Tuesday, July 19, 2016

Dhimma Obbo Baqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Aaddisuu Bullaallaa ilaalchisee

Dhimma Obbo Baqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Aaddisuu Bullaallaa ilaalchisee

Dhimma Obbo Baqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Aaddisuu Bullaallaa ilaalchisee Manni murtii ol'aanaan Fedeeraalaa iyyata mana hidhaa Qiliinxootiin cabiinsa mirgaa isaan irra gahe ilaalchisee dhiyaatee ture irratti jalmurtii kennee jira. MM jalqaba beellama darbe irratti obbo Baqalaa Garbaatiif qorichi maaliif akka hin bitamin qulqulleeffachuuf hogganaa kutaa tajaajila yaalaa waan ajajeef bu'uuruma kanaan Oofiisara ol'aanaa Tashoomaa Siyyuum gaafateera. Innis ogeessonni isaanii manneen qorichaa mootummaa fi Kanamaa irraa bituu danda'anii barbaadanii argachuu akka hin danda'ani natti himanii jiru jechuun ibseera. Sana booda MM ajaja kenne dubbiseera. MM ajaja kenneen :- 1. waa'een maatii fi firoottaniin walarguu dhabuu, nyaanni hanga sa'aatii 6:00 tti galuu dhabuu fi isaanuma walargan ilaalchisee daangaa sa'aatii taa'e, waa'een mana kitaabaa, TV fi kkf hojimaata mana sirreessa kan ilaallatan dhimmoota bulchiinsaa waan ta'aniif MM tichaa ajaja irratti kennuuf aangoo hin qabu 2. Mana dukkanaa sa'aatii 24 hin banamne keessatti hidhamuu ilaalchisee manni hidhaa waan waakkateef gaafa 25/11/08 tti qulqulleesse akka dhiyeessu Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa ajajeera 3. Qoricha Obbo Baqalaa Garbaa ilaalchisee karaa maatiitiin bitamee yoo dhiyaatu akka seenu mana hidha akka eeyyamu ajajeera. 4. Dubareen Boontuu Baqqalaa abbaa isii gaafachuu fi nyaata geessuufii dhoowwamuu ishee ilaalchisee akka eeyyamamuuf Obbo Tashoomaa Siyyuum yaadannoo qabatee Mana hidhaatti akka himu dhaddacha irratti itti himameera 5. Dhimma mana dukkanaa sa'aatii 24 hin banamne keessatti hidhamuu fi mormiiwwan sadarkaa duraa irratti jalmurtii kennuuf guyyaadhuma beellama duraa gaafa 25/11/08 tti qabameera."
Abukaatoo isaanii Abduljebar Hussientu facebook isaa irratti gabaase


No comments:

Post a Comment