Friday, July 15, 2016

QAWWEE MALEE...?

QAWWEE MALEE...?
Osoo Tigreen har'a biyya teenya gadi dhiiftee deemtee akkamiin biyya teenya kabajsiifanna qawwee malee. Moo gaafa san qawwee barbaacha asiif achi fiiguuf jirra? Olloonni keenya bitaa mirgaan qawwee hidhatanii jiran. Keenya qawwee dhiisii meeshaa waraanaa kan aadaallee harkaa guuranii. Afaar, Somaalee, Amaara, fi kkf hidhatanii jiru. Ammallee akkuma gaafa Dargiin kufe bilisummaa nuu qoodaa jennee kadhaa Tigree jalatti kufne, ammallee warra qawwee qopheeffatan kadhachuuf jiraannaa? Baay'ina ummataa qofa hin laalinaa! Duraanis kan gabroomne jalqabaa hanga ammaatti osoo baay'inaa fi gootummaa qabnuu humna qawweetiin murni xiqqoon nurra aantee nu gabroomfatte. Tigreen ni deemti qophooytee jirti; nuti deemsa isii eeguu malee, fuuldura keenya waan karoorfanne natti hin fakkaatu.

No comments:

Post a Comment