Tuesday, July 19, 2016

DR. Sheek Mohaamad Rashad Abdulle

                                           (Namo N. Waaqootiin)
          
DR. Sheek Mohaamad Rashad Abdulle
DR. Sheek Mohaamad Rashad Abdulle goota Afaan Oromooti. Kanaaf immo hojiin isaanii armaan gadi kun ragaadha.
Haa ta'u malee namni kun hanga amma yaadanno tokko malee hafan. Dhalli amma qubee amma ittin barachaa jiran kun kan isaani akka ta'e hin beekan.
kanaaf jecha waldaan barreesitoota Oromoo fawundeeshinii nama kana dhaabun maqaan isaan ilmaan Oromoo mara biratti akka yaadatamu hojacha jira.
isaan keessa sanbatta xiqqaa sa'aa 3:00 eegali qophhii waaye isaani irratti mari'atamu "afaani fi aadaa ofiiti jiraachuu gumacha
DR. Sheek Mohaamad Rashad Abdulle guddina ogbarruu afaan Oromoo keessatti qaban jechuun mijuu guddaa qopheesee isin eega.
Achumaan fawundeeshinii isaanii dhaabnafi. Hojiin fawundeeshinii kana jalqaba mana baruumsaa fi mana kitaabaa Finifinnee keessatti ijaarun Daa'iman Oromoo 200000-300000 ta'an mirgaa afaan ofiitin barachuu sarbaman gahudha.
kanaaf nurra hin hafina. Yaanii keessan baayyee nu gargaara.
kitaabota isaanii konoo ilaala
Kan maxxanfaman
Lak. Qubee Ittiin Barreeffame Bara Max.
1 Fura Afaan Oromoo Laatiinii 1986Gc/1978E.C.
2 Afaan Arabaa Ofumaan Baradhu Kan Namni Sinbarsiifne Yeroo Xiqqoo Keessatti “ 1990E.C.
3 Hiikkaa Quraanaa Kan fat-hgurrahgmaan jedhamu guutuu isaa “ 1977EC
4 Gadaa Islaamaa “ 1970EC
5 Seenaa Nabi-Muhammed Nageenya Isaarratti Haajiraatu “ 1977EC
6 Guddina Nabi-Muhammed Rabbi Biraa Qabu Namaa Ibsu “ 1998EC
7 Akkaataa Hajii Nama Barsiisu “
1973EC
8 Hikkaa Abuu Shujaa “ 1998EC
9 Kitaaba Quraana Qulqulluu Islaamaa Afaan Arabaarraa Afaan Oromootti Hiikame “ 1970-1992GC/
1962-1984EC
Add caption
Kan hin maxxanfamiin
Lak. Afaan Ittiin Barreeffame Bara Barreeffame
10 Akkaataa Quraana Qara’uu Nama Barsiisu Q. Laatiinii Hinteenye
11 Hiikkaa Jechoota Quraanaa Kan fat-hgurrahgmaan jedhamu guutuu isaa “ 1991EC
12 Ibsa Islaamaa “ 1986EC
13 Hikkaa Aqiidaa Xahaawiyya’aa “ 1978EC
14 Hikkaa Hadiisa Afurtamaa Kan Nawawi’ii “ 1987EC
15 Akkaataa Salaata Nama Barsiisu “ 1977EC
16 Waan Baratturraa Hafiinsi Hinjirre “ 1971EC
17 Barannaa Seenaa Gaanfa Afriikaa “ 1970EC
18 Sababaa Asaaba’aafi Warri Asaabaa booda dhufe fiqhii keessatti wal dhabeef namaa ibsu “ Hinteenye
19 Barsiisa Diin Islaamaa Gabaabaa Lat Hinteenye
20 Seenaa Akkaataa Qubee Afaan Oromoo Itti Kaa’ame Q.Latfi Arabaatiin 1973EC
21 Afoolaawwan Oromoo
1. Faaruu Durbaa
2. Arraba Durbaa
3. Haqa Jaarsaafi Jaarti
4. Darashii
5. Hibboo
6. Mammaaksa
7. Geerarsa
8. Mirriisa
9. Weedduu
10. Faaruu Afaan Oromoo
11. Gorsa “ 1962EC
22 Seenaa Oromoo “ 1984EC
23 Galmee Jechootaa Afaan Somaaleerraa Afaan Oromoo “ 1961EC

No comments:

Post a Comment