Sunday, September 25, 2016

#OromoProtests Qananiisaa Baqqalaa ummata isaatiif aantummaa akka hin qabne har'aa mitii gaafa Asallaa jiruu nan beeka

#OromoProtests Qananiisaa Baqqalaa ummata isaatiif aantummaa akka hin qabne har'aa mitii gaafa Asallaa jiruu nan beeka
  
                                                          (Jawa Mohammadiin)
Tarii wanni xiqqoo na ajaa'ibe yeroo atileetonnifi artistoonni alagaatuu ummata Oromoo fixamaa jiruuf nahanii mormii agarsiisan kanatti Wayyaanee cinaa dhaabbate as bahuu isaati. Qananiisaan osoo gara Jarmanuu hin deemin waan akkanaa godhuuf heda hamiin jettu numa turte. Kanas kan godhe dantaa diinaggeetiif akka taate himama. Yoon waan mootummaan naan jettu dide qabeenya keyyatu gaaga'ama ilaalcha jedhu irraayi jedhan. Wanni inni irraanfate qabeenyi inni qabu cufti Tigraay osoo hin taane Oromiyaa keessa jira. Lafa qonnaan bultoota Oromoo irraa buqqaasan gubbatti waa hunda kan jaarratte. Qananiisaan Alaamuddiinifi abbootii qabeenyaa biroo kanneen Oromiyaa irratti duroomanii Wayyaanee cinaa dhabbachuun ummata Oromoo ficcisiisaniin addatti laalalmuu hin danda'u. Wanni inni godhuuf yaale haqa Oromoo mukaaf citaan ragaa bahaafi jiru sadarkaa addunyaatti dhoksuudha. Milkaawuu dhabe malee, dhugaa Fayyisaa Leellisaa ragaa bahe san dhokqqee faaluudha.
Maarree inni dantaa diinaggeetiif jecha diina Oromoo yoo filate, Wayyaaneefi ummata Oromoo jidduu kan diinaggeen caalaatti isa fayyadu agarsiisuun barbaachisaadha. Wayyaaneefi Oromoo jidduu kan isaa fayyaduufi kasaarsuuf humna irra qabu barachuu qaba. Mee qabeenya inni Oromiyaa keessaa qabu maal faadha, eessatti argama hoo? Tarkaanfii fudhatamuu malu odeeffannoo barbaachisaa sassaabannee walitti deebina

No comments:

Post a Comment