Saturday, September 17, 2016

Seenaa gooticha oromo Jamal Harun akka armaan gadii kanatti dubbisa

Seenaa gooticha oromo Jamal Harun akka armaan gadii kanatti dubbisa

                                      
              Jamal Harun 
''kan itti dhalatee goodina harargee Aanaa xuulloo Aradaa raakataafuraa nannawa magaalaa hirna Aabaa isaa Obboo Harun usoo fi Haadha isaa addee ashee muktar irraa bara 1985 A.L.H ti jamaal harun Abbaa dubara tokkoo yammu ta'u maqaanshee sabboontu jamaal jedhamti jamaal ammala isaatin kan nama hunda biratii jaalatamu fi nama hunda qiixee tookkon kan ilaaluudha jamaal ilmadha.jamaal ilma qootee bullaa waan ta'ef jirenya isaa haala rakko kessati dabarsee yemmu ta'u barumsa isaa kan egalee bara 1998 yemmuu ta'u osoo barachaa jiru hinqina maalaqaa waan qabuf kuttaa 6 barumsa aadaan kuttee hojjii dhunfaa egalee osoo hojjachaa jirani ijjole magaalaa hirna wajjin garee ummatani bara 2005 A.l.h gare dalaalootaa jedhani maqaa moggaasan hogganaan isaani kan amma waagaa 18 itti murame diinee Ahmed yemmu jedhamu jamaal mesansa ture san booda cimina isaa irraa ka'e kooree hojji qindessuttii ta'e. walgahi kan godhan toorbaan keessaa guyya tookoo ture inis guyyaa dilbaataa ture osoo akaniti hojjachaa jirani mottummaan abbaa irree gaamtaa isaaniti waan areef addaan diigee ammaas debiyaani bara 2006 A.L.H walittii deebiiyan yemmuu ta'u mallaqa hanga 600,000 walliqaban asirratii kan murteesan nama kenya kan hidhamee maallaqaan gargaaruu irrati waligalan yeroo kana baruma kana keessa guuyyaa ayyaana ximqataa ummani habashaa yemmuu salalee arabsan jamaal faan isaan chafaqaanii hotela cabsan sababa kanaan namni 7 yemmuu hidhamu inis keessaa tokko ture sababa kanaan waajjira polisii cabsani bahaan namni tokoo kessaa cabe qabamee inis moosiisaa adam kan jedhamu ture san booda jamaal dhokatee erga gaara galee hammaa araa barbadaamaa jira osoo barbaadamaa jiru hiriri ka'e san irrati waan arganif rasaasaan dhawani ajjesan waan nama ajja'ibu du'a isaa beekee galgala yemmu wajjin haasoofnu ani nin du'a du'us alaabaa harka qabadhee haa du'u jedhee akkasuma ganama du'e kun jecha isaa waan ta'ef haa galmaa'uf
Qabsaayaan ni kufaa qabsoon itti fufa!!
Add caption

No comments:

Post a Comment