Tuesday, July 19, 2016

Intaliis akuma Abaatii!Sodaa kan jedhamu taka Laphee ishee kessa hin jiru,Yeroo Baay'e nan argaa mirga nama sarbitee nama gahu Baattus mirga ishee Gaafa Tuqan Obsa Hin qabdu,

Intaliis akuma Abaatii!Sodaa kan jedhamu taka Laphee ishee kessa hin jiru,Yeroo Baay'e nan argaa mirga nama sarbitee nama gahu Baattus mirga ishee Gaafa Tuqan Obsa Hin qabdu,Dafteet Dalantii,kuno Haar'as kan Ta'e kanuma atii seenuu hindandesu jedhaniin nu keessaa ishee qofa fo'anii.''maaliifan hin seenee? Maalii Badiin koo?Akka atii hin seeneef ajajamnee jira achumaanan sakata'amu dhiisee gara Boontuu fi Pooliisota ishee dhorkaa jiranii deemee,mee na hubachiisaa maaliif isheen qofti dhorkamtee?enyutuu dhorkee? jedhee gaafadhe ossuma nu kana Haasa'a jiru Pooliisiin Dhalataa Tigree akka Ta'e Biifaaniis Ta'e Looqodaan irraa Beeksiisu toko waamame dhufe,anatu dhorkee naan jedhee yoo ejanaa isaa ilaallan maal fiida waan jedhu fakaata!Ariidhaan Boba'en Intaltii tun akka Abaa ishee hin gaafanee Angoo ittin dhorkiitu enyuutu siif kennee? Jedhee gaafadhe yoo tana qabanaa'e ''isheedhaf kan Heeyamamee Waaree Booda Abaa ishee akka Gaafattu qofa,isheen garu Torbee darbee kessa nama Ambiiraatiif Abukaatoo fidee seentee,kanaaf haar'a dhorkinee''Naan jedhee anis Arii koo kessaa bahuf yaallaa ,dhugumaa Boontuu jedhee gaafadhe'' mataa raasaa,eyyee garu Torban Darbee Abaa kottu ergan ijaan arge guyyotnii kudhan lakaawamanii jiru'' naan jettee xiinnoo dhabadhee poliisicha kadhachuuf yaalee Boontunis yoo naaf nahe ol nagalchee yaada jedhuun itti Bobosee,garu anaafis ta'e isheedhaf hin milkoofnee,anii caruma jirutiin fayadama jedheen bakee sakata'aman sana dhaqee sakata'amee fiixee jenaan, sagalee koo olfudhee Boontuu erga yoo qabaate natii himi jedheen isheenis natii as deemtee lakii wantii ariifachiisan hin jiru..kana Boda Biishaan dhugaatii Alaa fudhanii sennun waan hin danda'amneef suquma mana sireesa jirtu san kessa Biishaan amma isaan gahu Biitadhee,gara zonii tokko dhaquuf yoon suksukaan deemu Poliisiin tokko iyaan gura na duchee,Biitaa natii gale maaliinii? jedhee Gaafanaan kophaa koo akan keessa galu hin dandeenyee naaf hime,tole maal godhu?jedhee ammas deebisee gaa..,kottu jedhee gara kessaa nagalchee kessa jarii duraan Ala nawaliin turan sun hunduu dhabatanii na egaa turan,ergan anii isaaniitii makameen Boda pooliisonii Hanga funyaaniitii hiidhanoo hiidhatan, fulduraafi duban nu haguuganii,akka Horiitii ofaa fudhanii gara kessaa nu nu galchanii, kessa akuma galee xiinoo dhabaneen boda akuma keenyattii Obbo Baqallaafaa Pooliisonii Biiraa marsanii fiidanii dhufan,haar'a akka yeroo Biiraa hiidhamtootnii fi wareen hiidhamtota gaafatan walitti wacanii nagaa nama dhabsiisan mitti,iyii hoomtu hin jiru!amma akka feeneeti haasa'un nii danda'ama garu wantii nu haasofnuu hunduu guuraa pooliisootaa jala kan dhokatee mitti,Irraa Deemee Hundaa nagaa Gaafadhee ,wareen Hiidhamtota Gaafachuu dhufan hunduu akuma koo godhan, nagaadhan Boda gara Baqallaa deebi'e isaa walin tapha egalee,(wantii nuu taphanee heedduu ta'u irra Darbee karaa FB kananis haasa'uf waan hin miijaneef,dubii ijoo ijoo qofan caqasee biira darba)Gaash Baqee akam fayyaan kee siif deebi'e? ''Eyyee nagaa kootii galata Rabii'' tole dhiifama Booda kana waan naafmijachuu diidee fi maatii qoftii yaa gaafatu waan jedhamee tureef Badee''rakkoo hin qabu naaf gala siif hin miijatu garu akam Haalii qilleensa? Haalii qillensaa Gaariidhasii,Homaas hin jedhu!doctor Maraaran Ameeriikaa deemee mitti mee akam oduun gariisii bahaa jirtu? Gagabaabsee waanan dhagahee hundaa itti hime!itti Ansee Beellama Mana murtii yoom qabdu amma?jedheen Gaafadhe Beellamnii keenya Dhaabataan Gaafaa 25Tii,manii siireesaa Shakamtota kaniiraa Ada nubaasee waan nu dararaa jiru fi maatii keenya raakiisaa waan jiruf akasumas dhukkuba keenya irra fayuuf mana yaalaa akka hin dhaqnee waan nu godheef mana sireesichaa hiimanee jira,Beellamnii isaa ammo Gaafa Dafiinootii!sana Boda Boontuu na gaafatee akka dhuftee fi akka seenuu dhorkan itti hime,fulii guraacha'us koolfaa Dhiibaa ta'u isaatii? Maal isheen qoftii akka keessa hin galee seeratu bahe?waanan dubadhu dhabeen caliisee!Gahe Baqaa Torbee dhufaa keessaa dhufeen isiin ilaala nagaatii,dhugaa dubachuuf Afaan Baqallaatii hin egnee kottu essa deemta?sa'atii tana bar kan qillensa fudhanuu,kana yaaduu dhiisuu kootiin ofiitii gadaa haasa'a ambiiraa egalee,''beektaa osso isiin hin dhufiin dura kiitaaba Dhiimma siiyaasaa turkii irratti bareefame tokkon dubiisaa jira''ohhh Baga na yaadachiistee Baqee haalkan Edaa pirezdantii Turkii irraatti fonqolchii mootummaa Adeemsifameet ture garu ummatnii juntaa looltuu irraatii Fiinciiluun fonqalchaa adeemsiifame mormee deebisiisee,Beektaa warii Turkii tun gara tokkoon siiyaasa oromootiif gaariidha anti west waan ta'aniif gama ambiiraatiin ammo warra Adaree kanaan sanyii tokko walin jedhanii wara Adaree kana nu irraatii qubsuu feedhuu!dhimma Turkiitiin wal qabiisee Qaroo qabeesii siiyaasaa aduunyaa Alanfatee nyaatee,obbo Baqallaa Garbaa daqiiqaa xiinnoo sana keessatii Barumsaa umurii koo guutuu na fayaduu nabaachisee gad nalakisiisee,'pooliisonii qawee isaanii mukaan dhaanaa sa'atiin keessan dhumaa jira dadafaa nuun jedhan'

No comments:

Post a Comment