Saturday, July 30, 2016

Cinaa Qaama Keenyaa Oromoo Matakkal Haa yaadannu.

Cinaa Qaama Keenyaa Oromoo Matakkal Haa yaadannu.
                                        
                                                    Kutaa 1ffaa
                                            (Boruu Barraaqaatiin)
Oromoonni Matakkal gosa Oromoo Maccaa jalatti beekamu. Kufaatii Dargii dura kutaa Gojjaam keessatti waamamuu turani. Yeroo ammaa ammoo Naannoo Bulchiinsa Beenishaangul jalatti bulaa jirani. Akka qorannoon seenaa manguddoota Oromoo naannoo kanaa irraa sassaabame ibsutti, akkaataan qubsuma ummata keneya kanaa bifa lama kan hordofe ture. Kan duraa gama Baha Wallaggaa irraan Dangab yookiin Dibaax naannoo jedhamu kan qubatanii dha. Kan lammaffaa ammoo gama Dhiha Wallaggaa lafoota akka Najjoo, Gidaamii, Muggii, Boojji fi Sibuu irraa laga Abbayyaa cehanii bakka amma Wanbaraa jedhamu kan qubatani. Kun kan tahe jaarraa 16ffaa yeroo itti Oromoon daga isaa duraan halagootaan qabatamee ture deebisee toyachuuf bal’inaan sosso’aa ture san irraa eegaleeti jedhama.
Oromoonni yeroo ammaa bulchiinsa naannoo Benishaangul Gumuz jalatti bulaa jiran miidhaan sabummaa irra gahaa jiraachuu dubbatu. Akka fakkeenyaatti rakkoolee gurguddoo ummatni Waanbaraa himachaa jiru haa laallu.
Akka dargaggoonni Oromoo naannoo kana keessatti dhalatanii hiree barnoota olaanaa argatan qorannoo geggeessanitti, yeroo ammaatti akka Oromootti jiraachuun Oromoota Waanbaraa gaaffii keessa galee jira. Kana kan nama jechisisu keessa qabxilee muummee ta’an tokko tokko tuqun barbaachisaa dha. Isaanis:
• Jaarroleen biyyaa bara 1987 hanga Finfinneetti dhufanii waa’ee Oromoon mirga dhabuu iyyatanillee hiika hin arganne;
• Bara 1986 waraanni irratti banamee namootni heeddun dhumaniiru, manni gubateera, qabeenyis barbadaa’ee jira;
• Namni 30 Naqamteetti ergamani Afaan Oromoon leenjii barsiisummaa argatanii yoo deebi’anis ‘Kun biyya Oromoo miti, yoo barbaaddan biyya isaa dhaqaa barsiisaa, kanaan achi yoo waan biraan leenjii keessan hin fooyyessitan ta’e Afaan Oromootiin hojii hin argattan’ jedhamanii waan baratan gatii akka dhabu godhamee jira;
• Uummatni martinuu yeroo saba isaatiin gurmaa’u Oromoon dhorkamee jira. Qaama Dh.D.U O irraa namootni Oromoota Waanbaraa gurmeessuuf dhufan qaama aanaa kanaan ari’amanii tarkaanfiin tokkoyyuu hin fudhatamne;
• Oromoon dhaloota biyyaa ti malee abbaa biyyaa miti (ye haager tewallajji injii ye haager baale beet ayidellem) jechuudhaan erga abbaan biyyaa argaate dhuftuun (maxxee) irratti dhalatte ammo argatti jechuun ijoolleen Oromoo carraa barnoonta ol aanaa fi hojii akka hin arganne balballi itti cufameera. Haala adda addaan utuu sabummaan isaanii hin beekamin yoo miliqanii keessa darbanis guddina akka hin arganne godhamuudhaan gocha Afriikaa Kibbaa durii waliin wal fakkaatu naanichaan raawwatamaa jira;
• Mirga hawaasaa fi siyaasaan alas gama dinagdee fi haaqa seeraan loogiin hojjetamu Oromummaa Oromoota aanaa kanaa irratti dhiibba guddaa gochaa jira.
• Ijoolleen Oromoo filmaata dhaban Oromummaa isaanii jijjiiranii Sinishuummaatti galmaa’uudhaan hojii argachuuf dirqamaa jiru. Kunis uummaticha haasofsiisuun kan mirkanaa’uu danda’amuu dha; akkasumas,
Uummatni Oromoo baayyinni isaa akka lakkoofsa bara 1984tti (A.L.A) koonyaa Matakkalaa harra zoonii ta’e keessatti 55,501 ture, yeroo lakkoofsa bara 1994 (A.L.A)tti waggaa 10 keessatti 3,332 qofa dabaluun 58,833 qofaa ta’ee jira. Kunumtuu yeroo akka Goojjamitti bara 1984 (A.L.A) lakkaa’ame kan Oromootin zooniilee Kamaashii fi Asoosaa itti hin dabalamin 55,501 ture. Kun akkamittiin gurmuudhaan kan Oromoo Waanbaraa caalan Oromootni zooniilee lamaa itti dabalamaanii haala baayyinni uummataa Itiyoophiiyaa keessaa itti dabalaa ture % 2.9 tiin kan Oromoo Benishaangul gumuz keessa jiruu garuu kana duwwaa ta’e gaaffiin jedhu deebii hin arganne.
Ummatni Sinichoo duris ammas zooniidhuma Matakkalaa aanaaleedhuma durii sadan armaan olitti eeraman keessa qofa jiratu. Garuu lakkoofsa bara 1984tiin (A.L.A) 17,840 ture irraa bara 1994 (A.L.A) waggaa kudhan keessatti 14,265 dabaluudhaan gara 32,105tti ol guddachuun isaanii lakkoofsi Oromoo garuu akka gadi qabamu loogiin godhamuu isaa sirriitti mul’isa. Utuu dhugaadhaan %2.9 tiinuu shallagamee (projection) Oromoon Zoonii Matakkalaa utuu warra zoonii kaaniiyyuu hin dabalatin gara 74,588tti, kan Sinichoos gara 32,105tti utuu hin ta’in gara 23,975tti guddata ture. Amma garuu kan mullatu Oromoon waggaa kudhan keesaa % 1 gadiin, Sinichoon ammoo % 6 tiin akka dabalaniidha. Kun ammo kan dhugaa irraa baayyee fagaatee ta’uun isaa ifa.
Kutaa 2ffaa barruu kanaa keessatti furmaata malu irratti xiyyeeffanna.
Maddeen odeeffannoo
• Manguddoota biyyaa naannichaa
• Waraqaa qorannoo eebbaa (dissertation) barattoota Oromoo dhalootaan naannoo sanii
• Wikopedia
• Central Statistical Agency of Ethiopia

Biyya Isaan Qofa Leellistu Ijaarachuuf: Oromiyaa Diiguu fi Ciruu

Biyya Isaan Qofa Leellistu Ijaarachuuf: Oromiyaa Diiguu fi Ciruu.

