Sunday, October 16, 2016

#OromoRevolution Dhaamsa gabaabduu Lammaa Magarsaaf

#OromoRevolution Dhaamsa gabaabduu Lammaa Magarsaaf

                                                                      (Yaya Beshir irraa)

Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi" jedha Oromoon. Barri arraba damma dibatanii oromoo qabsoo irraa dadarkeessuu yaalanu dabartee jirti. Gooftoliin kee caalaatti akka itti Oromoo lafa keessa gadi fageessanii owwaalan yeroo dubbatan, ati 'Oromoon wal malee waa hin qabnu' jettee murannoo ummanni ittiin sirna keesan diigee ifatti of baasuuf ka'e laaffisuuf odeessita. Diina keenya Abbaay Tsahaayyee fi Siyyum Masfin faa warra ifatti nutti dhaadate caalaa si kan fira fakkaatee nu galaafachuuf hojjechaa jiru of irraa eegganna.
Dhugumatti akka dubbattetti, 'kosii isin keessa jiru qulqulleessuu' yoo barbaaddanii fi 'Oromoon Oromootti akka baqatu' yoo murteeffattan akkas godhaa:
  • 1. Wayyaanee TPLF kan ulee gootee isin ergattu waliin waadaa fuudhaa fi heerumaa waggaa 26 dura mallatteeffattan gad baasaa saba duratti gubaatii ifatti nu waliin Wayyaanee balaaleffadhaa. 
  • 2. Dantaan Oromoo dhuguma isin guba yoo taheef qabeenyaa diinaa gubateef booyuu dhiisaatii ilmaan Oromoo waraana TPLF fi dabballoota keessaniin waggoota 25nan dabraniif ajjeeftaniif dhiifama gaafadhaa, gumaa ummata keenyaa akka bilisummaan bahuufis ummataaf karaa gahdiisaa. 
  • 3. Madaa ummataa fayyisuu barbaaddu yoo taheef labsii hatattamaa labsitan diigaa, waraanni Oromiyaa keessa qubatee ummata goolaa jiru hatattamaan akka Oromiyaa gadhiisee bahu ajajaa, danqaa interneta irratti gootan kaasaa. . 
  • 4. Oromoo waliin araara buusuu barbaaddu yoo taheef hogganoota qabsoo Oromoo ummanni itti amanuu fi abdatu irraa haalduree isiniif dhihaatu fudhadhaa Oromiyaa kan Oromoo taasisuuf qooda isin irraa eegamu gumaachuuf waadaa seenaa. Caasaa cunqursaa kan humna qawwee fi filmaata kijibaatiin diriirfattan ciraa dhabamsiisaa akka ummanni ofii isaatiin abbaa isaa tahu filatutti duraa maqaa. 
Kana hundumaa akka isin hin goone ni beeyna. Kanaafuu sodaan keessan hanga dhabama keessan mirkaneessutti arraba damma dibachuudhaan du'a irraa kan isin deebisu hin tahu. Waan arrabaan dubbattan osoo hin taane waan hojiidhaan itti jirtantu eenyummaa keessan nutti hima, 

hin dhama'inaa jenna.

1 comment: