Saturday, October 8, 2016

Ibsa Ejjeennoo Barattoota Yuunibarsiitii Jimmaa Oct 7,2016

Ibsa Ejjeennoo Barattoota Yuunibarsiitii Jimmaa
Oct 7,2016

    Nuti barattoonni yuunibarsiitii Jimmaa haala biyyaa keenya keessatti ta'aa jiru addatti humna shororkaa mootummaa abbaa Irreetiin uummata Oromoo irratti raawwataa jiru,keessattuu gocha uummata Oromoo waaqa Uumaa isaa kadhachuuf baherratti humna hidhannoo fayyadamee waraana lafoof waraana qilleensarra fayyadamuun ilmaan Oromoo egeree biyyattii ta'an qaqqalii kanneen lakkoofsaan 4,000000 ol ta'an irratti dhukaasa banee lubbuu 700 ol daqiiqaa 30 gidduutti galaafachuu isaa gadi jabeessinee nii balaaleffanna,Akkasuma erga mormiin diddaa Maaster Plaanii eegalee asitti qe'een Oromoo guyyaa tokkoof bohichaaf awwaalcha du'a suukanneessaa ilmaan isaa beektootaaf haayyootaa bahanii galuu dadhaban dhabee hin beeku.Hidhaan uummata nagaarraa takkaa dhaabatee kan hin beekne yoo ta'u .Akkasuma gochaa duguuginsa sanyii uummata Konsoorratti ganna darbe fudhatamee ilmaan uummata Konsoo barbadeessuuf waraana irratti labsamee lubbuun kumootaan laakaahamu biyyaattii keessaa humna mootummaan of cinaa dhabuu keenyatti addatti gadda guddaan nutti dhaga'ama.Dabalataan uummata Amaaraa irratti ajjeechaa raawwatamee hayyuuwwan qaroo biyya kana jijjiiruu danda'an barattoota adda duree of cinaa dhabuun keenya godaannisa sammuu keenya keessa hin haqamne ta'uu jabeessinee hubachiisuu barbaanna.Gochi kun gocha addunyaarratti raawwatee hin beekne ta'uu hubachiisuu feena.Mootummaa nama nyaataa Wayyaanee kana seenaan addunyaa akkuma Adolf Hitilar galmeessee jiru mootummaa Dhiittaaf nama nyaataa ta'uu seenaa Addunyaa akka nuu bartu cimsinee nii gaafanna.
Egaa nuti barattoonni Yuunibarsiitii Jimmaa lammiin biyyattii hundi Lamiiwwan gabroomsaa TPLF (Tigirotaan) alatti guutummaan barattoota moorichaa yakka kana dalagaa mootummaa kanaa waliin jiraachuu akka hin dandeenya sagalee keenyaan dhageessisaa jirra.Addunyaa akka nuu dhaageessuuf nuti qaroowwaan biyyaattiin qabdu biyyaattiin biyyaattiif waan baraachaa jirruuf Uummata Oromoof Uummata cunqurfamoo biyyaattii rakkoo kana keessaa baasuuf yoomillee sagalee tokkoof irree tokkoon bahuu keenya akka uummati biyyaattii nuuf baru dubbaachuu feena.
Haa ta'uu malee ibsa jabaa nuti waliin teenyee sagalee tokkoon baafne ibsoonni qabxii 5 kun akka hubatamuu qaban dubbachuu barbaanna
  • 1,Mooraa Yuunibarsiitichaa keessatti sababa sagalee uummataa taanee addunyaatti uummataaf lallabaa jirruuf qofa nu keessaa namni tokko kan du'u ykn kan hidhamu taanaan badii guddaan hammas hin jedhamne mooricha keessatti beektotaaf qareeyyii ilmaan biyyaattiin akka taasifamu