Bal'inni Oromiyaa maaliif Tigree Finfinnee fi Tigiraay, Amaaraa Gondarii fi Goojjam rakkisee? Oromoon oromiyaan nutti guddate addan nuuf haa ciramu jedhee? Akka bulchinsaaf nuuf tolu, godinoolee heddutti addaan hirre jirra. Otoo nuti hin barbaadnu jechaa jirru, isaan maaliif bal'inni oromiyaa irriba dhoowwee laata? Dhuguma akka guyyaa guutuu haasawan nuuf dhimmanii laata? Dhuguma biyya hunda leellistu moo biyya isaan qofa leellistu ijaarachuuf laata?
Dhugaan jiru, haala oromoo waan sirriitti beekaniifi!! Maal inni...mee oromoo kaleessa fi har'a haa ilaallu.
1. Oromoo waggoota muraasa duraa
Waggoota muraasa dura oromoota naannoodhaan, amantiidhaan, dhaabilee siyaasaatiin addaan hirani bituuf dhagaan isaan (Wayyaanees ta'e warri Nafxanyaa) hin fonqolchine hin jiru. Waggoota dheeraadhaaf akka gaariitti itti fayyadama turanii jiru. Nutis mala isaanii akka sabaatti hubachuu dadhabne, yeroo dheeraaf akka nutti fayyadaman heyyamnee jirra. Yeroo dheeraadhaaf diina oromoo fi oromummaa dhiisnee akka wal irraatti duulluuf akka gaariitti hojachaa turan, milkiis argataniiru, argachaas jiru.
Yeroo dheeraaf akka oftuffannu, akka ofjibbinu, akka dadhabaa taane, akka seenaa hin qabne, akka falmachuu hin dandeenye, oromiyaa illee kan falmannee dhiiga keenyaan arganne otoo hin taane kan wayyaaneen nuuf kennite, oromoon akka ofbulchuu hin dandeenye, kkf (waanti isaan nuun hin jenne jira laata?). Kun hundi oromoo xiqqeesanii, gowwomsani, burjaajesanii, fi addaan hirani biyyaa isaan leellistu nurraatti ijaarachuuf waan yeroo dheeraaf irraatti hojatan, hojachaas jirani dha. Oromoonni kaleessa hundi roorroo kana hundaa danda'a turan, hundas ta'u baatu roorroo kana hambisuuf falmaachaa turan. Amma waan jiru hundaa dhiigaa isaani dhangalaasani nun gahani jiru.
2. Oromoo Har'aa
Dhiigaa ilmaan oromootiin, aadaan, afaan oromoo fi oromiyaan har'a sadarkaa gaarii jedhamu irraa gahaa jira! Kun ammoo namoota biyya nurraatti ijaaratan fi gara fulduraattis nurraatti ijaarachuuf hojachaa jiran hirriba dhoowwee jira. Yeroo amma polotikaan fi haalli hawaasummaa oromoo yoomiyyuu caala diina oromoo hunda irriba dhoowwee jira, keessaattu oromoon :Oromummaa fi Oromiyaa jalatte hiriirun. Maaliif yoo jenne, dhaloota amma dhufa jiru, akka duri amantaa fi naannummaan akka salphaatti addaan baasuu akka hin dandeenye fi kunis ammoo waan oromummaa fi oromiyaan guddachaa jiraniif akka ta'e nu caala beeku. Kanaaf Oromummaa dadhabsiisuu kan danda'an oromiyaa addaan ciruuf, tokkummaa oromoo jigsuun akka ta'u diinni hundi hubate jira. Kana ammoo akka gaariitti irraatti hojachaa jiru, kun wayyanees ilaalata!!
Maal gochuu wayya?
===============
Hubadha, oromiyaan jige ykn addan hirame jechuun, oromummaan dadhabe, qabsoon oromoo biyyoo nyaate jechuudha. Nuti oromoon, gaachana oromummaa fi oromiyaa jalatti aadaan keenya, afaan keenya, eenyummaan keenya, barnootni keenya, polotikaan keenya, qabeenyi keenya fi kkf hundi akka dagaagu gochuu qabna. Dhume, nuti fala biraa hin qabnu!!
Mala fi hojiin isaan nurraatti yaadan hajaawaa fi jibbisiisaa ta'u illee nuti tuffannee dhiisnee oromummaa fi oromiyaa jaalala irraatti hundoofte ijaarachuu qabna. kun karaa baay'een isaan otoo hin taane nu fayyada!
Oromiyaa fi Oromummaan yoomiyyuu haa lalisan

Monday, July 25, 2016

MOOTUMMAA WAYYAANEE QABSOON GATANTARSIIFNE KUFFISUUN SALPHAA DHA!- =Kutaa 1ffaa= (Saphaloo Kadiir irraa)

MOOTUMMAA WAYYAANEE QABSOON GATANTARSIIFNE KUFFISUUN SALPHAA DHA!- =Kutaa 1ffaa= (Saphaloo Kadiir irraa)

Kabajamtoota ilmaan Oromoo, akka dhabnuus akkam jirtu? Mee arra tooftaa fi mala qabsoo itti jirru kana nuuf saffisu irrattiin xiqqo waa jechuu barbaada. Gara ijaaf ijoo yaadicha arraatti dabruu koo dura immoo haaloota torbee kanaa irraa waaniin hubadherraa akka seensaatti xiqqo waa jechuun barbaada. Eega! akkuma beekkamu dhiheenya kana hir’inoota dhaabbilee qabsoo Oromoo biratti mul’atan kaafnee tuttuquun keenya ni yaadama. Kana irra dhaabbachuun yaadoota gaggaarii baayyee arguu kiyyatti gammadeen jira. Yaadoota kenname san keessaa kan arraabaafi aara makate firii lama malee hunda isaa akka yaada ijaarsaa tahettiin hubadhe. Namni marti wal qixa yaada tokko hin hubatu waan taheef namuu roguma isaaf tahutti hiikkatee fudhachuun hin oolle.

