Wednesday, November 2, 2016

#OromoRevolution Dhaamsa Manguddoota Jaarmayoota Hogganaa Jirtaniif

#OromoRevolution Dhaamsa Manguddoota Jaarmayoota Hogganaa Jirtaniif 

                                                       (Beknan Rabirra tiin)

Akkuma beekamu baroota dheeraaf qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kafaltanii, bu'aa bahii hedduu qaxxamurtanii, ganna roobaaf aduu bonaa osoo hin hifatin qabsoo Oromoof gumaacha daangaa hin qabne taasisuu keessan seenaan hin haalu. Har'as akka durii sana maqaa jaarmayaa tokkoon socho'uu dhiistanis, jaarmayoota garaagaraa keessatti qooda hoggansaaf sadarkaa garaagaraan hirmaachaa jiraachuun beekamaa dha. Galatni dadhabbii keessanii bilisummaa haa ta'u. Haata'uu malee dhaloota ammaa kana wajjiin, saffisa qabsoo Oromoo ammaa kana wajjiin adeemuu dadhabuu, karaa hoggansaas ta'ee miseensa ijaaruu irratti dhaloota haaraa/qeerroo hirmaachisuu dhabuu, aangoo dhaloota haaraan bakka buusuu dhabuu, akkasumas maqaa Oromootiin erga hojjachaa jiraattanii, jaarmiyaalee Oromoo wajjiin tokkummaa uumtanii akka durii sanatti mooraa qabsoo Oromoo tokkoon socho'uu dhabuu irraa kan ka'e komiin ummata Oromoo keesumaayyuu qeerroo humna haaraa diina harka duwwaa hiddaan raasaa jiru irraa ka'aa jira. Komiin kuni jabaachaa deemuun, jaalala ummatni Oromoo gumaacha isin qabsoo Oromoof taasiftaniif isiniif qabu hir'isaa deema. Hojii boonsaa duri hojjanitti dhoqqee faala. Adaduma diinni nutti hammaachaa deemuun, gaafa isin tokkummaaf saffisa qabsoo dhabdan ummatni Oromoo isin jibba. Jibbi suni ammaayuu eegalee jira. Qabsoo Oromootiifis gufuu guddaa ta'eera. Kanaaf kabaja abbaatu ofirratti qaba. Amma yeroon isin qabsoo har'aan geessan dhaloota haaraan bakka buuftanii sooroma baatanii, yaadaaf malaan hirmaattan. Oromoon hayyoota akka keessanii miliyoonaan horatee jira. Har'a akka Oromoottii jaarmiyaalee maqaa Oromoon socho'an hunda walitti deebi'anii mooraa qabsoo Oromoo tokko ijaarutu fala. Qabsoo Oromoo asi geesse xumura itti gochuuf tokkummaan jaarmaayotaaf hirmaannaan qeerroo murteessaa dha. Ammayyuu sababa tokkummaa dhabuu keessaniif qabsoon teenya gufachaa jirti. Kanaaf gumaacha keessaniif galatni keessan bilisummaa haata'u. Amma garuu osoo ummata Oromoon hin jibbamneef hin balaaleffatamne, osoo fedhii aangoof faayidaa dhuunfaaf deemu hin jedhamne, dhaloota haaraan bakka buusaa boqonnaa fudhaa. Ummata Oromoo biratti kabajaaf jaalalaan jiraadhaan dhaamsa Oromummaati. Nyaatni hanga nyaataniif hanga dhiisan qaba.

No comments:

Post a Comment