  • 2,Nuti barattoonni karaa nagaa baanee daawwitiis ta'ee qabeenyaa mooraan qabdu osoo hin tuqin yoo humni waraanaa kan nutti seenu ta'e qaamota sanarrattis ta'ee mooricha keessatti qaamota bara 2014 irraa kaasanii nu gidirsaa sagalee keenya ukkaamsaa turan,kanneen barnootan utuu hin taanee miillaan deemanii mooricha keessatti abbumaa fudhataniif qabeenya moorattii keessatti ittiin fakkaran irratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne nii fudhatama
  • 3,Ilmaan biyyattii keessaa sadarkaa gaddi guutuummaa ishee dhuunfatee jirutti Tigiraay ala,qaamni baradhaa jedhee nu gidirsuuf dhufu rakkoo isarra gahu beekee hatattamaan akka nurraa dhaabbatu
  • 4,Qaamonni barattoota keessaa miidiyaa isaanii sobaa irratti ykn EBC,FBC,TVO,TVA, irra bahanii sagalee dhugaa ukkamsuuf maallaqaan ta'u sossobbiin oduu sobaa dabarsuuf yaadan akkasuma qaamota barattoota keessaa barnoota barachuuf kutaa seenan irratti barnoonni du'a haadhoof abbootii keenyaa kan hin caalle ta'uu akkasuma nuti barattoonni guutummaan moorichaa sodaa du'aa keessaa baanee kan nu ajjeesuuf qaamota jaraatti nu kennu qaama yaada keenya faallessu irratti tarkaanfii du'aa akkuma jarri nu ajjeesanii olitti isin ajjeefnee yoo duunes du'uuf murteeffannee jiraachuu beekuu qabdu
5,Qaama utuu nuti mari'nnee hin dubbatin tarkaanfii meeshaa moorichaa irratti dhagaadhaan ta'u waan kamiinuu barbadeessuuf yaalu qaama mootummaa nama nyaatarraa ergamee ittiin maqaa baramee shorokeessummaa nu moggaasee miillaan deemee aangoo barbaadu ta'uu hubannee qaama kaminillee ta'u sobee hiriira ykn tarkaanfi bahaa nii fudhannaa jedhu addaan baafnee beekuun qaama diinaa nuun alatti waltajjiis ta'ee hiriiraaf barataa sobee waamuuf jomomi'u irratti guyyaa kanaa kaafnee tarkaanfii du'an of keessaa dhabamsiisuu keenya jabeessinee ibsina
Addattti qaamota barataa dararuuf dirqamaan bahaa baradhaa jedhanii barataa reebuuf ajjeesuuf meeshaa waraanaa hidhatee akka bara darbee humni Agazii nyaata nu waliin Sorrachaa nu ajjeesuuf yoo mooraa keenya seene tarkaanfii fudhannu icciitii guddaan mari'annee waan jirruuf qabeenya barbadeeffamuuf lubbuu darbuuf itti gaafataamaan qaama mooraa sana keessa seensisu (Comand post)
Akka itti gaafatamummaa humni waraanaa erga seenee badii gahuuf fudhatan cimsinee hubachiifna.
Ummata Fakkaattanii qaamota muraasa Jimmaaf ergaa nuti qabnu yeroo darbe barnoota dhaabnee galuuf kan karorfanne yaada burjaaja'aa mootummaa bososeen kennaameef keessumeessuun hanga mana sireef taaskii nurraa dhaabutti kanneen deemtan guyyaan nuti isiniin barbadeessinu fagoo miti.Lammii baratee of keessatti qusachuurra hanga bishaan illee nutti gurguruu diddanitti ija diinummaan nu ilaalaa kanneen shamarraan mooraa keenyaa humna hattuu Wayyaaneen meeshaa isaanii saamsiftan addaan baafannee jirra.Kan keessanis yeroo dhumatee jira.Yeroon waliif irra darban dhumateera isin ajjeesuun uummata keenya magaalattiif furmaata waaraa nii finna.
Injifannoon Uummata Oromoof Uummata Cunqurfamoo Impaayera Biyyattiif

No comments:

Post a Comment