Saturday, October 29, 2016

JECHOOTA HAYYOOTA BIYYOOTA ADDA ADDAA
 
                                              Duulaa Boonaa irraa

 • ~Diinni yoo si woraane, qaama kee si madeessa,hiriyyaan sobaa garuu sammuu kee si madeessaAraboota)
 • ~Muka jallaa gaaddidduun isaatis jallaadha(French).
 • ~Dubartootni bifaan warra irraa dhalatte fakkaati,amalaan garuu warra itti heeruman fakkatu(Oromoota)
 • ~Qabsoo bishaanii fi dhagaa gidduutti godhamu keessatti, turee bulee kan mo'atu bishaanuma. (Japanese)
 • ~Simbirroon risaa dukaa fiigdu, waan inni jalaa baqatu itti fakkaata(Japanese)
 • ~si`a torba yoo kufte, si`a saddeet lafaa ka`i(Jaappanoota)
 • ~Hiriyyaan kee namma akkamii akka ta`e natti hiimi, ati nama akkamii akka taate siifan himaa(Russia)
 • ~.Gowwaan mammaaksa tuffata, abshaalli immoo irraa barata. (Chinese)
 • ~. Maallaqni hin dubbatu,garuu soba dhugaa fakkeessa. (South African)
 • ~Namni akka itti jiraatu beeku, beekumsa ga'aa qaba. (Swedish)
 • ~Iccitiin akkuma Simbirroo ogguma nama harkaa baatu balali'uu eegalti. (Saudi Arabia)
 • ~Waa'ee Qilxuu, Qilxuu irraa baradhu, waa'ee Birbirsaa immoo Birbirsa irraa baradhu. (Zen)
 • ~Beekumsa (ogummaa) kee guyyaa tokkoof yoo dagatte, inni immoo guyyaa lamaaf si dagata.(Chinese)
 • ~Yoo manni kee laga qarqara ta'e, naacha fira godhadhu. (Indian)
 • ~. Duuti maqaan isaa hin tolu. Ykn ni ture jedhu;ykn immoo ni ariifate jedhu. (Engliz)
 • ~ Nama Giriikii tokko erga harka fuutee booda,quboota kee lakkaawwadhu. (Albanian)
 • ~. Keessummummaa ganda harree dhaqxee waa'ee gurraa hin haasa'iin. (Jamaican)
 • ~. Simbirroon Allaattii duuba fiigdu, waan inni baqatu seeti. (Japanese)
 • ~. Jabanaan kee inni haaraan akka bishaan baatu hanga mirkaneeffattutti, isa moofaa hin gatiin.Swedish)
 • ~Bakka itti kufte osoo hin taane iddoo iraa sigigaatte(mucucaatte)ilaali lammata akka hin kufne.jecha Afrikaanotaati.
 • ~ Barachuu jechuun barumsa keessa darbuu osoo hin taane, barumsi nama keessa darbuudha!
 • ~Barumsa barattee yoo qoramtu,jireenya immoo qoramtee baratta!
 • ~Nama si sobu wajjiin gammaddee kolfuu, irra nama dhugaa sitti himu wajjiin gadditee boohuusi wayya!
 • ~Namni carraa gaarii qabu osoo bishaan galaana keessatti darbaniiyyuu, Qurxummii afaanitti qabatee keessaa baha!
 • ~Obsi guddaan dhagaa yoo affeelu, aariin xinnoon bishaan bobeessiti!
 • ~Yeroo tokko tokko gammachuun guyyaa tokkoo,gadda waggaa tokkootti jijjiirama!~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoohin taane, nama sammuu hiyyoomeedha!
 • ~ Nama kabajuun mallattoo sodaa ykn lugnummaa osoo hin taane, bilchina sammuu fi dandeettii fageessanii yaaduuti!
 • ~ Jireenya kee fooyyessuudhaaf yaaliidhaan shaakala ati taasiftu keessatti kufaatiiwwan simuudatan kufaatii osoo hin taane, akeektuu galma gahiinsa yaalii keetiiti!
 • ~Addunyaa kana irratti Harreen akka namaatti yaadu jiraatuu baatus, namni akka harreetti yaadu hin dhabamu!