Yoo gabaabsinee kan laallu tahe; gariin fiinxa qabee fiigan, gariin sirrumatti gad qabee xinxalee laalee karuma sirriitti hubata, hangi tokkoos roga isaaf tahutti micciiree fudhata, garii yaadicha addaan qoodee anaaniis oode jidduu, kan yaadni humaa hin galiniifiis ittuma dabalii gari garii gaariifi xaariin addaan bahuufin ulfaatu irra buusii namuu haaluma keessa isaa jiruun irratti mari’achaafi irratti maraachaa, yeroo gariis irratti wal nyaachaa, irraahiis barachaa turuu hubadheetiin jira. Kan yaada kennaniifi kan yaaddawanii usan jidduu giddugalaan wanti tokko kaniin hubadhetu jira. Hunda irra kan naaf tahe immoo “eega hir’inni jiru beekkamee falli hir’inoota kana itti furan maali? kan jedhu irratti xiyyeeffachuun gaarii dha” kan jedhuu dha. Eeyyee! Kun sirrii dha. Hir’ina jiru eega beekan furmaanni hoo maali? Kan jedhu irratti xiyyeeffachuu beekuun ammayyummaa qofa osoo hin tahin fala furmaata biraa hin qabnee dha. Komiin hir’ina qofa irratti xiyyeeffattuu tan hanqinaaf yaada falaaf furmaataa hin akeekne qofti yoo baayy’atte namoota hedduu gara abdi murannaatti geessuu daran hamii daneeysiti. Keessattuu immoo namoonni xiyyi komii san itti qiyaafatuufi kallattiin furgifamuuf warra yaada bal’isee hin ilaalleefi furmaata caalaa warra of eewaluu qofaaf tattaafatu (self diffender) yoo tahan hir’ina isaanii kaasuun komiitti jijjiiruun koomaa jala si galchuuf haalli itti wixxifataniis hin dhabamu.
Haatahuu mee tan dabarte isinitti hin dheereessuutii, hundaafuu yeroo mara bishaan shukulaa ooluun gaarii miti waan taheef komiis haa tahuu hanqinoonni mul’atu tokko tokko yeroo kaafamu, eenyuutu kaasee osoo hin tahin yaadni kaafame san dhugaadhaa? tan jettu hubachuu haa baarruu. Garuu ‘ani uumamee hanqina hin qabu’ yaada jedhu irraahiis bilisa haa taanuu. Nama tahee kan hir’ina hin qabne waan hin jirreef, yoo hir’inni kaafamu sammuu teenya banaa godhuun bakka itti fudhannu haa qabaannuu. Eega fudhannee booda immoo yaadoota waliin madaallee kan nu tarkaanfachiisu qabannee imala xurree jireenyaa irra itti fufuun galma barbaannu san akka geenyuuf dursa sammuun teenya ilaalcha faallawaa (negative attitude) qofaan xaxamuu irraa bilisa tahuu qabdi. Hanqina tuquun keenya immoo abdi nu murachiisuufi of duuba deebisuuf osoo hin taane of ijaarree, waliis gargaarree, rakkoo nu gufachiisaniifi nu kuffisan of duraa kaasaa humnaafi hamileen akka of dura furgifamnuuf nu gargaara. Yoo hanqina san hin beekne maaltu mala jedhanii mala wal gaafachuun, mala dhawatanii rakkoof furmaata kaa’uun hin danda’amu. “Namaatu garaa baqeeysan du’a malee dubbii garaa baqiiysan fayyiti” jedha Oromoon. (Yeroo ammaa haala yaala fayyaa ammayyaawaan namniis garaa baqeeysan numa fayya akka naan hin jenne qofa.) Hundaafuu marti keessan baayyee galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuun immoo arra akkuma mata duree irraa hubattan tooftaa mootummaa wayyaanee kan reeqqise kana itti kuffifnu irratti mala barbaachisoo tahan muraasa qabadhee isiniif dhihaadheen jira. Isin immoo hanga xumuraatti obsa oromummaatiin na faana bu’aan afeerraa kooti.
Akkuma beekkamu yeroo ammaa mootummaan wayyaanee kufaatiin isaa dhihaachuu irraa kan ka’e goda seenu dhabee mukaa citaarra bahaa jira. Qabsoo harka duwwaa ji’oota saglan darban kana ummanni Oromoo taasisaa ture wayyaanee gatantarsiisuu bira dabree harkaan lafa qabachiisuu danda’ee jira. Yeroo ammaa tooftaafi adeemsa qabsoo Oromoo kan akka ibidda Orraatti itti fufiinsaan ji’a sagal guutuu osoo hin dhaamin wajiijame kana sodaachuun fonqoluu isii shakkuu qofa osoo hin tahin naasuun hidhaa cittee battisaa jira mootummaan wayyaanee. Akkuma waraabeessi haleelame yoo du’aaf sakaraatu waan arge irratti cichu, waan biraa dhabu dhagaa ciniinee duu’u san, wayyaaneeniis kufaatii isii hubannaan waan baayyee balleessaa jirti. Yeroo ammaa mallattoolee kufaatii mootummaa tokkoo ifatti mul’isan baayyeen wayyaanee irratti argaa jirra. Mallattoolee jala bultii kufaatii mootummoota abbaa irree keessaa kan amma wayyaanee irratti mul’achaa jiran muraasni:
– Ummata dirree bahee qabeenya isaanii tooftaa adda addaatiiniis tahee kallattiin saamuu,
– Dhiibbaafi dhiittaa mirga namoomaa haala duraa irra hawaasa niin bulcha jedhu san itti hammeessuu,
– Badiilee siyaasaafi hawaasummaa keessa seenuun dogoggoroota hojjatu sirreessuu irra ifumaafuu abbaa badii tahee daran dhoqqee hamtuu keessa lixee laaqqachuu,
– Darrachuu isaa qabatamaan arguufi hawaasni inni naatu bulcha jedhu gamtaan isa mormuu irraa kan ka’e guutumaa guututti abdii murachuu,
– Rakkoolee mudatan kamuu tooftaafi mala siyaasaatiin furuu daran humna waraanaatiin akka waan of eewaluu danda’uutti humna raayyaa isaa gabbifachuuf sardamuu,
– Gosaafi heddumina meeshaalee waraanaa ammayyaawaa, baayyina humna waraanaafi ijaarumsa isaanii saba-himaalee irratti mul’isuufi dhaadheessuun qalbii ummataa of bir’achiisuuf yaaluu,
– Gaaffii ummataafi komii ummanni roga adda addaatiin kaasu mara karaa nageyaafi tasgabbii qabuun hiikuu daran komii ummataa koomaa jala galchuun ummata biyyaa walitti qabaan (gamtaan) akka farra nageenyaatti balaaleeffachuufi arrabsuu,
– Rakkoon adda addaa kan akka dhibeelee daddarbaafi hoongeen biyya keessa haala addaatiin tamsa’uu, tamsa’inni dhibeewwaniifi beelaatiis haala yaaddeessaan osoo mul’atuu ummaticha eewaluuf dantaa dhabuu.
– Miidhama roga mootummaa irraa isaan dhaqqabu irraa ka’uun wayta hawaasni biyyaa dhimma mirgaa gaafatuu inni immoo gaaffii ummataa moggatti dhiisee bililiqoo misooma kijibaatiin ummata bal’aa sossobuuf yaaluu,
– Iyyaafi waca haqa qabeessa hawaasni biyyaa qabatamaan dhageessisan caalaa sagalee guunguummii biyyoota addunyaafi humna qabeeyyii waan adda addaatiin siyaasaa isaa deeggaraa turanii dhageeffatee shoorarkaa’uu,
– Diddaafi balaalleeffannaan sodaa malee hawaasa guutuun godhamu baayy’achuun roga itti fala kennu wallaaluu, nama dhimma dhunfaatiif iyyu illee shoorarkeessummaan cilee dibee mana hidhaatti ol guutuu,
– Shakkii bu’ura hin qabne irraa ka’uun qaamoota qabsoo isaan faallaa godhan irratti qabu hanga duraanii caalaa dabalachuun hadheeyfatee abaaruufi hiraaruu,
– Rakkoo uumamu kamuu akkuma qaama dhimmi hin ilaallanneetti moggaa taa’ee daawwachuu irraa kan hafe tarkaanfii fudhachuuf humnaafi dandeettii dhabuu,
– Tooftaafi tarsiimoon misooma isaa haala ka’uu hin dandeenyeen deddeebi’iin jalaa fashslaa’uu, karoorri hojii siyaasaa, diinagdeefi hawaasummaa hedduun balfamuun hojiirra oolmi isii qaxara qooruu,
– Walitti bu’iinsa waraanaa mootummoota biyya ollaafi saboota biyya san keessa jiraatan judduttiis finiinuu fi kkf hedduun mallattoolee bututtaa’uu, yarachuu, reeqqisuufi fonqoluuf fitteerra jiraachuu mootummaa abbaa irree yoo tahu mallattooleen kanneen immo daran hammaachaafi walxaxaa deemuun jala bultii kufaatii isaa qabatamaan kan akeekan tahuu kan nama shakkisiisuu miti jedhu hayyoonni xinxala siyaasaa.
Mallattooleen armaan olitti tuttuqe kana dabalatee kan biroo baayyeen wayta ammaa mootummaa wayyaanee irratti haala ajaa’ibsiisaa taheen mul’achaa deemuu daran haala yaaddeessaa keessa seenuun kufaatii hamtuu irraa if eewalamuu hin dandeenye keessa jiraachuu of hubatanii qajjiisni abdii isaanii kutamee jira. Haala yaaddeessaa wayyaaneen keessa jirtu kana daran gaaga’ama keessa galchuuf humna isii tan qabsoon harka duwwaa ummanni Oromoo taasisaa tureen bututtooyte tana bakkaa haquun kufaatii isii saffiisun salphaadha. Kufaatii saffisuu qofa osoo hin taane kallattii ofiif barbaannuttiis jigsuuf akkasuma fuul-duree Oromoofi Oromiyaas gaaddisa bareedaa jala teessisuuf immoo tooftaa addaafi mala qindaawaa qabsoo amma jiru kana daran saffisu qindeeffachuun gaarii dha. Tooftaaleen nuti qindeeffannu immoo haala salphaafi saffisaan bu’aa buusuu kan danda’u, bifa wal fakkaataan kan hojiirra ooluu danda’u, mala humna cimaan hawaasa keessaatti itti fufuu danda’u, kan miidhaalee keenya hir’isee bu’aalee keenya guddisu tahuu qaba. Tooftaalee haala qabatama hawaasummaa, siyaasaafi diinagdee keenya irra dhaabbachuun karoorri baafannu immoo bu’ura jabaafi amansiisaa irratti kan gad dhaabame yoo tahe galii qabsoo teenyatti nu geessu qofa osoo hin tahin galma barbaanne yeroo gabaabaa keessatti tuquun bu’aa barbaannu mirkaneessufiis nu gargaara. Sadarkaa qabsoon teenya amma irra jirtu kana irra dhaabbachuun farsamoo gaariifi akeeka jabaan miggaarame qabaannaan wayyaanee humna humna dhooynee hidha kunnee gatantarsiifne tana akka isiin umrii guutuu hin kaanetti yeroon gombisuu dandeenyu amma. Mootummaa hiddi danuun kukkutame kana osoo inni hidda biraa caaseeffatee hin haareyoomne hidda tokkicha maqaaf walitti jiru akka ayaa hin godhannetti mogollee, birki birkitti kulloodnee, foffottooysinee qoraaniif fayyadamnee daaraa bubbetti ida’uun amma salphaa dha. Tooftaaleen barbaachisoofi humna qabeessi itti fayyadamuu qabnu tan akkami laata kan jedhu kutaa itti aanu keessatti isinif dhihaata. Hangasuu tarsiimoolee qabsoof amma nu barbaachisan san hojii irra oolchuuf of qopheessaa na eeggadhaa. Galatoomaa! Horaa Bulaa!!
=Kutaa 2ffaa Itti Fufa….=
“Mootummaan wayyaanee jaalatee osoo hin tahin tooftaa siyaasawaa nuti goonuun tolaan osoo hin tahin funya-qurquritti dirqamee aangoo irraa ni fonqola!”
Saphaloo Kadiir | Abdulbasit
Adooleessa, 2016
Wednesday, July 20, 2016

GEGGESITOOTA SIYAASAA 10 HARKA NAMAATTI AJJEFAMAN!

GEGGESITOOTA SIYAASAA 10 HARKA NAMAATTI AJJEFAMAN!

