Friday, September 16, 2016

-Gumii Abbootii Gadaa Oromiyaatiif


-Gumii Abbootii Gadaa Oromiyaatiif 

                                                                     (#OromoProtests irra)

-Gumii Abbootii Gadaa Oromiyaatiif
-Koree Qopheessituu Ayyaana Irreechaatiif

Dhimmii: Irreecha Bara 2009/2016 Ilaallata
Akkuma beekamu waggaa keessatti guyyaan Oromoon hawwiin eeggatu keessa guddaan ayyaana Irreecha ta'aa dhufeera. Ayyaanni sirna cunqursaatiin awwaalamee baduuf ka'e deebi'ee dagaaguun kan ummata miliyoona 4 ol biyya keessaafi biyya alaa irraa hawwatuufii irratti hirmaatu ta'ee jira. Kunis bu'aa Qabsoo Bilisummaa Oromooti.
Irreechi waltajjii sabboonummaan Oromoo itti calaqqisuufi jiddugaleessa Oromoon miliyoonotaan akka walarganii tokkummaa fi Oromummaa isaanii itti leellisan waan ta'eef mootummaan amma jiru yeroo dheeraadhaaf ukkaamsuudhaaf yaalaa ture. Haa ta'uu garuu cunqursaa kana hundarra dabruudhaan irreechi barabaraan guddachaa dhufnaan ukkaamsuurraa gara itti fayyadamutti tooftaa jijjiirachuun isaanii ni beekama. Kanas waltajjii ayyaanichaa dhuunfachuun qondaalonni olola mootummaa irratti geggeessuun waggoota as aanaa kana baratamaa dhufee jira. Gochi kun duudhaafi safuu Irreechaa kan diigu ta'us ummanni keenya obsaan irra dabraa as gaheera. Bara kana inumaatuu Irreechaayyu kan hirmaachuun danda'mu gara biiroo turizimii Oromiyaatin yoo dursanii galmaa'an qofa jedhamaa jira. Kun fudhatama tokkollee hin qabu. Irreechi baranaa akka sirnaafi nagaan raaw'atamuuf bifa armaan gadiitiin qophaa'uu qaba jenna:

  • 1) Barri darbe kun kan ilmaan Oromoo dhibbatamaan irratti ajjeefaman, kumatamaan madaayaniifi manneen hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran ta'uu namuu quba qaba. Kanaaf akkuma ayyaanoota biroo ayyaanni Irreechaa baranaas kan gaddaa, kan warra wareegaman itti yaadannu, kanneen madaayaniifi hidhamaniif waaqa itti kadhannu ta'uu qaba.
  • 2) Ayyaana kanarratti Abbootii Gadaafi manguddoo biyyaa malee qondaalli mootummaa kamiyyuu argamus ta'ee ka'ee dubbachuu gonkumaa hayyamamuu hin qabu.
  • 3) Gadaan Oromoo kan sirnoota dimookraasii hundarraa filatamaa ta'ee addunyaa gubbatti jajamuuf hawaasummaafi siyaasaa hunda keessatti lammiilee hunda bifa walqixaatin waan hirmaachisuufi. Biiroon turiizimii Oromiyaa warra hirmaachuu barbaadu dursee kan galmeessaa jiruuf namoota mootummaaf amanamoo ta'aniin waltajjii gara fuulduraatti baasuun ummata kaan hiree dhoowwuuf akka ta'e ifa. Kun ammoo safuufi seera Gadaa kan Irreechaaf bu'ura ta'ee san diiga. Waan kana ta'eef yaanni ummanni duratti galmaayuu qaban jedhu gonkumaa fudhatama hin qabu.

Yaada armaan olii kana Gumiin Abbootii Gadaafi koreen qopheessituu Irreechaa sirritti xiinxaltanii hojitti akka hiiktan abdanna. Dhiibbaa mootummaatiin gorsa kana moggatti dhiisuun qondaalonni mootummaa akka dubbatan yoo hayyamtan, ummannii galmeen akka galu kan gootan yoo ta'e, humnoonni waraanaa ummata kan goolessan yoo ta'e, tarkaanfii ummanni bal’aan mirga isaa kabachiisuuf fudhatuufi gaaga'ama dhalatu maraaf itti gafatamummaa fudhachuuf akka of qopheessitan isin akkeekachiifna.
Kabajaafi Jaalala Oromummaa Waliin

No comments:

Post a Comment