Saturday, October 29, 2016

#Oromorevolution Dhaloota Qaroo tayuu nu barbaachisa.

 #Oromorevolution Dhaloota Qaroo tayuu nu barbaachisa.

(Abdulhakim( Choomina) Norway irra)


 • 1, Warra jibbaa isaanii Oromoo irratti Ofaa jiran Hamilee isaanii cabsuun ykn xiinsamuudhaan caalanii argamuun barbaachisaa waan tayeef.
Guyyaan Oromootaa biratti ulfinnaan eegama jiru, Guyyaan marii Dhaabota Siyaasaa Oromoo fi Hawaasota Oromoo kan adunyaa irratti argaman wajjiin adeensifamuuf deemu ilaalchisee, Waltajjichi Uffannaa Aadaa ykn wantoota Eenyumaa Oromoo muldhisaniin miidhagsuun barbaachisaadha. Kana irratti Hawaasni Atlaantaa keessatti argaman haala mijjeessuu irratti osoo dalaganii gaariidha natti
 • 2, yeroo hedduu ilmaan Habashootaa Eenyumaa Oromoo akka inni Saba Ethiopia keessaa hin dhufin tokkotti olola Ofuudhaan ummata Oromoo xiinsammuudhaan caaluuf waggaa hedduu irratti akka hojjataa turan ykn dalagaa turan ni beekama.
Guyyoota muraasa kana keessaa ammoo haala Aaddaatiin Dokumentarii filmii Eenyumaa Oromoo balleessu dalaganii haala Ammayaaween sabaaf sablamoota biyyatti Keessaa jiran irratti Oromoon duguugaa Sanyii akka adeemsisaa ture Afaan Amaaraatiin Filmicha dalaganii gadi dhiisuudhaan diina nurratti bayyisuuf socho'aa jiru.

Kana ofirraa qollee deebisuun barbaachisaadha.

Tooftaaleen armaan gadii bu'aa qabaachuu dandayu.

1, akkuma isaanii Eenyumaa Oromoo irratti Duulaa jiranitti, Ogeessonni filmii Oromootaa kan tayan bifuma walfakkaataa tayen hojii Dokumentarii seenaa isaanii ibsu bifuma wal fakkaataadhaan dalaganii gadi lakkisuu qabu. Osoo Afaan Amaaraatiin tayeef bareedaadha. Akka Sabaaf Sablammoonni biraas hubatanitti.

2, Duula Abbootii Siyaasaa ykn nuu Aktivistoota Oromoo irratti baname ilaalchisee, Ummanni Keenna ofirraa dhowwuu( self defence) keessaa jira. Kuni ammoo yeroo Keenna nu harkaa fixaa jira ykn diina Keenna wayyaanee irratti xiyyeefannaan tayuu qabu gama Habashootaa akka deebi'u taasisee jira.
Furmaanni Arabsoofii maqa balleessummaa nurratti deemaa jiru karaan ofirraa itti deebisan gama Self defence kanarraa gama beektota ykn Abbootii Siyaasaa jaraa xiqqeessuu fii hammeenyummaa jaraa baasuuti galuu qabna. Yeroo San jarri xiyyeefannaan jaraa gama ofirraa dhowutti deebi'a. Yoomiyyuu taanaan ofirraa deebisuun irra, Deemanii Rukutuun nama baasa. Waggoota dheeraaf diinni hojii manaa nuuf kennaa ture. Suni gaaga'amaa fi xiyyeefannaa Keenna nu harkaa laffisuu malee hiikkaa biraa hinqabu.
Kanaafuu nutu hojii manaa jaraa kennuu qaba malee jaraa miti.
Habashoonni Ethiopia irraa homaa hin qaban. Jarri kan dhufan Yemen biyyaa Arabaa irraayi. Afaan Amaaraafi kan Arabootaa wal fakkaata.

fkn Arabiffa. Amhariffa

Ayn(ija). Ayn (ija)
Rayiys(mataa). Ras (mataa)
Turs(ilkaan). Turs (ilkaan)
Namurr(qerransa). Nabirr (qerransa)
Malabis(uffata). Libis (uffata)
Aam(bara). Aamet (bara)
Jamal(gaala). Gimal (gaala)
Qalb(onnee) lib (onnee)
Bahr(garba). Bahir (garba)

Wantoota wal fakkaataadhaan hedduutu jiru. Kan Afaan Oromoo Yoo ilaalle ammoo hedduminni isaanii Afaan Sabaaf sablamoota akka Sidaamoo, Soomaalee, Afar, Hadiyyaa, koonsoo hedduudhaan kan wal fakkaatuudha.
Walumaa galatti kan lolaan biyya Keenna dhuunfatan Habashootaa akka tayan shakkii hin qabu.
Galatooma.

(Abdulhakim( Choomina) Norway)

3 comments:

 1. Choomina hedduu gaariidha, Jajjabbaadhaa akkanumatti, baraa wal barsiisa, kitaaba dubbisaa, siyaasaan haa qaroomnu, diinagdenis haa jabbannu! keep it up! bajjaja..

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Choomina keenna galatoomi,Horii Buli

  ReplyDelete