   ( Kan hiike Tamasgeen Axinaafuutii)
       
Ajjechaan kan nama irratti raawwatamuu sababawwan akka hinaaffa, siyaasa ykn amantii , qarshiin bitamuun, fi haaloo ba’uuf ta’uu danda’aa. Yeroon akkuma duratti deemuun yeroo ammaa kana irra dhufee gahee namoota barbaachisoo ta’an ajjesuun mala ittiin angoo argatan ykn angoo lafa irra dheerefatan ta’ee gargaaraa. Akka seenaan raga bahutti bara 1200 DH.K.D kaasuun namootnii siyaasa addunyaa keenya irra sababa garaagaraan akka ajjefamaa turanidha. Sababnii ajjechaa kanaa amatii, garaagarumma yaadaa ykn icitii waraanaa yoo ta’ees xiyyefanoon isaa garuu nama hawwasa keessatti fudhatama qabuu ballesuu ta’ee argina.Mee namoota bebeekamoo siyaasaa addunyaa keenyaa lubbum isaanii harka namaatti darbe waliin haa ilaaluu! Adaraa ana hin nuffinaa!
1) Benazir Bhutto(BB) : Pakistan
Geggesituu paartii ummata Pakistan (ppp) yeroo taatuu pirezidaantii dubartii 11ffa sirnaa soshaal Dimookiraasittin biyyatti geggesaa turtedha. B.B’n dubaartii yeroo jalqabaaf biyya amantaa Musiliimaa hordoftuu keessatti yeroo walitti hin aanne lamaaf (1988_90; 1993_96 tti) Mummitii Ministeeraa ta’uun filamuu dandeessedhaa. Biyya paakistaanitti dubartii mummee ministeeraa taate ishee qofaa enna ta’uu abbaa ishee Mumme Ministeeraa Zulfikar Ali Bhuttof mucaa hangaafaa yeroo taatuu haadha warraa Pirezidantii Paakistaan ammaa Ali Zardi turte. Seenaan akka isheen Dimookiraasii addunyaaf fiduu irratti gahee gudda taphattetii yeroo ishee kaasuu jarra darbe keessatti dhimma addunyaa kenyaa keessatti harkii ishee dheera akka turedha. Muddee 27,2007 duula filanoo bara 2008’tiif ppp’f bakka bu’uun dorgommi paarlamaa biyyatiif gara magaala Rawalpindii jedhamtuu keessa bakka giddu gala Liaquat Bagh jedhamutti ajjefamtee. Yeroo balaan kun irra gahee konkoolaataa Toyotaa ishee keessa bu’uun deebi’aa turte. Erga konkolaataa ishee rasaasnii uree hin galle keessa seentee booda morma ishee bakkee baasuun harka isheen uumata achitti walitti qabamaniif nagaa dhaamuuf morma ishee gadi baastee. Yeroo kana kan rasaasnii ishee rukkuchuun dhohiinsii achitti ta’ee lubbuu namoota 20 galaafate. Midhamnii guddaan irra gahuun gara hospitaala Rawalpiitti haa geeffamtuu malee halkanuuma sana lubbun ishee dachee kana irra darbuun isaa dubbatame.
2) JOHN F. KENNEDY : USA
Keenediin pirezidaantii Ameerikaa 35ffa yeroo ta’uu bara 1961 hamma du’asaa bara 1963 tti nama Pirezidaantumman biyya isaaf dalagedha. Yeroo waraana addunyaa lammafa raayya biyyatti keessatti koomandera markabaa naannoo kibba Atilaantik irraa ta’uun hojjechaa turee. Achiin booda kongreessii dimookiraasi Ameerikaa naannoo Boston ta’uun erga tajaajilaa turee booda bara 1953 gara Senaterrummatti ol guddachuu danda’ee turee. Haadha warraas kan inni fuudhe baruma kana ture. Bara 1955 erga waraana irra sirritti bayyaanatee booda seenaa jireenya isaa barruu ibsuu barresuun badhaafamuu danda’ee jiraa. Wagga tokkoon booda akka itti aanaa pirezidaantii ta’uuf karaa dimookiraatawaa ta’ee filamuun waggaa afur boodamoo sagaalee tokkofaan pirezidaantummaf filamee. Dorgomaa miseensaa Ripabilikaanotaa kan ture Richard M. Niksan waliin falmii inni godhaa namoota kitilaan lakka’amantu karaa fodda TV hordofe. Mo’umsii inni argatee garaagarumma xiqqoof haa ta’uu malee Pirezidaantii Ameerikaa amantaa kaatolikii warra Roomaa hordofuu kan Ameerikaa yeroo jalqabaatii Kenediin. Saddaasa 22,1963 yeroo kamiinuu ol yeroo dheeraa erga biiroo isaa keessatti dabarseen booda rasaasaan magaalaa Daallas kan Teksaasitti argamu irratti ajjefamee. Seenaa keessatti Kennediin nama ijoollumaan Pirezidaantii ta’ee umurii ijjollumaa isaan du’ee jedhamuun yaadatamaa.
3) INDIRA GAANDIIH: HINDII
Lammii biyyaa Hindii yeroo sadiif walitti aansuun (1966_1977) fi yeroo afuraffamoo (1980_84) M.ministeeraa biyyatti ta’uun nama geggesuu dandeessedhaa. Akkuma addunyaatti yeroo ilaalummo dubartii sadarkaa biyya geggesuu irra geesse yeroo lammaffaa ta’uun lammii siriilaankaa kan taatee Sirivaano Bandaraniketti antee argamtii. Hamma bara 2012 tti M.Ministeeraa ta’uun yeroo dheeraaf kan biyya bulchitee keessa sadarkaa lammaffa irratti argamtii. Biyya Hindiitti garuu M.Ministeeraa dubartii yeroo jalqabaaf taatedhaa. Mucaa tokkitti M.Ministeera Hindii Ofdandeessee Jawaharal Nehruutii. Walitti dhufeenya gaarii Soviet waliin gargaarsa isaan waraana Hindiin paakistaan waliin gootee irratti godhaniif sababeeffachuun uumteetti. M. ministeeraa hindii yeroo jalqabaaf dhimma ariifachiisaa ilaalchisee seera baasuu akka irra jiraatu labsiteefi ergaa angoo qabatte booda yeroo jalqabaaf nama mana hidhaa seentedha. Bara 1984 ture kan ishee mana jireenyaa m.ministeera keessa jiraatuu kan New Delhiitti argamutti ajjefamtee. Kan isheen ajjefamtes egdotaa(Body guards) lamaan turee.
4) MARTIIN LUUTEER KING JR. : USA
Namni kun luba ,warraqaa fi geggesaa beekamaa sochii mirga Afirikaanota Amerikaa ta’uun nama hojjetedha. Warraqsa karaa nagaan cabuu mirga dhala namaa ilaalchisee nama sochii cimaa godhedhaa. Martiin yeroo biliisumman akkas Ameerikaa keessatti dagaagee argamuu kanatti nama bakki guddaan kennamuuf dha. Bara 1955 keessa sochii Konkolaata Montgomery akka hin fayyadamne godhuu kan dura bu’uun geggese yeroo ta’uu bara 1957 ammoo konfireensii geggesummaa kiristaanota kibba argachuun Pirezidaantii jalqabaa waaldaa kana ta’uun geggesee jiraa. Warraqsa karaa nagaa sanyiin wal qooduun jibbinsa geggefamuu hanbisuuf nama gahee gudda taphate jedhamuun umurii ijjoolummaan badhaasa Nobelii nama argate isa jalqabaatii. Bara 1968 qalbii isaa hiyyumaa hir’isuuf lola Vetinaam hambisuuf sochii kan biraa eegalee. Ebla bara 1968tii rasaasaan rukkutamuun ajjefame. Ajjefamuun isaa kuniis magaalota biyyatti 100 ol keessatti goolii akka kaasee turee seenaan nii eeraa.
5) ABIRAHAM LINKOLN: USA
Linkoln bara 1961 hamma ajjefamuu isaa bara 1965tti Pirezidaantii Amerikaa 16ffa ta’uun nama geggeseedhaa. Yeroon inni itti geggesaa ta’ee kun yeroo wal waraansii waliinii biyyattiti baduu ba’ee yeroo ta’uu daangaa biyyatti keessa daldalli garbaa akka hafuuf gahee olaana taphateera. Kabajaa namaaf kennufi haaqa qabaachuu isaan nama kabajamu ture. Dadhaabbi isaa inni guddan wal waraansa waliinii dhabamsiisuu irratti hojjetee jiraa. Lolaa hamaa Biritenii wajjiin taasifamuus ture kan silaa balaa gudda qaqqabsiisuu fashaaleessun seenaa jabduu hojjetera. Haasawaa isaan onnee ummataa boji’uu nama danda’ee yeroo ta’uu hasawaa isaa bara 1963 irrattimoo antumma ummataaf qabu mirkaneesseraa. Dhuma wal waraana waliinii irrattii biyya Ameerikaa tokkomsuuf hojji bal’aa qabatee ka’ee. Yeroomaa sana beektotaan Pirezidaantii Amerikaa guddicha jedhamuun waamamuu jalqabe. Ebla 1964 enna waraanii waliinii biyyatti dhumachuuf deemutti ajjefamee. Ajjechaa Andrew jakson irratti wagga 35 dura yaalamee hin milkaa’in hafetti aanuun yeroo jalqabaaf Pirezidantii Amerikaa ajjefamee akka ta’ee seenaa isarra nii dubbifamaa.
6) Liaquat Ali Khan: Pakistaan
Abbaa paakistaan ammayaa jedhamuun beekamuu. Biyyaa isaaniif geggesaa, abba seeraa , siyaasaan, ministerumma raayya waraanaa ta’uunifi bakka garaagaraatti nama hojjetedhaa. Bekkamtii siyaasa kan argatee sochii ligii musilimaa hindii irratti dhagahamumma qabuun turee. Of danda’uu Hindiif Paakistaanif gahee gudda taphateeraa. Bara 1947 m.ministera paakistaan ta’ee. Riwalditti walgahii ummataa utuu geggesuu laphee isaa irra rasaasaan rukkutamuun ajjefamee. Polisiin yerooma sana nama isa ajjesee haa ajjeesuu malee maaliif akka inni akkas godhee amma ammaatti hibboo hiika hin argatin ta’ee jiraa.
7) MOTIICHA FAAYISAL : SAUD ARABIA
Barii inni mootii ta’uun bulche 1946_1975 tti. Hojii hojjete keessa kan inni itti galatomfatamuu rakko mallaqaa keessa biyya isaa baasuu fi polisii ammayyumaa baaseen isaan yeroo ta’u karaa hariiroo dhimma alaan polisii inni hordofu kan pan Isilaamuumaa, mormituu Komuunizimiifi deggaraa jaalala biyya akka warra Palestaayin turee. Ka’uunsa bu’aa gudda waan buuseef ummata biraa fudhatama guddaa qabaa. Bara 1975 obboleessa isaa gartokkoon ajjeefamee. Erga ajesees akka aadaa biyya sanaatti angoo qabatee haadhaa manaa isaa fudhuuf yeroo inni bagga gammadden dhungatuun ishiin ammo ajjesaa abba mana ishee shugguxiin dhuftee ajjestee.
8) Thomas D’arcy McGee : kaanaadaa
Namni kun sabbonaa ayirish, dubbii himaa amantaa kaatolikii fi gaazexeessa yeroo ta’uu abbaa confidireshinii kaanadaa jedhamuun beekamaa. Ayirishotniifi kanaadonni tokkomuun akka sabbonumman itti dhagahamu gochuu irratti nama gahee olaana taphatedha. Hamma ammatti sadarkaa Federalaan bulchaa biyya kanaada ajjefamedha. Guddina misoomaa kaanadaa keesaatti waan gudda hojjeteera. Manaa isaatti diina isa eegeen rasaasaan rukutamuun bara 1868 ajjefamee.
9) RAFIK HARIIRII : LIBAANOON
Namaa bizineesii fi m.ministeeraa lebanoon kan 1922_1998tti irra deebiin ammo 2000_2004 tti nama biyya isaaf hojjetedha. Lolaa waggaa 15’ni booda bizineesiif siyaasaan nama lebanooniin geggesee yeroo ta’uu Berutiin irra deebiin ijaaruu irratti gahee gudda baheera. Bara 2005 ture kan inni ajjefame. Sababiin ajjechaaf isa gahee amma ammaattille qoratamee kan bira hin gahamnee dha. Mootummaan siriyaa harka keessa qaba jechuun kan dubbataniis nii jiru. Ajjefamuun isaa jijjirama gurgudda akka warraqsa seedaariifi loltoonii siriyaa libaanoonii baahuu fidee dhufee.
10) Mahaatama Gahaandii : Hindii
Sochii siyaasaa isatiifi geggesaa amantii ta’uun kan beekamuu mahatama Gahaandiin geggesaa sabbontotaa Hindii kolonii Ingiliz irratti karaa nagaa godhamuu turee. Karaa nagaan warraqsii inni godheefi wal danda’uu qabaachuu amaantaa hunduuf Isilaama irratti sochii inni taasisaa turee akka addunyaattuu beekamtii kan isaaf kennudha. Nama amantaa hinduu hordofuun bara 1948 kadhaataaf utuu deemuu ajjefamee. Sababnii ajjefamuu isaaf kanfaltii Paakistaaf akka ta’uuf kakkaasa tureen Hindii dadhabsiistetta jechuun turee.

