittiin baacan kana fakaata.

#OromoRevolution''Kinoo Haaromsii isaan hawaasat ittiin baacan kana fakaata.

Harreen ofiifuu hingaltuu loon galchitiiree? • Muummichi Ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany kaabinee isaanii haaraa Mana Maree bakka bu'ootaa ummataaf dhiyeessuun raggaasifatan.
 • Bu’uruma kanaan kaabinota haaraa 21 mana mareef dhiyeessanii muudamni isaanii sagalee guutuun ragga’eera.Muudamtoonni haaraa mudamanis sadarkaa baruumsaafi muuxannoo hojii iddoo mudamanitti kan gitan ta’uu isaa obbo Hayilamaariyaam dubbataniiru.
 • Kaabinoonni haaraa muudamanis:-
 • 1.Dooktar Warqinaa Gabayyoo- Ministira Dhimma Alaa
 • 2.Obbo Taaggasaa Caafoo- Ministira Ministeera Pabliik Sarviisii fi Misooma Humna Namaa
 • 3.Dooktar Abrahaam Takastaa- Maallaqaa fi Walta'umsa Diinagdee
 • 4.Dooktar Baqqalaa Gulaadoo- Ministira Ministeera Daldalaa
 • 5. Proofeesar Fiqaaduu Bayyanaa- Ministira Ministeera Qabeenya Misooma Beelladaa fi Qurxummii
 • 6.Dooktar Iyyaasuu Abrahaa- Ministira Ministeera Qonnaa fi Qabeenya Umamaa
 • 7.Dooktar Injiinar Geetaahuun Makuriyaa- Ministira Ministeera Saayinsii fi Teeknooloojii
 • 8.Ahimad Shiidee- Ministira Ministeera Geejibaa
 • 9.D/R Ambaachaw Makoonnin- Ministira Ministeera Misooma Magaalaa fi Manneenii
 • 10.Injiinar Ayishaa Mahaammad- Ministira Ministeera Koonistiraakshinii
 • 11. Dooktar Injiinar Silashii Baqqalaa- Ministira Ministeera Bishaan, Jallisii fi Elektiriikaa
 • 12.Obbo Mootummaa Maqaasaa- Ministira Ministeera Albuuda, Boba'aa fi Gaazii Uumamaa
 • 13.Dooktar Gammadoo Daalee- Ministira Ministeera Naannoo, Misooma Bosonaa fi Jijjiirrama Qabeenya Qilleensaa
 • 14.Dooktar Shifarraaw T/maariyaam- Ministira Ministeera Barnootaa
 • 15.Proofeesar Yifruu Birhaanee- Ministira Ministeera Eegumsa Fayyaa
 • 16.Dooktar Girmaa Amantee- Ministira Dhaabbilee Misooma Mootummaa
 • 17.Dooktar Hiiruut W/maariyaam- Ministira Ministeera Aadaa fi Tuuriizimii
 • 18.Aadde Dammituu Hambisaa- Ministira Ministeera Dhimma Dubartootaa fi Daa'immanii
 • 19.Obbo Ristuu Yirdaaw- Ministira Ministeera Dargaggoo fi Ispoortii
 • 20.Obbo Kabbadaa Caannee- Itti gaafatamaa Ministiraa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii fi Guumruukaa
 • 21.Dooktar Nagarii Leencoo- Ministira Waajjira Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa
 • Ta'uun muudamni isaanii sagalee guutuun ragga'eera

No comments:

Post a Comment