Wednesday, August 31, 2016

Nagaan Boqadhaa Gootota Jalduuf Fantaallee.


Nagaan Boqadhaa Gootota Jalduuf Fantaallee.

Du'a Oromoon du'uu qabu har'uma duune. Du'a Oromoon du'uu qabu gaafa Jaal Mustafaa Huseen faa diina galaafatanii ofiifis wereegaman duune. Duuti kaleessa kennaa isa ganamaa. Eenyumtuu ni du'a. Garuu hundi akka Oromootti hin du'u. Oromoon qofti maaliif du'a? Diinnis du'uu dha qabaa. Duuti Oromoon du'u, du'a ajjeesanii du'uu ta'uu qaba. Ergamtootni woyyaanees du'uu qabu. Ilmaan Oromoo saba keenyaaf lubbuu lama hin deebina kennaa jiran, osoo adaraa yaa hogganoota siyaasaa Oromoo, adaraa yaa abbootii qabeenyaa Oromoo ni lollaa qawwee nuti hidhaa, nu leenjisaa osoo jedhan gaafa roorroon hammaattee abbaaf haadha, obbolaaf fira biratti dhiiga dhangalaasan obsa dhabanii diina hanga funyaanitti hidhate harka duwwaa qabanii yeroo osoo ajjeessuu danda'an ajjeefamoota qofa ta'an kan nama gubu. Kan madaa hin fayyine ta'u gaafa gumaan isaaniis achumaan hafu, gaafa maatiif saba mataan cabuu. Goototni baddaa Jalduuf Fantaallee har'a ofiifis wereegamanii diinas ajjeesanii gumaa ofiitis baafatanii deeman. Bool'a isaaniitti daadhiin haa guutu. Diina ajjeesuu isaanitti erga hundi keenyaa gammadnee maaliif barbaachisummaa qawwee irra kutna? Faayidaa qawwee tokkottiin qabdu Jaal musxafaa Huseen, Jaal Galataa faa irraa hubachuu dadhabne. Kanaaf ammas yaa ilmaan Oromoo qabsoo karaa nagayaa qofa jechaa ooluu irra tarsiimoowwan qabsoo amma deemaa jiran kan akka daandii cufuu, gibira kafaluu dhiisuu, qabeenya diinaa barbadeessuuf lagachuu, biratti yoo danda'ame kuusaa meeshaa woraanaa saamuu, mana hidhaa keessaa hidhamtoota gadi lakkisuuf, qabsoon hidhannoo barbaachisaa dha. Jala jalaan qeerroo hidhachisuun dirqama, kuni har'a qofa osoo hin taane yoo mootummaan suni kufes humna hidhatee egeree Oromoof Oromiyaa tiksu barbaachisa.. Kuni kan ta'u yoo hogganootni siyaasaa Oromoo qabsoo hidhannotti amananiif walii galan qofa. Diina waan qabnu hundaan dura dhaabbachuu dha qabna. Dhiigni dhiigaan baha. Qabsaayaan ni kufa qabsoon itti fuufa

No comments:

Post a Comment