What Is Behind the Oromo Rebellion in Ethiopia?

What Is Behind the Oromo Rebellion in Ethiopia?


The Ethiopian government is now faced with unprecedented rebellion from the Oromo ethnic group, consisting 35% of the Ethiopia’s population, which it disingenuously claims is inspired by terrorism. The immediate pretext is the Addis Ababa Master Plan encroaching and displacing Oromo farmers, but this masks a deeper grievance which has been brewing for at least two decades under this regime, and for over a century under successive highland Ethiopian rulers. In the following, I will try to provide some context and offer some analysis of the danger Ethiopia and the region are facing.
Background
The late Ethiopian Prime Minster, Meles Zenawi, achieved power in 1991 as “the first among equals” in a ruling coalition. After the 1998-2000 “border war” with Eritrea, he moved to consolidate his power by rewarding loyalists and weakening or imprisoning his rivals. Meles institutionalized one-party rule of the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and his Tigrayan inner circle, with the participation of other co-opted ethnic elites who were brought into the ruling alliance under the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF).
The EPRDF consists of four groups: the Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO), the Amhara National Democratic Movement (ANDM), the South Ethiopian Peoples’ Democratic Front (SEPDF) and the Tigrayan Peoples’ Liberation Front (TPLF). The Oromo Liberation Front (OLF) decided to withdraw from the EPRDF coalition in 1992 and was pushed out after unsuccessfully trying to assert its independence from the TPLF within the coalition. The role of OPDO, ANDM and SEPDF is simply to rubber stamp TPLF’s agenda. In North American parlance, one can describe the members of OPDO, ANDM and SEPDF as the uncle Toms of Ethiopian society.
Zenawi’s violent crackdown on the 2005 demonstrations protesting the widely believed rigged election was a clear indication of his determination to hang on to power. In the 2010 elections, the EPRDF won 499 out of 547 parliamentary seats — with all but two others going to EPRDF-allied parties — and all but one of 1,904 council seats in regional elections. Despite the semblance of parliamentary rule, those elected were irrelevant to the governance of the country, since the TPLF and PM Zenawi maintained near absolute control over the country’s politics.
If there was any doubt in 2005, in the 2010 and 2015 elections, it became clear that this was a one-party rule with a vengeance, ensuring the triumph of repression, the squashing of dissenting voices and the shutting down of independent media. Elections in Ethiopia are shenanigans to show complete EPRDF control rather than engagement in democracy. There is a clampdown on internet access, and the arrest and sentencing of political opponents and journalists. Even two Swedish journalists reporting in the Ogaden were imprisoned on terrorism charges.
Succession Not Transition
There was a speculation that Meles’s passing in august 2012could touch off an internal power struggle expected to take place within the ranks of his loyalists. But the succession of a new prime minister turned out to be an uneventful affair and at least outwardly peaceful. The number of Tigrayans in the cabinet decreased, but key posts remain in the hands of aging Tigrayan loyalists. The talk of “generational change” over the past few years was simply a charade.
Among the exceptions is the current PM Hailemariam Desalegn, the relatively unknown ex-Deputy Prime Minister. Desalegn’s ethnicity gives a superficial semblance of balance and cover for the Tigrayan oligarchy. Desalegn is a Wolayta, a somewhat marginalized ethnicity in the periphery of Ethiopian society, and a born-again Christian in a country where the dominant church is Ethiopian Orthodox. He never participated in the armed struggle that brought the various factions of the EPRDF to power. His status as an outsider was perceived by many to be an asset that gave him broader legitimacy, insulated him from criticism, and allowed him to present himself as an underdog protected from the historical baggage of the Amhara and Tigrayans.
Yet, in his three years in power, Desalegn has announced few new policies. Some suggest that he is a mere figurehead and that real power is still within a core TPLF group shadowing him. In any case, party leaders seem lost without Zenawi. They govern on autopilot, following the vision and templates he left behind. In effect, Zenawi is ruling from the grave. Yet developments like the Oromo uprising expose the limits of ruling from the grave. Regime officials seem confused. Different officials say different things and contradict each other. They look like deer caught in the headlights. As is often the case, oppressors are blind to what they perpetrate on their victims and surprised when the oppressed rise up defiantly.
Resistance to EPRDF Rule
While opposition and discontent have been growing in Ethiopia, the security apparatus is ever vigilant against them . Rioting Muslims were effectively contained. The TPLF marginalized both the legal and the extra-legal opposition, leaving little option but to protest as in the current Oromo uprising. The few co-opted Oromo elites within the EPRDF have little credibility, and protesters scoff at statements coming from Oromo leaders serving the regime.
Other ethnic groups deeply dissatisfied are the Ogadenis, Gambella and Benishangul-Gumuz. The Ogaden national liberation Front (ONLF) in Ogaden is waging an insurgency exacerbated by forcible relocations to allow oil and gas exploration. Similar insurgency rages in Oromia led by the Oromo Liberation Front (OLF). Oromia was incorporated into the Ethiopian empire in the 1880s by emperor Menelik II during the time the European scramble for Africa was underway.
Resentment to TPLF rule extends even among parts of Tigray, where a part of the population feel left out by the TPLF elites interested only in making money and investing it in the capital or abroad. The EPRDF has unsuccessfully lobbied the U.S. government to label the ONLF and the OLF as terrorist organizations. Nevertheless, the controversial use and abuse of the Anti-Terrorism Law is applied with impunity. The government attributes the ongoing Muslim and Oromo protest to infiltration from Saudi Arabia, Eritrea and the opposition Ginbot 7 movement.
Despite a dishonest attempt to externalize the issue, Ethiopian Muslims, who number anywhere from 40% to 50% of the population, and the Oromo have historically been marginalized, and the protest is very much homegrown and rooted in a long list of grievances.
Ethiopia, the U.S. and its Western Allies
Ethiopia is a key strategic ally for the War on Terror, which insulates it from any UScondemnation. Ethiopia receives the largest aid in Africa — an average $3.3 billionper year. The government abuses aid money to the extent that even government-provided seeds and fertilizer is denied to farmers who are not party members. Regarding the current uprising, the United States has issued a statement of concern. However, the regime itself is noticably unconcerned because it knows these statements by the U.S. are accompanied by little or no action. Even the African Union, with its headquarter in Addis Ababa, while rightly concerned about a potential genocide in Burundi, is conspicuously silent on the massacre taking place against the Oromo right on its doorstep.
The late Zenawi had the wit to position himself as an indispensable ally of the West in the fight against “terrorism.” Ethiopia is seen as a bulwark against extremism and the chaos of Somalia. From the U.S. point of view, Ethiopia is a military bridgehead to contain Al Qaida infiltration in Somalia and even across the Red Sea in Yemen.
