Saturday, July 16, 2016

Qabsoon Ummata Oromoo,Hoggaanna tarsiimoo fi jijjiramaa fudhatuu qabuu fi Sochii wayyaanee.

Qabsoon Ummata Oromoo,Hooggana tarsiimoo fi jijjirama fudhatuu qabuu fi Sochii wayyaanee.         
                                                       (Ani Siif Hamid irra)
Qabsoon Ummata Oromoo,Hoggana tarsiimoo fi jijjiramaa fudhatuu qabuu fi Sochii wayyaanee.
Eeyeen Qabsoon ummanni Oromoo kan yeroo ammaa gaggefamaa jiru keessaa injiifaannoolee hedduu argamsiisee Jiraa. dabalataaniis Akkaa fakkeenyaa addattis sabaa fi sablamoottaa biyyaattii keessaa jiraaniis mirgaa isaanii Akkaa falmataan dandii baneef Jiraa,Kanaa irraa kaan ka'ee qaabsoo Umataa Oromoo keessaattii kan yeroo ammaa kanatti guddachaa fi gabbachaa demuun isaa waayyaanee hirriibaa dhoowwee Akkaa saree maraattee asii fi achi dhama'aa jiraachuun isaanii waan ifaa ta'ee mul'atuu dha.
Siyaasaa tokkoo keessaattii dirqama jijjiraamnii ykn adeemsii yeroo gara yeroottii jijjiraamuun dirqamaa isaa tasiisaa,siyasaan Ummataa Oromoo ykn Qabsoon Ummataa Oromoo halumaa wal fakkaatuun kallattii hundaanuu bifaa addaa ta'een finiinaa dhufeerraa, kuni immoo Siyaasaa biyyaattii irraattii dhibbbaa guddaa fi kufaatii wayyaanee ariifaachiisuu dhaaf akkaasumaas Sochii siyaasaa biyyattii keessaattii rakkoo cimaa keessaa Akkaa galu ni godhaa.
Ummanii Oromoos bu'aa Bilisummaa sirrittii waan hubateef fi kijjibaa waayyaanee waan qufeef wareegamaa qaqqaalii kafalaa mirgaa abbaa biyyummaa isaa deebiisee gonfaachuu dhaaf humna qabu hundaan fayyadamee mirgaa isaatiifi sabaa falmaa jiruu dha.kunii jechuun akkumaa armaan oliittii ibsuu dhaaf  yaleetii ykn ibseettii tarsiimoo Fi adeemsii siyasaan keenyaa jijjiraamaa garii argamsiiseen hoggaantoota ciccimoo Akkaa burqiisiisuu fi hoggaantoota qabnus daraanuu Akkaa siirrittii Ummataa isaaniif karaa haqaa qabeesaa ta'een tajaajiila Akkaa keenaniifi Akkaa Hoggaanan Qabsoon Umataa Oromoo kaan yeroo ammaa daandii banuun isaa waan nama bonsuu dha.
Haaluma wal fakkaatuun yeroo ammaa Kana keessaattii wayyaaneenis Qabsoo ammaa egalle Kana balleessuuf ykn Qanccarsuu dhaaf halkanii fi guyyaa shiraa addaa addaa godhaa jirti, nutiis adeemsa fi tarsiimoo keenyaa jijjirachuu dhaan murraanoo,ijjaanno kuttanoo dabalatee,Qabsoo keenyaa galmaan gahuuf tatafii ykn dirqamaa Oromummaati, Oromoo Koo Gabrummaan Oromoof safuun jennee xinnaa gugdaan shamarran,Dargaggoon Kanaa caala irrattii qabsaa'uu Akkaa qabnu amnaa kaanaaf Qabsoo amma eegalle galmaan gahuu qabnaa jedhanii, ka'uun Barbaachiisumaan isaa Ol'anaa dha.
Mirgaa keenyaaf ni Falmannaa,Haqaa Qabna ni Moona kaayyoo Qabnaa ni injiifaannaa!
Wayyaaneen jalaalattus jibbitus ni kufti!

No comments:

Post a Comment