 • ~Akka addunyaatti yaadii, akka naannootti hojjadhu!
 • ~Dhalli namaa wanta haara argannoodhaan uumuun (kalaqu) kan nama gammachiisu yoo ta'u, garuu ufii isaatii uumamuu (kalaqamuu) yoo I rraaffatu immoo kan nama gaddisiisuudha!
 • ~Kan nama qaaneessu ba'aa guddaa sammuu irratti baachuu osoo hin taane, sammuu hin yaanne baachuudha!
 • ~Yoo rakkoon wahii si muudate rakkoo si mudate saniif yaaduu osoo hin taane, akkaataa rakkoo si muudate san keessaa itti baatu yaaduu qabda!
 • ~Osoo dhugaan kophee hin godhatin, dharti addunyaa naannofti! 
 • ~Mucucaattee dugdaan yoo kufte balleessaan kee ta'uu kan hin dandeenye yoo ta'u, balleessaan kee ta'uu kan danda'u kuftee yoo achitti hafteedha! Wal beekuu irra, walii beekuu wayya!
 • ~Bishaan kadhaan argame dheebuu nama hin baasu!
 • ~Sareen yeroo hunda duttu akka hin birmanneef uf gooti!
 • ~Kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane, wanta dukkana keessa jiruudha!~Irra caalatti kan dinqisiifatamuu qabu namoota addeessa irra qophatan osoo hin taane, namoota akkaataa isan addeessa irra ittiin qophatan barsiisaniidha!
 • Addunyaan tun sirraa waan tokko eegdi waan ta'eef, waan gaarii tokko hojjadhu!~Kaayyoo ufii galmaan gahachuuf dhama'uun har'aaf dhandhamni isaa kuraawaadha malee,boru firii fi dhandhamni isaa mi'aawaadha!
 • ~Nama shakkitu hin mindeessin, yoo mindeessite hin shakkin!
 • ~Wanti calaqqisu hundi, warqii sitti hin fakkaatin!
 • ~Jiraachuuf nyaadhu malee, nyaachuuf hin jiraatin!
 • ~Waggatti jiruu dabali malee, jiruutti waggaa hin dabalin!
 • ~Riqicha muka tokkoo irra osoo hin bahin dura, gorora takka liqimsi!
 • ~Balbalti carraa takka yoo si jalaa cufamte yoonaatti abdii kutuu dhabde, tan biraa siif banamti! 
 • ~Gatii yeroo beekuu yoo barbaadde, atileetii maaykiroo sekondii tokkoof moo'amee badhaasa meedaaliyaa warqii dhabe gaafadhu!
 • ~ Bu'aa qabxii baruu yoo feete, barataa qabxii 0.5niif qormaata kufe haasofsiisi!
 • ~ Aangoo qubaan si filaniin uf hin tuulin, qubaan irraa si buusaniitii!
 • ~ Beekkumsa qabduun hin boonin, kan si caala beeku heddutu jiraatii!
 • ~ Namni an beekaadhaa ufiin jedhu, wallaalaan akka isaa hin jiru!
 • ~ Hanga dandeessetti bara baraan jireenya kee jijjiiri malee, akka barri wal sitti hin jijjiirre!
 • ~ Barcumaa fi kabaja abbatu uf jalaan deema!
 • ~ Bara rakkoo bishaantu muka namatti kora!
 • ~ Waan garaan namaa baatu, Wadalli Harree hin baatu!
 • ~ Lafa fardi sangaan hin jirre, maxaanatu itti arreeda!
 • ~ Kan ati jechuu qabdu biyyi too maal naa goote jechuu osoo hin taane, an biyya kootiif maal godhe jechuu qabda!
 • ~ Baay'ee haasahuu irra, baay'ee dhageeffachuu filadhu!
 • ~ Hojii guddaa karoorfame irra, hojii xinnoo hojjatametu caala!
 • ~ Bara jireenyaa kee keessatti yeroo dheeraa taa'umsaan dabarsitu irra, yeroo gabaabduu hojiin dabarsitutu bu'aa guddaa siif qaba!
 • Waan guddaa akka irraa bartan abdiin qaba.Share waliif godhaa...

No comments:

Post a Comment