International aid subsidizes about 50 % of Ethiopia’s national budget. United Kingdom funding of $4.9billion for a brutal resettlement scheme was only withdrawn this year. Germany continues to aid Ethiopia for “strategic” reasons despite voicing concern about human rights violations. The regime has deepened its economic relationship with China (which is tight-lipped on human rights issues) by utilizing its comparative advantage: capitalizing on the availability of plentiful cheap labor and Chinese subsidies for projects encroaching in Oromia.
The Economy
Zenawi engineered Ethiopia’s success in securing aid from the European Union and the U.S.; he was adept at maneuvering and securing money from Western financial institutions that even his detractors acknowledge. He counted among his admirers big names such as Professor Jeffrey Sachs of Harvard as well as Professor Joseph Stiglitz of Columbia University and a recipient of the Nobel Prize in Economics. The country’s rulers have perfected the culture of begging and dependency and are now appealing for a $1.4 billion to feed the 10.2 million drought victims even though they engage in the business of leasing fertile land to foreign investors who export everything they grow. Drought does not have to lead to hunger and famine, if a government plans for it. Poor governments can store grain when there is good harvest in preparation for such emergencies.
Consistent with the notion of state-directed developmentalism espoused by the EPRDF, it aspired to oversee the development of roads, rail, electricity and telecommunications, boasting double-digit growth although the IMF disputes those figures and puts the growth rate at 7.5 per cent . It did succeed in Addis Ababa getting sub-Saharan Africa’s first light-rail network. However, the government’s claim that its socio-economic policies have helped the poor is disputed by critics, who point out that the primary beneficiaries are the political elite and that the gap between the elites and the poor is ever wider. The Oromo uprising is partially resentment over displacement and over environmental damage in the name of developmentCorruption is rampant in the country. Theft from state enterprises and participation in the black market, including widespread graft is all too common.
Federalism
Ethiopia under the EPRDF was officially declared a federal state. In states with true federalism, regions enjoy political primacy, as it is they who consciously decide to form the state, unlike centralized states where the constituting units come into being in line with EPRDF administrative requirements from the center. The strong center in Ethiopia never allowed for the true spirit of federalism to emerge. The country could never rid itself of the lingering grievance of the regions, of not getting their share, commensurate with their resources. There is a whole list of such claims, such as, misuse of river waters and cheaply leasing of indigenous land to foreign capitalists, urbanization (as in Addis Ababa’s Master Plan), and increasingDeforestation.
The TPLF military and the future
The Ethiopian military as an institution has acquired unprecedented power. Under any conceivable scenario, the military will continue to be a key and decisive player. Yet, it is not a truly national army; at the officer corps level, it is heavily dominated by Tigreans. Historically, the rank and file soldiers come mostly from the Oromo nation and have been the cannon fodder in the country’s numerous wars under Haile Sellassie, Mengistu Hailemariam, and now under the TPLF dictatorship. There is deep grievance within the army resulting in high profile desertions from the Air Force and other branches.
Control of key economic sectors by the military under the EPRDF have made it difficult to limit its role to a strictly military one. The military’s role has other consequences of spiraling ethnic conflicts which have reached a boiling point in the current uprising. EPRDF rule has engendered profound hatred and resentments among different groups with Ethiopian society and among the former ruling classes of the Amhara ethnic group.
The Ogadenis have a longstanding group grievance that is part and parcel of their indomitable desire for self-determination, which has never been addressed. The current uprising is a culmination of systematic injustice perpetrated against the Oromo. Resistance in Ethiopia in the absence of political space for cross-ethnic alliances is being channeled along ethnic and religious lines, potentially setting the stage for the balkanization of the country. In the 20th century, highland monarchist absolutism, Stalinist dictatorships and today’s make-believe “democratic federalism” may contribute more to fragmentation and dismemberment than nation-building. The legacy of dictatorship, from Menelik II, Haile Selassie, Mengistu Hailemariam to Meles Zenawi has endangered the country.
Ethiopia’s future is, therefore, clouded with uncertainties.

Tuesday, July 19, 2016

DR. Sheek Mohaamad Rashad Abdulle

                                           (Namo N. Waaqootiin)
          
DR. Sheek Mohaamad Rashad Abdulle
DR. Sheek Mohaamad Rashad Abdulle goota Afaan Oromooti. Kanaaf immo hojiin isaanii armaan gadi kun ragaadha.
Haa ta'u malee namni kun hanga amma yaadanno tokko malee hafan. Dhalli amma qubee amma ittin barachaa jiran kun kan isaani akka ta'e hin beekan.
kanaaf jecha waldaan barreesitoota Oromoo fawundeeshinii nama kana dhaabun maqaan isaan ilmaan Oromoo mara biratti akka yaadatamu hojacha jira.
isaan keessa sanbatta xiqqaa sa'aa 3:00 eegali qophhii waaye isaani irratti mari'atamu "afaani fi aadaa ofiiti jiraachuu gumacha
DR. Sheek Mohaamad Rashad Abdulle guddina ogbarruu afaan Oromoo keessatti qaban jechuun mijuu guddaa qopheesee isin eega.
Achumaan fawundeeshinii isaanii dhaabnafi. Hojiin fawundeeshinii kana jalqaba mana baruumsaa fi mana kitaabaa Finifinnee keessatti ijaarun Daa'iman Oromoo 200000-300000 ta'an mirgaa afaan ofiitin barachuu sarbaman gahudha.
kanaaf nurra hin hafina. Yaanii keessan baayyee nu gargaara.
kitaabota isaanii konoo ilaala
Kan maxxanfaman
Lak. Qubee Ittiin Barreeffame Bara Max.
1 Fura Afaan Oromoo Laatiinii 1986Gc/1978E.C.
2 Afaan Arabaa Ofumaan Baradhu Kan Namni Sinbarsiifne Yeroo Xiqqoo Keessatti “ 1990E.C.
3 Hiikkaa Quraanaa Kan fat-hgurrahgmaan jedhamu guutuu isaa “ 1977EC
4 Gadaa Islaamaa “ 1970EC
5 Seenaa Nabi-Muhammed Nageenya Isaarratti Haajiraatu “ 1977EC
6 Guddina Nabi-Muhammed Rabbi Biraa Qabu Namaa Ibsu “ 1998EC
7 Akkaataa Hajii Nama Barsiisu “
1973EC
8 Hikkaa Abuu Shujaa “ 1998EC
9 Kitaaba Quraana Qulqulluu Islaamaa Afaan Arabaarraa Afaan Oromootti Hiikame “ 1970-1992GC/
1962-1984EC
Add caption
Kan hin maxxanfamiin
Lak. Afaan Ittiin Barreeffame Bara Barreeffame
10 Akkaataa Quraana Qara’uu Nama Barsiisu Q. Laatiinii Hinteenye
11 Hiikkaa Jechoota Quraanaa Kan fat-hgurrahgmaan jedhamu guutuu isaa “ 1991EC
12 Ibsa Islaamaa “ 1986EC
13 Hikkaa Aqiidaa Xahaawiyya’aa “ 1978EC
14 Hikkaa Hadiisa Afurtamaa Kan Nawawi’ii “ 1987EC
15 Akkaataa Salaata Nama Barsiisu “ 1977EC
16 Waan Baratturraa Hafiinsi Hinjirre “ 1971EC
17 Barannaa Seenaa Gaanfa Afriikaa “ 1970EC
18 Sababaa Asaaba’aafi Warri Asaabaa booda dhufe fiqhii keessatti wal dhabeef namaa ibsu “ Hinteenye
19 Barsiisa Diin Islaamaa Gabaabaa Lat Hinteenye
20 Seenaa Akkaataa Qubee Afaan Oromoo Itti Kaa’ame Q.Latfi Arabaatiin 1973EC
21 Afoolaawwan Oromoo
1. Faaruu Durbaa
2. Arraba Durbaa
3. Haqa Jaarsaafi Jaarti
4. Darashii
5. Hibboo
6. Mammaaksa
7. Geerarsa
8. Mirriisa
9. Weedduu
10. Faaruu Afaan Oromoo
11. Gorsa “ 1962EC
22 Seenaa Oromoo “ 1984EC
23 Galmee Jechootaa Afaan Somaaleerraa Afaan Oromoo “ 1961EC

