Sunday, September 25, 2016

Fakkeenni Fokkataa fi Xuraayaan ilaalcha Uf-tuulummaa fi dhiphummaa Wayyaanema mataa isiiti!

Fakkeenni Fokkataa fi Xuraayaan ilaalcha Uf-tuulummaa fi dhiphummaa Wayyaanema mataa isiiti!
(Aman Kedir Kamsare irraa)

The typical and the worst manifestion of Chauvnism and narrow-nationalism is the TPLF regime itselfWayyaanonni saalaa fi safuu waan jedhamu hin beekan. Nyaara isaanii haadatanii ija isaanii sooqiddaan dhiqatanii kijibuun amala dhaabbataa polotikaa Wayyaanota ta’ee jira. Sochii fi humna polotikaa kan ummata Oromoo keessaa dhalatee migaa fi bilisummaa isaa gaafatu dursanii dhiphoo fi dhiphummaan yakkan. Sochii fi humna polotikaa kan ummata Amaaraa keessaa dhalatu kamiyyuu uf-tuuluimmaan hadheessuun  aadaa polotikaa Wayyaanotaa ta’ee baratamee jira. Sochii ummata Oromoo kan isaan hudhee qabe ufirraa faccisuuf jecha dhiyeenna kana leenjii jechuun barattootaa fi barsiisota Oromoo dargaggoo oliif gadi agaabalaa jirti Wayyaaneen. Leenjiin Wayyaanotaa kunis bakka sadi gurguddatti qoodama: abbaan ilaalcha qulqulluu dhugaa sabboonummaa warraaqxummaa (revolutionary democracy), wayyaanota, abbaan ilaalcha uf-tuulaa ummata Amaaraa, mallattoon dhiphummaa sabaa Oromoo gootee hiriirsitee jirti. Leenjiin wayyaanotallee amaraa uf-tuulummaa irraa dhiquu, Oromoo ammo dhiphummaa irraa qulqulleessudha. Polotikaa Wayyaanota keessatti waan lama ifaa ta’uu qaba. Tokkoffaa Wayyaanonni osoo beekan dunuumfatanii kijibuu aadaa jireenna isaanii godhatanii jiru. Yookin hiyyeeyyii beekumsa siyaasaa waan tayaniif humna booddessaa (retrogressive force) ta’anii uf-duuba malee fuul dura laaluu dhabanii jiru. Haala qabatamaa amma biyya Itoophiyaa keessa jirutti fakkiin fokkataa fi bushaawaan ilaalcha uf-tuulummaa fi dhiphummaa sabaa mata isaanii Wayyaanota malee kan biraa ta’uu hindanda’u. Akka seenaa warraaqsa ummata addunyaa galmeessutti uf-tuulummaa fi dhiphummaa addaan baasanii laaluun hindanda’amu. Bara Wayyaaneetiin dura uf-tuulummaa fi dhiphummaan bifa ilaalchaatiin marsaa polotikaa qarayyootaa keessatti uf-muldhisaa turuun isaa waan haalamuu miti. Bara Wayyaanotaa uf-tuulummaa fi dhiphummaan calaqqee ilaalchaa (ideological tendency) tawuun isaa hafee dhiphummaa fi uf-tuulummaan ilaalchaa fi immaammata mootummaatti jijjiirame. During TPLF Cahauvnism and narrow nationalism became state and official policy and ideology of the regime). Bara wayyaanotaa ilaalchi uf-tuulummaa fi dhiphummaa imaammataa fi ilaalcha mootummaa beekamaa tawuu bira dabree aangoo dinaggee, polotikaa fi humna waraanaa kophatti dhuumfatee waggoota dabran 25 uf-tuulummaa fi dhiphummaa hiriyaa hinqabneen ummatoota biyyichaa bitaa fi ukkaamsaa ture. Jiras.  Sirni abbaa-irree TPLF uf-tuulummaa fi dhiphummaa saba tokkoo qofaa  irratti ijaarame garamitti deema gaafii jettu deebisuun siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti murteessaa ta’aa dhufee jira. Akka seenaan biyyoota adda addaa raga bawutti sirni uf-tuulummaa fi dhiphummaa gita bittuu saba tokko irratti hundaaye imaammataa fi ideologii beekamaa godhate dhumaaleettin isaa gara fashistummaa abbaa-irree waraanaatti (fascist military dictatorship) cehuun isaa waan ooluu hin fakkaatu. Yoo qabsoo ummatootaatiin hanqifame malee!Walumaa gallatti fakkeenni fokkataa fi dhukkaawaan ulaagaa uf-tuulummaa fi dhiphummaa guutee aangoo biyyichaa hallanyummaan dhunfate Wayyaaneen alatti kan biraa ammatti Impaayera Itoophiyaa keessa hinjiru. Sirni abbaa irree imaammataa fi ilaalcha dhiphummaa olaantummaa waraanaa fi diinaggee saba bicuu irratti ijaarame qabsoo ummatootaatiin buqqisanii sirna bilisummaa, demokiraatawaa fi qixxummaan ummatootaa keessatti mirkanaawe ijaaruun gaafii belbeltuu ammayyaati!Fakkiin fokkataa fi xurraayaan polotikaa uf-tuulummaa Waayyaaneedha!Fakkiin fokkataa fi hajaawaan  dhiphummaa saba tokkoo irratti ijaarame Wayyaaneedha!

No comments:

Post a Comment