Saturday, July 16, 2016

JECHOOTA NAMOOTAA FI BIYYOOTA ADDA ADDAA:Kana irraa waa Baraatu jedheen yaada! Mee dubisaa

JECHOOTA NAMOOTAA FI BIYYOOTA ADDA ADDAA:Kana irraa waa Baraatu jedheen yaada! Mee dubisaa
==============================
===
1.Namni hiriyaa hedduu qabu hiriyaa kooti jedhu hin qabu.~(Aristotle)

2.Beekkumsi dhihana ykn nyaata lubbuuti.~(Plato)


3.Kennaan jaalalli barbaaddu jaalala qofaadha.~(Jon gray)


4.Du'uun kee erga hin oollee gammadii du'i.~(Charles james fix)

5.Addunyaa kanarratti eenyumaanuu of hin madaalin, akkas goote taanan of arrabsaa jirta.~(Alenstrack)

6.Tokkoon tokkoon namaa addunyaa jijjiiruuf malee of jijjiiruuf yaadee hin beeku.~(Liyoo toolis tooy )

7.Amala nama tokkoo baruu yoo feete, aangoo ykn taayitaa kenniif.~(Abraham Lincon )

8.Dubbachuun qofti gahaa miti, dhugaa dubbachuudha malee.~(Winston Churchil )

9.Ifa keessa yoo adeemtu wanti hunduu si hordofa, dukkana keessa yoo taate garuu, gaaddidduun keetuu sin hordofu.~
(Adolf Hitler)

10.Akkuma irraan olee fagaachaa deemtuun bakka itti kufturraa fagaatta waan ta'eef of eegi.~(France )

11.Wanti dubbachuuf namatti salphatu hojjachuuf ni ulfaata.~(France )

12.Afaan gaariin balbala cufame banuu danda'a.~(South Africa )

13.Dhiphachuu kan qabnu bifa adurree keenyaaf osoo hin ta'in, hantuuta qabuu danda'uu isheetiifi.~(China)

14.Kanneen si bira jiran yoo gammachiiste, fagoo kan jiran ofiifuu ni dhufu.~(China)

15.Kophummaan gaarii kan ta'u yeroo mana fincaanii seenani.~(Kenya )

16.Namni hiree qabu garbatti yoo darban afaanitti qurxummii qabatee baha.~(Araboota )

17.Bunni ciree hin qabnee fi himanni ykn iyyatni ragaa hin qabne, gatii hin qaban.~(Oromoota)

18.Aduun akka dhiitetti hin haftu.~(Oromoota)

No comments:

Post a Comment