Dhimma Obbo Baqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Aaddisuu Bullaallaa ilaalchisee

Dhimma Obbo Baqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Aaddisuu Bullaallaa ilaalchisee

Dhimma Obbo Baqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Aaddisuu Bullaallaa ilaalchisee Manni murtii ol'aanaan Fedeeraalaa iyyata mana hidhaa Qiliinxootiin cabiinsa mirgaa isaan irra gahe ilaalchisee dhiyaatee ture irratti jalmurtii kennee jira. MM jalqaba beellama darbe irratti obbo Baqalaa Garbaatiif qorichi maaliif akka hin bitamin qulqulleeffachuuf hogganaa kutaa tajaajila yaalaa waan ajajeef bu'uuruma kanaan Oofiisara ol'aanaa Tashoomaa Siyyuum gaafateera. Innis ogeessonni isaanii manneen qorichaa mootummaa fi Kanamaa irraa bituu danda'anii barbaadanii argachuu akka hin danda'ani natti himanii jiru jechuun ibseera. Sana booda MM ajaja kenne dubbiseera. MM ajaja kenneen :- 1. waa'een maatii fi firoottaniin walarguu dhabuu, nyaanni hanga sa'aatii 6:00 tti galuu dhabuu fi isaanuma walargan ilaalchisee daangaa sa'aatii taa'e, waa'een mana kitaabaa, TV fi kkf hojimaata mana sirreessa kan ilaallatan dhimmoota bulchiinsaa waan ta'aniif MM tichaa ajaja irratti kennuuf aangoo hin qabu 2. Mana dukkanaa sa'aatii 24 hin banamne keessatti hidhamuu ilaalchisee manni hidhaa waan waakkateef gaafa 25/11/08 tti qulqulleesse akka dhiyeessu Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa ajajeera 3. Qoricha Obbo Baqalaa Garbaa ilaalchisee karaa maatiitiin bitamee yoo dhiyaatu akka seenu mana hidha akka eeyyamu ajajeera. 4. Dubareen Boontuu Baqqalaa abbaa isii gaafachuu fi nyaata geessuufii dhoowwamuu ishee ilaalchisee akka eeyyamamuuf Obbo Tashoomaa Siyyuum yaadannoo qabatee Mana hidhaatti akka himu dhaddacha irratti itti himameera 5. Dhimma mana dukkanaa sa'aatii 24 hin banamne keessatti hidhamuu fi mormiiwwan sadarkaa duraa irratti jalmurtii kennuuf guyyaadhuma beellama duraa gaafa 25/11/08 tti qabameera."
Abukaatoo isaanii Abduljebar Hussientu facebook isaa irratti gabaase


Osoma deemu yaadaan bada. Eegaa dubbii qawwee salphaa taasifnee eega darbinee,

Osoma deemu yaadaan bada. Eegaa dubbii qawwee salphaa taasifnee eega darbinee, 

Osoma deemu yaadaan bada. Eegaa dubbii qawwee salphaa taasifnee eega darbinee, Amma dhuguma osoma qawwee takkas hin dhukaasin, hin hidhatin, guyyaa guyyaan du'aa, bilisoomnee harka duwwaa masaraa mootummaa qabachaa jirra jechuu dhaa? Moo Woyyaanetu aangoo jeennata itti ta'e sana keessa bahee koottaa Oromoo, dabareen keessanii fudhaa jedha? Maalumaafuu lubbuun Oromootaa guyyaa guyyaan wereegamanii hunda caalaa na yaaddessa. Osoo hidhatanii jiraatanii ta'ee, 500 du'anis, diina irraayis lakkofsi hangasitti dhihaatu yoona du'eera ta'a. Lakkoofsa Oromoota mana hidhaa jiranii isinumti tilmaamaa.

Intaliis akuma Abaatii!Sodaa kan jedhamu taka Laphee ishee kessa hin jiru,Yeroo Baay'e nan argaa mirga nama sarbitee nama gahu Baattus mirga ishee Gaafa Tuqan Obsa Hin qabdu,

Intaliis akuma Abaatii!Sodaa kan jedhamu taka Laphee ishee kessa hin jiru,Yeroo Baay'e nan argaa mirga nama sarbitee nama gahu Baattus mirga ishee Gaafa Tuqan Obsa Hin qabdu,Dafteet Dalantii,kuno Haar'as kan Ta'e kanuma atii seenuu hindandesu jedhaniin nu keessaa ishee qofa fo'anii.''maaliifan hin seenee? Maalii Badiin koo?Akka atii hin seeneef ajajamnee jira achumaanan sakata'amu dhiisee gara Boontuu fi Pooliisota ishee dhorkaa jiranii deemee,mee na hubachiisaa maaliif isheen qofti dhorkamtee?enyutuu dhorkee? jedhee gaafadhe ossuma nu kana Haasa'a jiru Pooliisiin Dhalataa Tigree akka Ta'e Biifaaniis Ta'e Looqodaan irraa Beeksiisu toko waamame dhufe,anatu dhorkee naan jedhee yoo ejanaa isaa ilaallan maal fiida waan jedhu fakaata!Ariidhaan Boba'en Intaltii tun akka Abaa ishee hin gaafanee Angoo ittin dhorkiitu enyuutu siif kennee? Jedhee gaafadhe yoo tana qabanaa'e ''isheedhaf kan Heeyamamee Waaree Booda Abaa ishee akka Gaafattu qofa,isheen garu Torbee darbee kessa nama Ambiiraatiif Abukaatoo fidee seentee,kanaaf haar'a dhorkinee''Naan jedhee anis Arii koo kessaa bahuf yaallaa ,dhugumaa Boontuu jedhee gaafadhe'' mataa raasaa,eyyee garu Torban Darbee Abaa kottu ergan ijaan arge guyyotnii kudhan lakaawamanii jiru'' naan jettee xiinnoo dhabadhee poliisicha kadhachuuf yaalee Boontunis yoo naaf nahe ol nagalchee yaada jedhuun itti Bobosee,garu anaafis ta'e isheedhaf hin milkoofnee,anii caruma jirutiin fayadama jedheen bakee sakata'aman sana dhaqee sakata'amee fiixee jenaan, sagalee koo olfudhee Boontuu erga yoo qabaate natii himi jedheen isheenis natii as deemtee lakii wantii ariifachiisan hin jiru..kana Boda Biishaan dhugaatii Alaa fudhanii sennun waan hin danda'amneef suquma mana sireesa jirtu san kessa Biishaan amma isaan gahu Biitadhee,gara zonii tokko dhaquuf yoon suksukaan deemu Poliisiin tokko iyaan gura na duchee,Biitaa natii gale maaliinii? jedhee Gaafanaan kophaa koo akan keessa galu hin dandeenyee naaf hime,tole maal godhu?jedhee ammas deebisee gaa..,kottu jedhee gara kessaa nagalchee kessa jarii duraan Ala nawaliin turan sun hunduu dhabatanii na egaa turan,ergan anii isaaniitii makameen Boda pooliisonii Hanga funyaaniitii hiidhanoo hiidhatan, fulduraafi duban nu haguuganii,akka Horiitii ofaa fudhanii gara kessaa nu nu galchanii, kessa akuma galee xiinoo dhabaneen boda akuma keenyattii Obbo Baqallaafaa Pooliisonii Biiraa marsanii fiidanii dhufan,haar'a akka yeroo Biiraa hiidhamtootnii fi wareen hiidhamtota gaafatan walitti wacanii nagaa nama dhabsiisan mitti,iyii hoomtu hin jiru!amma akka feeneeti haasa'un nii danda'ama garu wantii nu haasofnuu hunduu guuraa pooliisootaa jala kan dhokatee mitti,Irraa Deemee Hundaa nagaa Gaafadhee ,wareen Hiidhamtota Gaafachuu dhufan hunduu akuma koo godhan, nagaadhan Boda gara Baqallaa deebi'e isaa walin tapha egalee,(wantii nuu taphanee heedduu ta'u irra Darbee karaa FB kananis haasa'uf waan hin miijaneef,dubii ijoo ijoo qofan caqasee biira darba)Gaash Baqee akam fayyaan kee siif deebi'e? ''Eyyee nagaa kootii galata Rabii'' tole dhiifama Booda kana waan naafmijachuu diidee fi maatii qoftii yaa gaafatu waan jedhamee tureef Badee''rakkoo hin qabu naaf gala siif hin miijatu garu akam Haalii qilleensa? Haalii qillensaa Gaariidhasii,Homaas hin jedhu!doctor Maraaran Ameeriikaa deemee mitti mee akam oduun gariisii bahaa jirtu? Gagabaabsee waanan dhagahee hundaa itti hime!itti Ansee Beellama Mana murtii yoom qabdu amma?jedheen Gaafadhe Beellamnii keenya Dhaabataan Gaafaa 25Tii,manii siireesaa Shakamtota kaniiraa Ada nubaasee waan nu dararaa jiru fi maatii keenya raakiisaa waan jiruf akasumas dhukkuba keenya irra fayuuf mana yaalaa akka hin dhaqnee waan nu godheef mana sireesichaa hiimanee jira,Beellamnii isaa ammo Gaafa Dafiinootii!sana Boda Boontuu na gaafatee akka dhuftee fi akka seenuu dhorkan itti hime,fulii guraacha'us koolfaa Dhiibaa ta'u isaatii? Maal isheen qoftii akka keessa hin galee seeratu bahe?waanan dubadhu dhabeen caliisee!Gahe Baqaa Torbee dhufaa keessaa dhufeen isiin ilaala nagaatii,dhugaa dubachuuf Afaan Baqallaatii hin egnee kottu essa deemta?sa'atii tana bar kan qillensa fudhanuu,kana yaaduu dhiisuu kootiin ofiitii gadaa haasa'a ambiiraa egalee,''beektaa osso isiin hin dhufiin dura kiitaaba Dhiimma siiyaasaa turkii irratti bareefame tokkon dubiisaa jira''ohhh Baga na yaadachiistee Baqee haalkan Edaa pirezdantii Turkii irraatti fonqolchii mootummaa Adeemsifameet ture garu ummatnii juntaa looltuu irraatii Fiinciiluun fonqalchaa adeemsiifame mormee deebisiisee,Beektaa warii Turkii tun gara tokkoon siiyaasa oromootiif gaariidha anti west waan ta'aniif gama ambiiraatiin ammo warra Adaree kanaan sanyii tokko walin jedhanii wara Adaree kana nu irraatii qubsuu feedhuu!dhimma Turkiitiin wal qabiisee Qaroo qabeesii siiyaasaa aduunyaa Alanfatee nyaatee,obbo Baqallaa Garbaa daqiiqaa xiinnoo sana keessatii Barumsaa umurii koo guutuu na fayaduu nabaachisee gad nalakisiisee,'pooliisonii qawee isaanii mukaan dhaanaa sa'atiin keessan dhumaa jira dadafaa nuun jedhan'

Ethiopian Parliament have been called back from the summer vacation

 Ethiopian Parliament have been called back from the summer vacation.: As the country is gripped with political crisis, the Ethiopian Parliament have been called back from the summer vacation for an extraordinary session this coming Tuesday July 26 ( Hamle 19). What could be the cause? Last time such meeting was called is to appoint new prime minister following Meles Zenawi’s death. So whats the purpose now? Is TPLF done with the current PM? Or Are they going to remove immunity of other senior officials to pave the way for prosecution?


Yeroo sirni wayyaanaan jeequmsa siyaasaa hamaa keessa seenee jiru kanatti paarlaamaan Itoophiyaa boqonnaa gannaa irraa walgahii hatattamaatiif waamamee jira. Amma dura waamichi akkanaa kan godhame gaafa Mallasaan du’ee muumicha ministeeraa haaraa muuduuf ture? hardha hoo maaltu dhalate laata? Wayyaaneen haylamaraam achi ofirraa darbuu heddii laata? Moo qondaalota ol’aanoo irraa mirga himatamuu dhabuu mulquun maa’ikalaawitti erguufi?


**Some people suspect the Ethiopian parliament is recalled from summer recess to declare war on Eritrea. This possibility ( declaring war on Eritrea) is even crazier than removing a prime minister or another senior official.

Cunqursaa fi hammeenya sirna biyya bitaa jiruun saba Oromoo irra ga'aa turee fi jiru utuu balaaleffatuu,

Cunqursaa fi hammeenya sirna biyya bitaa jiruun saba Oromoo irra ga'aa turee fi jiru utuu balaaleffatuu,

Cunqursaa fi hammeenya sirna biyya bitaa jiruun saba Oromoo irra ga'aa turee fi jiru utuu balaaleffatuu, uummanni mirga isaaf akka falmatuuf kaasee utuu kakaasuu sirnicha farra dhalootaa fi dhalataa cimaa ta'e kanaan adamsamee mana hidhaatti darbatamuun dararaa guddaa argaa kan ture gootichi ‪#‎GalataaBazzaa‬ turtii isaa waggaa 8'n booda har'a (Adoolessa 19, 2016) gad lakkifamee jira. Galataan, goota quuqama lammummaa qabu, roorroo, hidhaa fi ajjeechaa dhala Oromoo irra ga'aa jiru ifatti kan mormuu fi kabajaa fi ulfina saba keenya irraa mulqame deebisiisuuf nama onnee fi fedha guutuun qabsaa'aa ture yoo ta'u, mana barumsaattis hanga dhuma kutaa 12ffaatti goota barnootaa ta'ee olaantummaa fi fakkeenyummaan hanga ammaa maqaa dha'ama. Baruma kutaa 12ffaa barate iyyuu adamsamaa waan tureef dhokachaa, baqachaa fi bir'achaa haala hin mijanne keessatti naannoo biraatti baratee qoramuun qabxii guddaa galmeessisuun isaa ciminaa fi abdii inni ummata isaatti agarsiise keessaa safartuu tokko. Akkuma qorumsa biyyoolessaa mana barumsaa qophaa'inaa xumureen kan qabame yoo ta'u, akka firii qormaataa fi ramaddii barnootaa isaa irraa arginetti silaa yoona doktara fayyaa ta'ee waggoota 2f tajaajilee ture. Kun hundi abdii kan isa hin kutachiifne gootichi kun, manneen hidhaa gara garaatti daddabarfamaa utuu dararamuu seenaa hojjechuu itti fufee jira. Namni kun mul'ataa fi kaka'umsa Neelsan Maandeellaa akka qabu namoonni itti siqeenyaan isa beekan ifatti ragga'u. Kanumaaf natti fakkaata kan kitaaba
‪#‎LongWalktoFreedom‬ , seenaa hangafticha qabsoo bilisummaa ummata gurraachaa kan ture Maadiibaa, turtii isaa mana hidhaa fi fakkeenyummaa inni ummatoota Afriikaa bira taree addunyaatti agarsiise gara‪#‎AmnaDheeraaBili‬
summaa tti hiikuun uummanni Oromoo faana isaa hordofuun bilisummaa akka gonfatuuf shoora dhuunfaa kan saba bal'aa kanaaf galaa baraa ta'u kana gumaacheef!
Xiiqeffannaan, ga'umsii fi mul'anni inni saba guddicha gaanfa Afriikaa (Oromoo) waanjoo gabrummaa barootaaf irra ture cabsisiisuuf qabu ammallee onnee isaa keessatti guutuu yoo ta'u, seenaa keessatti goototaa fi sabboontota gurguddoo turanii fi jiran waliin maqaan isaa yoo dha'ame itti hin guddatu. Galataan har'a kana maatii fi ummata isaatti yoo dabalamu, harka duwwaa miti; akkuma keenya digirii tokko gonfateetu malee. Seenaa isaa haasa'uuf wantoonni nama dirqisiisan hedduun jiraatanis, kan garaa garaatti qabannee, kan baraas baraaf dhiisnee "Baga nagaan nuuf deebite; ati goota_ goota seenaa hojjetu, lammii lammiif dhiigee aantummaa ummataa dursu_ qabiyyee fi marartee Gindabarat, akka walii galaattimmoo kan saba Oromooti!" jennee dhiisna.
Irra deebi'een baga gammanne jedha!!!